Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 108
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
18.6.2015   Ano
18.6.2015   Ano
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ano
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ne
18.6.2015   Ano
18.6.2015   Ano
1 18.6.2015 Z-3400 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Ne
1 18.6.2015 Z-3400 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Ano
2 18.6.2015 Z-3401 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
18.6.2015 Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ano
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ne
3 18.6.2015 Z-3503 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Ano
4 18.6.2015 Z-3528 k návrhu úpravy rozpočtu v rámci kapitálových výdajů v kapitole 09 - INF MHMP v roce 2015 Ano
18.6.2015   Ano
5 18.6.2015 Z-3520 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Ano
6 18.6.2015 Z-3445 k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 2014 Ano
7 18.6.2015 Z-3529 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb hlavního města Prahy Ano
8 18.6.2015 Z-3169 k návrhu na nové uspořádání pozemků parc.č. 419/1, parc.č. 835/15, parc.č. 903/6, parc.č. 910/1, parc.č. 910/3, parc.č. 910/4, parc.č. 920/23 a parc.č. 920/24 v k.ú. Točná na základě komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Točná Ano
9 18.6.2015 Z-3390 k návrhu směny pozemku parc.č. 279/6, jehož součástí je budova bez čp/če o výměře 307 m2, pozemku parc.č. 287/2 o výměře 1190 m2 a dvou částí pozemku parc.č. 287/5 o výměře 104 m2 v k. ú. Libeň ve vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Nemocnici Na Bulovce za část pozemku parc.č. 377/1 o výměře 978 m2 v k. ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy Ano
10 18.6.2015 Z-3519 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 3 (pozemek parc.č. 4280/13 v k.ú. Žižkov) a odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 15 (pozemek parc.č. 2229/5 v k.ú. Hostivař) a k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů Ano
11 18.6.2015 Z-3524 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 (nemovitosti v k.ú. Břevnov) Ano
12 18.6.2015 Z-2372 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu Ano
13 18.6.2015 Z-2684 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 575/2 k.ú. Kobylisy Ano
14 18.6.2015 Z-3186 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1417/1 v k.ú. Dubeč do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
15 18.6.2015 Z-2531 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 812/5 a parc. č. 864/1 v k.ú. Karlín z vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy Ano
16 18.6.2015 Z-3328 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Újezd nad Lesy Ano
Celkový počet: 108
Na stránce: