Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne ………. vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Základní informace

Začátek připomínkování: 12.12.2019

Konec připomínkování: 24.1.2020

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Dvořák, odbor školství a mládeže a sportu; oddělení regionálního školství