Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  Mgr. Homola, Mgr. Kolínská,

    pí Samková,  p. Šteiner,  p. Zajíček   

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni:  JUDr. Hulinský, p. Slezák

Hosté:   Bc. Robin Tampa, vedoucí odd. finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření

    městských částí OFK MHMP

 

Program:

 

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Informace o vývoji  počtu městských částí hl. m. Prahy, u kterých prováděl

    přezkoumání hospodaření  podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání

    hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, odbor

    finanční kontroly a přezkoumání hospodaření MHMP

 

3)   Petice za Prahu kulturní – informace o průběhu vyřizování

 

 4)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

   

 5)   Různé, diskuse 

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 05/2008 byl schválen.

 

Ad 2) Informace o vývoji  počtu městských částí hl. m. Prahy, u kterých prováděl přezkoumání hospodaření  podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, odbor finanční kontroly a přezkoumání hospodaření MHMP

Úvodní slovo k předložené informaci přednesla Ing. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Konstatovala, že vývoj počtu městských částí hl. m. Prahy, u kterých prováděl přezkoumání hospodaření  podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, odbor finanční kontroly a přezkoumání hospodaření MHMP (dále jen OFK MHMP) byl následující :

 

Rok

2004

2005

2006

2007

2008

Počet MČ

32

30

32

36

39

 

 

S odkazem na uvedený přehled zdůraznila, že za stávajícího stavu počtu zaměstnanců v oddělení finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MČ OFK MHMP je velmi obtížné z  personálních a časových důvodů požadovaná přezkoumání realizovat a dodržet lhůty pro ukončení přezkoumání hospodaření, a to i za předpokladu, že ke spolupráci budou  opět přizváni zaměstnanci z oddělení finančních kontrol příspěvkových organizací OFK MHMP, z oddělení finančních  kontrol škol a školských zařízení OFK MHMP a odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP. Vystoupení paní zástupkyně ještě doplnil Bc.Tampa, který uvedl, že sice klesá počet MČ, na kterých by byly zjišťovány závažné nedostatky, nicméně na MČ, u kterých provádí přezkoumání externí auditor, jsou zpětně zjišťovány závady, a to i přesto, že zpráva auditora vyzněla kladně.

Ing. Jeníčková v diskusi reagovala na dotazy členů kontrolního výboru ZHMP ohledně navrhovaného počtu zaměstnanců, o které by mělo být příslušné oddělení OFK MHMP posíleno i ohledně předpokládaného nárůstu finančních nákladů. V závěru diskuse konstatovala, že při zachování kvality i kvantity prováděných finančních kontrol a přezkoumání hospodaření  a splnění požadavků vyplývajících pro tuto oblast z příslušných zákonů a vyhlášek, by optimální navýšení stávajícího počtu  bylo o 4 zaměstnance. Předseda výboru i přítomní členové kontrolního výboru její návrh podpořili.

Usnesení :

Předsedovi  kontrolního výboru ZHMP bylo uloženo:

1) projednat návrh na navýšení počtu zaměstnanců oddělení OFK MHMP s předsedou finančního výboru ZHMP,

2) obrátit se písemně  na ředitele MHMP Ing. Trnku  s tím, že kontrolní výbor ZHMP  projednal návrh navýšení počtu zaměstnanců a jednomyslně se s návrhem  na  navýšení o 4 zaměstnance  ztotožnil.

3) informovat o aktuálním stavu zajištění finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření i o důvodech pro navýšení počtu zaměstnanců pana MUDr. Pavla Béma, primátora hl. m. Prahy.

Hlasování: 7-0-0

 

Ad 3) Petice za Prahu kulturní – informace o průběhu vyřizování

JUDr. Hoffman informoval o aktuálním stavu vyřizování  petice a konstatoval, že JUDr. Petrmichl zastupující petenty se obrátil na Parlament s oznámením, že ZHMP při vyřizování uvedené petice porušuje petiční zákon. Tento negativní názor JUDr. Hoffman jednoznačně odmítl s tím, že  petice byla v souladu s lhůtami stanovenými petičním zákonem a zákonem o hl. m. Praze projednávána jak na dubnovém zasedání ZHMP, ale rovněž je zařazena (vzhledem k opakovaným požadavkům petentů) i na program jednání ZHMP v červnu (tisk č.883). Dalším materiálem (tisk č.875), který bude předmětem jednání je Návrh občanů – chceme Prahu kulturní (zastoupených pí Smolíkovou, ředitelkou společnosti ProCulture) a rovněž tisk č. 874, obsahující návrh opatření v oblasti financování pražské kultury a grantové politiky hl. m. Prahy.

Členové kontrolního výboru ZHMP vzali předloženou informaci na vědomí (hlasování 7-0-0).

 

Ad 4) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. Vyřízena byla stížnost p. Ronena ( žádost o přešetření záležitosti, ve které se angažoval člen ZHMP - JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA v souvislosti s výstavbou areálu Nad Motolským hájem tím, že podal podnět k zahájení přezkumného řízení ve věci stavebního řízení), vyhodnocena jako nedůvodná.

Nevyřízeny zůstávají -  petice občanů zastoupených JUDr. Petrmichlem  a  návrh občanů zastoupených pí Smolíkovou (viz. výše bod 3).

Nové podání  - žádost občanů sídliště Písečná (obavy z odprodeje pozemku v k.ú. Troja – zachování veřejné komunikace), bude šetřeno ve spolupráci s OOA MHMP.

 

 

 

Ad 5)   Různé  -  diskuse

Mgr. Kolínská  - vznesla požadavek na důslednější dodržování Jednacího řádu ZHMP, neboť v poslední době dochází často k tomu, že členům ZHMP jsou tisky, které mají být projednány na zasedání ZHMP, předkládány  s velice krátkým časovým předstihem. Zdůraznila, že zcela mimořádně, v tzv. zkráceném režimu, by měly být předkládány k projednání jenom takové materiály, které skutečně nesnesou odkladu. Nespokojenost vyjádřila i s postupem, kterým je o změnách programu vyrozumívána veřejnost na stránkách Internetu a doporučila, aby změny v programu jednání ZHMP byly zvýrazněny barevně. S názorem Mgr. Kolínské se v diskusi ztotožnila většina přítomných členů kontrolního výboru ZHMP a bylo uloženo předsedovi výboru JUDr. Hoffmanovi, aby s těmito negativními poznatky seznámil ředitele MHMP i primátora hl. m. Prahy.

 

 

 Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

 

   

   

    Alena  S a m k o v á        JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru