Aktuální přehled oznámených shromáždění v hl. m. Praze naleznete zde.

Přehled zakázaných shromáždění naleznete zde.

Oznámení shromáždění do určité lokality nelze považovat za blokaci daného prostoru pro konání dalších shromáždění. S ohledem na místní podmínky a charakter jednotlivých akcí může být na totéž místo a čas přijato obvykle více oznámení o konání shromáždění. Věnujte také pozornost níže uvedené informaci o přesnosti a určitosti oznámení.

 


Přesné a určité oznámení o konání shromáždění

Magistrát důrazně doporučuje svolavatelům shromáždění, aby podávali oznámení o konání shromáždění pouze na veřejná prostranství, kde svá shromáždění hodlají skutečně realizovat a oznamovali výhradně skutečnou dobu konání shromáždění. Na základě dlouhodobých zkušeností spatřuje Magistrát problém při oznámení o konání shromáždění, která jsou záměrně oznamovaná na vícero míst, ve stejný den a stejnou dobu. Tato tendence pak vyvolává důvodnou pochybnost o vůli svolavatele realizovat všechna ohlašovaná shromáždění. Je nutno podotknout, že mezi povinnosti svolavatele patří mj. explicitně nestanovená, ale v kontextu ostatních povinností dovoditelná povinnost svolavatele se shromáždění fyzicky zúčastnit. Mnohost shromáždění oznámených jedním svolavatelem na různých místech ve stejnou dobu přitom plnění jeho povinností vylučuje (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2009, č.j.: 8 As 7/2008 – 116).

Vzhledem k vývoji situace za poslední období je Magistrát nucen v zákonném rámci přísněji sledovat dodržování podmínek pro přijímání výše uvedených tzv. mnohočetných shromáždění a vyžadovat jejich upřesnění, zejména v návaznosti na vysoký nárůst oznamovaných protidemonstrací, u nichž následně dochází ke vzájemné blokaci veřejného prostoru více skupinami a může tím v extrémních případech dojít i k ohrožení zdraví a bezpečnosti samotných účastníků.

Žádáme proto svolavatele o respektování výše uvedeného, v opačném případě, kdy budou oznamována mnohočetná shromáždění, zejména u konaných protidemonstrací může Magistrát vydat rozhodnutí o zákazu takového shromáždění na jednotlivých místech, na kterých se má uskutečnit.

Oznámení mnohočetných časově dlouhodobých shromáždění přitom nezaručují svolavateli, že se jeho shromáždění uskuteční přesně na zvoleném místě, neboť oproti těmto méně určitým oznámením může být upřednostněno konání jiného konkrétněji oznámeného shromáždění, které v daném místě začalo dříve. Konáním shromáždění v jiné vhodné lokalitě poblíž oznámeného místa přitom není zmařen účel jeho konání a své právo se pokojně shromažďovat mohou využít řádně účastníci obou shromáždění.

Nadále trvá požadavek Magistrátu, aby svolavatelé dostatečným způsobem vymezovali místo konání shromáždění s ohledem na předpokládaný rozsah akce. To je vedeno snahou, aby lokality, kde se může reálně konat více shromáždění, nebyly po podání prvního oznámení na dané místo vyhrazeny jen pro tuto akci a mohlo tak být realizováno i právo dalších svolavatelů, mohou-li shromáždění proběhnout současně bez vzájemného rušení. Vymezení je možné v oznámení učinit písemným popisem (např. Václavské náměstí – u sochy sv. Václava; ul. Na Příkopě mezi křižovatkami s ulicemi Havířská a Panská; nám. Republiky před domem čp. XY) nebo vyznačením na plánu lokality, který se připojí v příloze oznámení.


Upozornění na zákaz shromáždění v blízkosti budov Parlamentu ČR nebo míst, kde jedná

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 1 odst. 5 výslovně stanoví, že jsou zakázána shromáždění v okruhu 100 m od budov zákonodárných sborů nebo od míst, kde tyto sbory jednají. Takový zákaz platí přímo ze zákona, rozhodnutí o zákazu konat shromáždění v daném místě se nevydává.  S ohledem na skutečnost, že se v poslední době zvýšil počet shromáždění, jejichž svolavatelé mají přesto zájem v těchto místech shromáždění uskutečnit, odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města důrazně upozorňuje na zákonem stanovený zákaz. V případě jeho nerespektování přitom svolavateli nebo pořadateli shromáždění hrozí přestupkové řízení.

Zóna zákazu zahrnuje ulice a náměstí: Sněmovní, U Zlaté studně, Tomášská, Thunovská (ve směru od Zámeckých schodů od spojnice mezi domy č. o. 7 a 16), Valdštejnské náměstí, Valdštejnská, Malostranské náměstí (ve směru od ulice Karmelitská od spojnice mezi domy č. o. 23 a 28, ve směru od ulice Nerudova od rohu domu č. o. 25), Josefská (ve směru od ulice Mostecká od domu č. o. 6), Letenská (ve směru od Klárova od domu č. o. 1), Klárov (prostranství v blízkosti výstupu ze stanice metra Malostranská). Tímto zákazem jsou dotčena i  místa, která nejsou veřejnými prostranstvími a svolavatel by k oznámení ostatně musel vždy doložit souhlas jejich vlastníka či uživatele.

Rozsah zóny zákazu je graficky zobrazen na připojené mapě.

Tento zákaz platí i pro konání průvodů, jejichž trasa by měla vést uvedenou zónou či do ní zasahovat. Pro konání průvodů odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města doporučuje obchozí trasy:

–        mezi Klárovem a ulicí Nerudova:  po trase U lužického semináře – Míšeňská – Mostecká – Malostranské náměstí (jižní a západní část) – Nerudova

–        mezi Klárovem a ulicí Karmelitská: po trase  U lužického semináře – Míšeňská – Mostecká – Malostranské náměstí (jižní část) – Karmelitská.

 


Upozornění na změnu zákona o právu shromažďovacím - zákaz maskování při shromážděních od 1. 1. 2009

S účinností novely zákona o právu shromažďovacím nesmějí mít účastníci shromáždění po celou dobu jeho trvání obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.

Porušení této povinnosti je přestupkem na úseku práva shromažďovacího, za jehož spáchání  je možné uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Skutečnost, že účastníci shromáždění mají obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci, může být též důvodem k rozpuštění shromáždění.

Platné znění zákona naleznete zde.