Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne XX.XX.2020 vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) a d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a podle § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se reguluje provozování hazardních her na území hlavního města Prahy:

§ 1

Předmět a cíl

(1) Předmětem obecně závazné vyhlášky je regulace a přijetí opatření k ochraně veřejného pořádku v souvislosti s provozováním hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“).

(2) Cílem obecně závazné vyhlášky je omezení negativního vlivu hazardních her, ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na hazardních hrách a předcházení záporných jevů spojených s hraním hazardních her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a dalších
patologických jevů.
 

Základní informace

Začátek připomínkování: 23.1.2020
Konec připomínkování: 21.2.2020

Kontaktní osoba: JUDr. Soňa Thuriová,
Odbor daní, poplatků a cen