Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne ……….. 2020 vydat podle § 44 odst. 3 písm. a)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1
Účel
Účelem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při používání
pyrotechnických výrobků a některých dalších výrobků způsobilých založit požár při jejich
vypouštění do volného prostředí jako činností, které mohou v hlavním městě Praze narušit veřejný
pořádek a ohrozit bezpečnost, zdraví a majetek.

 

 

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 6.3.2020
Konec připomínkování: 6.4.2020

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Bíňovec, odbor živnostenský a občanskosprávní