Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne.......2018 vydat podle §  44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a § 20 odst.
3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 350/2012 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

§. 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška  upravuje:
a)  obsah  technické  mapy  hlavního  města  Prahy  nad  rámec  základního  obsahu  technické mapy obce,
b)  povinnost  vlastníka  stavby  ohlásit  a  doložit  změny  týkající se  obsahu technické  mapy hlavního  města Prahy,
c)  podmínky  zpracování a  předávání geodetické  části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene b).

 

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 23.8.2018

Konec připomínkování: 22.9.2018

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., IPR Praha, dtmp@ipr.praha.eu