Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne .......... vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 13.10.2017

Konec připomínkování: 13.11..2017

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Dvořák, odbor školství a mládeže; oddělení regionálního školství