Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne… vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 17 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Zákaz spalování uhlí, uhelných briket a koksu

Na celém území hlavního města Prahy se ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším zakazuje spalovat uhlí, uhelné brikety a koks. Zákaz dle věty první se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které zároveň nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, pokud splňují minimální emisní požadavky
stanovené pro jednotlivé druhy paliv v jiném právním předpisu1).
 

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 20.6.2019
Konec připomínkování: 20.7.2019

Kontaktní osoba: Mgr. David Čuřík, Odbor ochrany prostředí