Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  Mgr. Homola, JUDr. Hulinský, Mgr. Kolínská,

    pí Samková, p. Slezák, p. Šteiner,  p. Zajíček   

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni:  Ing. Jeníčková

Přizváni:    Ing. Jiří Toman, ředitel odboru OMI MHMP

           JUDr. Lenka Danielisová, ředitelka odboru LEG MHMP   

    Ing. Hana  Luptáková, ředitelka odboru OMK MHMP

 

Program:

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Informace Ing. Jiřího Tomana, ředitele odboru městského investora MHMP

    související s kauzou „fakturace firmě Skanska“ a problematika „přístupu

    k informacím“ poskytovaným na odboru OMI MHMP

 

3)   Petice za Prahu kulturní (petenti zastoupeni JUDr. Václavem Petrmichlem

    - reakce na vyřízení petice z dubna 2008) – návrh dalšího postupu šetření

 

4)   Projednání stanoviska odboru LEG MHMP k „Interpelaci Ing. Jecha ve věci 

    nedodržování Jednacího řádu výborů ZHMP ze strany výboru pro  kulturu

    a volný čas ZHMP“ -  přizvána ředitelka odboru LEG MHMP JUDr. Danielisová

 

5)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

   

6)   Různé, diskuse 

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 04/2008 byl schválen.

 

Ad 2) Informace Ing. Jiřího Tomana, ředitele odboru městského investora MHMP související s kauzou „fakturace firmě Skanska“ a problematika „přístupu k informacím“ poskytovaným na odboru OMI MHMP

V úvodním slově Ing. Toman zdůraznil, že na odboru OMI MHMP byl proveden audit, který prověřil 20 veřejných zakázek a nezjistil žádné pochybení.

K případu „fakturace firmě Skanska“ konstatoval, že jeden zaměstnanec odboru byl vzat do vazby a dále pokračuje šetření orgánů činných v trestním řízení. Nyní je třeba vyčkat až Policie ČR šetření ukončí a státní zástupce podá žalobu. Otázku náhrady škody bude možné řešit až po rozhodnutí příslušného soudu.

 

 

 

K problematice „přístupu k informacím“ vystoupila s kritickým příspěvkem Mgr. Kolínská, která uvedla, že jí nebylo ze strany zaměstnankyně odboru OMI MHMP vyhověno v případě, kdy žádala o předložení smlouvy týkající se budování okruhu kolem Prahy. Ředitelem odboru bylo přislíbeno, že daný případ neprodleně prošetří a přijme nezbytná opatření k nápravě (včetně proškolení zaměstnanců odboru v souvislosti s poskytováním informací členům ZHMP).  Ing. Toman požádal Mgr. Kolínskou, aby ho osobně kontaktovala v případě, kdy bude požadovat informace nebo podklady k akcím, které garantuje OMI MHMP a nebude s přístupem zaměstnanců OMI MHMP spokojena. 

 

Ad 3) Petice za Prahu kulturní (petenti zastoupeni JUDr. Václavem Petrmichlem - reakce na vyřízení petice z dubna 2008) – návrh dalšího postupu šetření

JUDr. Hoffman podal informaci o jednání Rady hl.m. Prahy, které se uskutečnilo dne 27.5.2008 a schválilo usnesení č. 678, kterým vzalo uvedenou petici na vědomí a uložilo panu radnímu Ing. Richterovi, aby petici předložil na jednání ZHMP, které se uskuteční 19.6.2008. Předsedovi kontrolního výboru bylo uloženo, aby o schváleném  způsobu projednání petice informoval představitele petentů. JUDr. Hoffman dále uvedl, že společně s peticí bude na červnové jednání ZHMP předložen i „Návrh občanů – chceme Prahu kulturní“ zaslaný řediteli MHMP  pí Smolíkovou, ředitelkou společnosti ProCulture.

Členové kontrolního výboru ZHMP vzali předloženou informaci na vědomí (hlasování 9-0-0).

 

Ad 4) Projednání stanoviska odboru LEG MHMP k „Interpelaci Ing. Jecha ve věci    nedodržování Jednacího řádu výborů ZHMP ze strany výboru pro  kulturu  a volný čas ZHMP“

Ing. Jech ve věci „nedodržování Jednacího řádu výborů ZHMP“ podal další interpelaci, a proto byla na jednání kontrolního výboru ZHMP přizvána JUDr. Danielisová, ředitelka odboru LEG MHMP, aby poskytla podrobnější informaci ke stanovisku odboru. JUDr. Danielisová přednesla podrobný rozbor k aplikaci ustanovení § 78 zákona o hl. m. Praze  (postavení a pravomoc kontrolního výboru ZHMP) a v závěru svého vystoupení konstatovala, že při extenzivním, ryze formálním výkladu ustanovení § 78 odst. 5 písm. a) cit. zákona lze připustit, že kontrolní výbor ZHMP může kontrolovat i dodržování JŘ výborů ZHMP, přičemž jeho kontrola by musela být  zaměřena na právní důsledky vyplývající z jeho porušení. Opakovaně  zdůraznila, že výbory ZHMP jsou pouze poradními orgány a nemají rozhodovací pravomoc.

JUDr. Hoffman ve svém závěrečném slově konstatoval, že námitky Ing. Jecha  ohledně dodržování JŘ výborů ZHMP byly přínosné, protože vedly k přijetí opatření k nápravě nedostatků, na které  poukazoval. Konkrétně v případě výboru pro kulturu a volný čas ZHMP bylo ověřeno, že byla zjednána náprava, zápisy z jednání výboru jsou ověřovány, respektive jsou podepisovány určeným ověřovatelem. Přesto si ještě na příští zasedání kontrolního výboru ZHMP vyžádá od předsedy výboru pro kulturu a volný čas ZHMP informaci, jak jsou přijatá opatření realizována a zda jsou dostatečně účinná.

V rámci diskuse k projednávané problematice upozornil p. Zajíček, že asi před 10 roky (pravděpodobně při ustanovení kontrolního výboru ZHMP) byla schválena  Náplň činnosti kontrolního  výboru ZHMP a vznesl proto dotaz, zda je tento materiál aktuální a platný. V souvislosti s jeho dotazem požádal předseda  výboru JUDr. Danielisovou o dohledání uvedeného dokumentu a ověření jeho platnosti s ohledem na  platnou legislativu.

 

Ad 5) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. Vyřízeny byly -  stížnost p. Látala (nesouhlas s výstavbou Národní knihovny na Letné), stížnost p. Janků (nečinnost OSM MHMP, poškozená komunikace, oprava kanalizační vpusti), stížnost Ing. Moravce (čerpání finančních prostředků pro o.p.s. Praha olympijská), stížnost pí Hladíkové (nesouhlas se návrhem  na změnu Územního plánu HMP). Nevyřízena zůstává  petice občanů zastoupených JUDr. Petrmichlem (za Prahu kulturní, viz. výše bod 3). V souvislosti s uvedenou peticí ještě JUDr. Hoffman informoval, že se 28.5.2008 uskuteční další schůzka představitelů kultury s panem primátorem.

 

Ad 6)   Různé  -  diskuse

 

JUDr. Hoffman představil členům kontrolního výboru ZHMP novou ředitelku  OMK MHMP

Ing. Hanu Luptákovou, popřál jí hodně pracovních úspěchů a vyslovil přesvědčení, že spolupráce mezi kontrolním výborem ZHMP a odborem OMK MHMP bude i nadále pokračovat.

 

 

 Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

    zastoupená  Ing. Hanou Luptákovou,

    ředitelkou OMK MHMP

 

 

    Jan  S l e z á k    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru