Vyhláška 19/1994

Obecné informace

  • Číslo: 19/1994
  • Sbírka: 7/1994
  • Datum vydání: 01.03.1994
  • Datum účinnosti: 01.05.1994
  • Datum zrušení: 01.01.2000

Název

Vyhláška hl. m. Prahy, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Důvod zrušení

vyhl.č.32/1999

Obsah

Viz č. 27/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl.m. Prahy se změnami a doplňky ve znění pozdějších předpisů do 10.6.1997


Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 1.3.1994 vydat podle § 24 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 410/1992 Sb.) a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 262/1992 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první

Úvodní ustanovení

Čl.1

Účel vyhlášky

1) Vyhláška vymezuje závazné části plánu využití ploch hlavního města Prahy schváleného zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 24. 2. 1994 (dále jen "schválený plán").

2) Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území hlavního města Prahy.

Čl.2

Rozsah platnosti

1) Vyhláška platí pro území hlavního města Prahy 1).

Část druhá

Závazné regulativy

Čl.3

Stabilizovaná a nestabilizovaná území a plochy

1) Schválený plán vymezuje na území hlavního města Prahy závazně v hlavním výkresu území a plochy: a) stabilizované, jejichž funkční a prostorové uspořádání je stanoveno v čl. 6 až čl. 23 této vyhlášky, b) nestabilizované, které nelze zastavět trvalými stavbami nebo jinak změnit jejich funkční využití nebo je pro ně stanoven omezený režim využití.

2) Nestabilizovaná území a plochy jsou: a) území a plochy, jejichž způsob využití je závislý na rozhodnutí o výhledovém řešení dopravní obsluhy města a které nelze dočasně zastavět, b) území a plochy, jejichž funkční a prostorové uspořádání musí být konkretizováno územně plánovací dokumentací. c) území a plochy, jejichž funkční a prostorové uspořádání musí být konkretizováno urbanistickou studií, projednanou organizací pověřenou výkonem státní správy pořizovatele ÚPD.

3) Při rozhodování o způsobu využití a prostorovém uspořádání nestabilizovaných území a ploch musí být vždy zachovány podmínky pro umístění dopravních tras a zařízení uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.

4) Jednotlivé druhy nestabilizovaných území uvedených v odstavci 2 písmeno a) až c) jsou vymezeny ve výkresu č. 2 schváleného plánu.

Polyfunkční území a monofunkční plochy

Čl.4

1) Stabilizovaná území a plochy se člení z hlediska funkčního využití na polyfunkční území a monofunkční plochy.

2) Polyfunkční území jsou určena pro stanovené druhy funkcí s vymezením přípustných, popřípadě podmínění přípustných staveb a zařízení, které je možno v daném území umísťovat a povolovat, povolovat jejich změny a změny v jejich užívání.V polyfunkčních územích se pro jeho obsluhu zřizují vždy potřebné pozemní komunikace, odstavné plochy a garáže, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení a liniovou plošnou zeleň. Chov drobných zvířat je přípustný za podmínek podle zvláštních předpisů 2).

3) Monofunkční plochy jsou určeny jen pro vybraný druh funkce, která vylučuje jejich využití pro jiné účely vyjma doplňkových funkcí, liniových vedení a plošných zařízení technického vybavení (pokud nejsou vyznačeny samostatně).

4) Funkce označené jako vhodné mohou být v území umisťovány volně, s výjimkou případů, kdyby mohly narušit dominantní funkci v území.

5) Výjimečně přípustné jsou takové funkce, které nejsou v rozporu se základním funkčním využitím území. Jejich umisťování musí být posuzováno v jednotlivých případech z hlediska jejich potřeby v území vzhledem k jejich počtu, poloze, rozsahu, účelu a vlivu na životní prostředí.

6) Stavby a zařízení vyjmenované v polyfunkčních územích dále jako vhodné, případně jako výjimečně přípustné musí být v jednotlivých případech vždy posuzovány vzhledem k jejich počtu, poloze, rozsahu a účelu podle urbanistických hledisek na vlastnosti a podmínky konkrétního území.

7) Stavby a jiná zařízení, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají nelze umístit nebo povolit a rovněž nelze povolit změny nebo změny v užívání staveb v rozporu se stanoveným funkčním vymezením.

8) Funkční využití území a ploch je vymezeno v hlavním výkresu schváleného plánu (výkres č. 1.).

Čl.5
1) Polyfunkční území se člení na: a) obytná území: 1. čistě obytné území (OČ), 2. všeobecně obytné území (OV), 3. obytné území malých sídel (OMS), b) smíšená území: 1. všeobecně smíšené území (SV), 2. smíšené území městského jádra (SMJ), 3. smíšené území malých sídel (SMS), c) výrobní území: 1. území nerušící výroby a služeb (VN), 2. území průmyslové výroby (VP), d) zvláštní území: 1. zvláštní území sloužící oddechu (ZSO), 2. ostatní zvláštní území (ZO),

2) Monofunkční plochy se člení na: a) plochy veřejného vybavení, b) dopravní plochy, c) plochy technického vybavení, d) plochy pro stavby pro zemědělství, e) plochy orných půd, f) plochy pro deponie a těžbu, g) vodní plochy, h) plochy zeleně.


