Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, pí Gušlbauerová,  Mgr. Kolínská,  Mgr. Reedová,

 p. Šteiner, Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : p. Slezák, JUDr. Hulinský, Ph.D., pí Samková

Přizvaní:   Ing. Toman, ředitel OMI MHMP

       Ing. Hadrava -  Mestrostav, a.s., 2.divize

    Ing. Vacek  -  Inženýring dopravních staveb, a.s.

    Ing. Šajtar -  Satra, spol. s.r.o.

 

Program:

1)  Havárie při stavbě tunelu Blanka -  informace o aktuálních výsledcích šetření

    příčin havárie a opatřeních přijatých orgány hl. m. Prahy  (mimořádné jednání

    kontrolního výboru ZHMP iniciovala členka výboru Mgr. Reedová)

    -  účast zástupců zainteresovaných subjektů je zajištěna prostřednictvím

    Ing. Jiřího Tomana, ředitele OMI MHMP

 2)   Různé, diskuse 

 

Ad 1) Havárie při stavbě tunelu Blanka -  informace o aktuálních výsledcích šetření příčin havárie a opatřeních přijatých orgány hl. m. Prahy 

 

JUDr. Hoffman úvodem konstatoval, že členové kontrolního výboru ZHMP obdrželi před jednáním výboru k informaci materiál, který byl předložen 13.7.2010 Radě hl. m. Prahy ve věci „doplnění informací, podkladů a dokumentace k mimořádné události na stavbě MO Myslbekova – Pelc – Tyrolka (MO Blanka) – propadu při ražbě tunelového úseku Brusnice, severní tunelová trouba“.

Úvodní slovo k hlavnímu bodu programu přednesl Ing. Toman, ředitel OMI MHMP, který představil zástupce společností - Metrostav, Inženýring dopravních staveb a Satra. Doplnil informaci JUDr. Hoffmana s tím, že Rada hl. m. Prahy se v souvislosti s havárií sešla na svých dvou mimořádných jednáních a na posledním z nich dne 13.7.2010 přijala usnesení č. 1137, kterým schválila Časový harmonogram dílčích úkolů navazujících na usnesení 1134 ze dne 9.7.2010. Podrobně charakterizoval  všech deset bodů harmonogramu s tím, že za realizaci jednotlivých úkolů odpovídá OMI MHMP, radní pro dopravu p. Šteiner a ředitel MHMP.

V následující diskusi, kterou řídil JUDr. Hoffman postupně se svými dotazy vystoupili přítomní členové kontrolního výboru ZHMP a na jejich dotazy reagoval ředitel OMI MHMP i představitelé přizvaných společností.

Mgr. Reedová  -  opakovaně přednesla důvody, pro které požádala JUDr. Hoffmana o svolání  mimořádného zasedání výboru. Poukázala na předchozí havárie spojené se stavbou tunelu Blanka a zdůraznila skutečnost, že do dnešního dne nebyly důsledně akceptovány požadavky majitelů i nájemců poškozených nemovitostí. Ve svém vystoupení dále vznesla dotaz, proč nebyla zpracována EIA, jak funguje stavební dozor a jak stavbu dozoruje Inženýring dopravních staveb, proč došlo k vypovězení smlouvy s firmou GRID a spol., a.s. a jak reagoval Metrostav na požadavky a rozsah opatření navržených Obvodním báňským úřadem.

 

Ing. Dvořák – vyslovil pochybnosti, proč úkoly zadané v harmonogramu směřují vůči osobám, které za jejich splnění nemohou nést odpovědnost, zejména v případě pana radního Šteinera. Zdůraznil, že z hlediska plnění smluvního vztahu odpovídá především OMI MHMP a Inženýring dopravních staveb, opomíjet nelze ani dozorovou činnost zajišťovanou příslušným stavebním úřadem. Připomněl i častý dotaz veřejnosti, a to, zda bude stavba tunelu z důvodu havárií zpožděna  a zdražena.

 

Gušlbauerová – na zástupce zainteresovaných společností měla následující dotazy.

- stavba brusnického tunelu byla v tříměsíčním předstihu, proč se tudíž včas nepřešlo na sice pomalejší, ale vhodnější způsob ražby, když bylo zřejmé, že úsek je geologicky velice problematický a navíc může být narušen bývalým potokem Brusnice,

- místo ražby je považováno za hornické dílo kam nemají přístup ani zástupci firmy vykonávající stavební dozor, kdo v tomto místě má vykonávat dozor nad vývojem geologické situace,

- v jaké vzdálenosti za ražbou má být hotové ostění tunelu (existuje norma? Co je v projektu a jaká byla skutečnost) a kdo prosadil ražení tunelu oproti původně navrhovanému hloubení z povrchu a jak byla tato změna zdůvodněna,

- kdo bere na sebe náklady za práce, které havárie přinese.

 

Mgr. Kolínská -  své požadavky a dotazy směrovala především na ředitele OMI MHMP a zástupce společností.

