Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

 

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne xx. yy. 2018 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.102/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., toto nařízení:

Čl. I

Nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, se mění takto:
 


Mapový podklad si lze prohlédnout na odboru RFD. Obecný rozsah připravovaných změn je ve výčtu v důvodové zprávě.

Základní informace

Začátek připomínkování: 5.6.2018
Konec připomínkování: 4.7.2018

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čadský, Odbor rozvoje a financování dopravy