Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne … 2018 vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

§ 1


Účel Účelem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při požívání alkoholických nápojů1) na veřejných prostranstvích jako činnosti, která může v hlavním městě Praze
narušit veřejný pořádek, být v rozporu s dobrými mravy a ohrozit bezpečnost, zdraví a majetek.

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 7.8.2018

Konec připomínkování: 8.10.2010

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Štefaňák, Odbor živnostenský a občanskosprávní