- za účelem posouzení plnění jednotlivých úkolů a možnosti stanovení osobní odpovědnosti za nedodržení termínů pořádala, aby členové výboru měli možnost seznámit se s původním časovým harmonogramem,

- v zájmu objektivity navrhla, aby provedení bezpečnostního auditu bylo zadáno zahraniční firmě, což by mělo být zárukou nezávislosti a nestrannosti,

- v souvislosti s vypovězením smlouvy se společností GRID a jejímu odstoupení k 1.6.2010 požádala ředitele OMI MHMP o zdůvodnění výpovědi,

- pro další jednání výboru si vyžádala předložení zprávy obvodního báňského úřadu, zadávací dokumentace a smlouvy s IDS,

- negativně vyhodnotila způsob kontaktů s občany jichž se stavba tunelu dotýká, ocenila sice aktivní přístup předsedy výboru, který se s některými zástupci občanů setkal, nicméně písemné podklady týkající se například měření hluku občanům zaslány nebyly,

- opakovaně zdůraznila nezbytnost řešení náhrady škod a vznesla požadavek ohledně  kvality a rozsahu prováděných oprav,

 

Na dotazy nejprve reagoval Ing. Toman

-  seznámení se se všemi požadovanými podklady je možné prostřednictvím OMI MHMP, kde jsou smlouvy, hodnotící zprávy a další  dokumentace k dispozici,

- rekapituloval průběh smluvního vztahu s firmou GRID i důvody výpovědi, v současnosti probíhá nový tendr na superrevizora,

- odškodnění vlastníků poškozených objektů probíhá na základě provedené repasportizace, průběžně jsou uzavírány protokoly a dohody o náhradě škod,

- zpracování EIA nebylo v době zahájení stavby podle tehdy platné právní úpravy požadováno,

- zpoždění stavby neovlivní konečný stanovený termín, řešení finanční stránky jde tzv. na vrub Metrostavu.

Dotazy týkající se Metrostavu zodpověděl Ing. Hadrava

- Český báňský úřad uložil provedení revize, byly najaty dvě firmy, které provedou kontrolu projektové dokumentace,

- k propadu tunelu došlo v místech parkoviště a k ohrožení budovy Ministerstva kultury ani blízkého tělesa tramvajové trati nedošlo, místo propadu bylo zajištěno (zalití betonem), další zabezpečovací práce probíhají dle dispozic báňského úřadu,

- opravy objektů  na Letné probíhají dle repasportizace a v součinnosti s představiteli MČ Prahy 7, na začátek září je připravováno další veřejné setkání s občany,

- ke změně technologie ražby došlo nikoliv těsně před havarií, ale řadu dní před událostí, změna ražby byla projednána a schválena Radou monitoringu,

- v den havárie pracovalo na úseku 20 osob, ale bourací práce prováděl pouze jeden zaměstnanec.

Za společnost  Satra reagoval na dotazy Ing. Šajtar

-  změna způsobu ražby byla předmětem jednání i výboru dopravy ZHMP,

- ostění je budováno cca l až 3 hodiny po ražbě (podle kvality těžené zeminy a dalších geologických podmínek),

- k dotazu týkajícího se oponentury  konstatoval, že byly vybrány tři projektové firmy, zdůraznil, že na daných úsecích stavby tunelu probíhá více než 80 stavebních řízení,

- od doby příprav stavby (od r. 1993) bylo vyhodnoceno posuzovateli celkem 7 variant (označeny dívčími jmény) a pro konečný schvalovací proces územního řízení byly vybrány dvě varianty Dana a Blanka.

Jménem společnosti Inženýring dopravních staveb odpovídal Ing. Vacek

- zdůraznil, že proces posuzování požadavků na provedení oprav poškozených nemovitostí je prováděn dle repasportizace, nicméně z deseti případů jednání s vlastníky jsou vždy minimálně dvě jednání sporná a konfliktní, v případě nesouhlasného postoje vlastníka je vyžádáno zpracování projektové dokumentace jinou firmou, odsouhlasenou vlastníkem poškozeného objektu,

- na úseku, na němž došlo k propadu zeminy  provádí technický dozor 8 subjektů.

 

Průběh jednání vyhodnotil předseda výboru JUDr. Hoffman. S odkazem na termíny stanovené usnesením Rady č. 1137 konstatoval, že další mimořádné jednání kontrolního výboru ZHMP se pravděpodobně uskuteční ve středu 18.8.2010 (termín, místo a hodina budou s dostatečným předstihem oznámeny).

V návaznosti na opakované problémy při výstavbě tunelu Blanka předložil následující kontrolní okruhy:

1) kontrola procesu zvoleného pro zajišťování bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu technických zařízení při výstavbě, klasifikace zjištěných závad a posouzení jejich příčin,

2) kontrola procesu zvoleného pro zajišťování geologických a geotechnických podkladů a geologického a geotechnického dozoru při výstavbě, klasifikace zjištěných závad a posouzení jejich příčin,

3) prověření plnění lhůt výstavby, klasifikace zjištěných prodlev a klasifikace důvodů uváděných pro vznik prodlev, návrhy postupu k prověření takových důvodů,

4) finanční analýza výstavby (revize vynaložených a plánovaných nákladů), v případě potřeby návrhy a doporučení systémových změn,

5) právní analýza smluvních vztahů mezi hl. m. Prahou a dalšími účastníky výstavby  (revize uzavřených smluv), v případě potřeby návrhy a doporučení změn.

Zdůraznil, že pokládá za nezbytné setkat se s ředitelem MHMP, aby se zadání zpracování některých analýz nepřekrývalo, vzhledem k úkolům, které jsou již obsaženy v časovém harmonogramu k usnesení Rady HMP č. 1137. Nevyloučil, že předmětem společného jednání s ředitelem MHMP bude i požadavek na provedení auditu na OMI MHMP prostřednictvím oddělení interního auditu odboru Kancelář  ředitele MHMP.

 

 

 

 

 

 

Ad 2)   Různé, diskuse 

 

Mgr. Kolínská – opakovaně vznesla požadavek, aby podklady k jednání kontrolního výboru ZHMP byly zasílány v elektronické podobě a s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné je prostudovat a připravit si okruhy otázek a návrhů na další případné šetření.

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

    Dagmar  G u š l b a u e r o v á    JUDr. František  H o f f m a n   

    ověřovatelka zápisu       předseda výboru