Čl.6

Čistě obytné území

1) Čistě obytné území (OČ) slouží pro bydlení. Je určeno pro stavby bytových domů, rodinných domů a pro byty v nebytových domech (při výjimečně umísťovaných zařízení občanské vybavenosti). Vybavení území je vhodné doplnit sportovními zařízeními pro neorganizovaný sport pro potřeby obyvatel území.

2) Výjimečně přípustná jsou maloobchodní zařízení, nákupní střediska, zařízení veřejného stravování a nerušících služeb a zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní, mateřské a základní školy, kostely a modlitebny pro uspokojování potřeb obyvatel daného území. Výjimečně zde mohou být umisťována malá ubytovací zařízení. V území lze ve stavbách pro bydlení a v doplňkových stavbách k nim provozovat jen takové živnosti, které svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušují negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. V území je přípustný chov drobných hospodářských zvířat pro osobní potřebu za podmínek stanovených zvláštními předpisy 3).

Čl.7

Všeobecně obytné území

1) Všeobecně obytné území (OV) slouží převážně pro bydlení s možností umisťování staveb občanského vybavení určeného pro potřeby nad rámec daného území. Území je převážně určeno pro umísťování bytových domů, rodinných domů a bytů v nebytových domech. Je vhodné pro maloobchodní zařízení, nákupní střediska, veřejné stravování, nerušící služby a drobnou výrobu, zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská a pro malá ubytovací zařízení.

2) Výjimečně přípustné jsou kancelářské budovy, obchodní domy, ubytovací zařízení, stavby pro místní správu a správu města, zahradnictví, čerpací stanice pohonných hmot bez autoservisů a opraven jen jako součást parkovišť a garáží. V území je přípustný chov drobných hospodářských zvířat pro osobní potřebu za podmínek stanovených zvláštními předpisy.

Čl.8

Obytné území malých sídel

1) Obytné území malých sídel (OMS) slouží převážně pro bydlení se zemědělským využitím přidružených zahrad a možností chovu drobných hospodářských zvířat 4). Je určeno pro stavby rodinných domů, bytových domů, bytů v nebytových domech a doplňkové stavby pro chov drobných hospodářských zvířat. V území je vhodné umisťování maloobchodních zařízení, nákupních středisek, zařízení veřejného stravování a nerušící služby sloužící pro uspokojování potřeb obyvatel území.

2) Výjimečně přípustná jsou zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská pro obsluhu území, nerušící služby a drobná výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez autoservisů a opraven, malá ubytovacích zařízení a zahrádkové osady.

Čl.9

Všeobecně smíšené území

1) Všeobecně smíšené území (SV) slouží pro bydlení, vybrané stavby občanského vybavení a nerušící drobnou výrobu. Je vhodné pro stavby bytových domů, rodinných domů, pro byty nad podlažím určeným zastavovacím plánem pro občanské vybavení, byty v nebytových domech a byty služební a byty pro potřebu vlastníků zařízení. V území je vhodné umisťovat maloobchodní zařízení, obchodní domy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, nerušící služby a drobnou výrobu, zařízení pro místní správu a správu města, kancelářské budovy, zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská a čerpací stanice pohonných hmot jen jako součást garáží a parkovišť.

2) Výjimečně přípustné jsou čerpací stanice pohonných hmot, nákupní střediska, zábavní podniky a zahradnictví.

3) V územích vyznačených v hlavním výkresu schváleného plánu stanoví zastavovací plán nejmenší potřebný podíl podlahových ploch určených pro bydlení, který je závazný i pro povolování změn v užívání staveb.

Čl.10

Smíšené území městského jádra

1) Smíšené území městského jádra (SMJ) slouží převážně pro správní, kulturní a obchodní funkce. Je vhodné pro veřejnou správu, maloobchodní zařízení a nákupní střediska, zařízení veřejného stravování a ubytovací zařízení, kancelářské budovy, obchodní domy, zábavní podniky, nerušící služby a drobnou výrobu, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, církevní a školská. Vhodné je rovněž využití pro byty nad podlažím určeným zastavovacím plánem pro občanské vybavení, byty služební a byty pro potřebu vlastníků zařízení. Čerpací stanice pohonných hmot lze umístit jen jako součásti garáží a parkovišť.

2) Výjimečně přípustné jsou stavby určené výlučně pro bydlení (100 %).

3) V územích vyznačených v hlavním výkresu schváleného plánu stanoví zastavovací plán nejmenší přípustný podíl podlahových ploch určených pro bydlení, který je závazný i pro povolování změn v užívání staveb.

Čl.11

Smíšené území malých sídel

1) Smíšené území malých sídel (SMS) slouží pro bydlení, občanskou vybavenost a nerušící služby, drobnou a zemědělskou výrobu. Je vhodné pro umisťování všech druhů staveb pro bydlení a staveb s byty a doplňkové stavby pro chov hospodářských zvířat (s výjimkou prasat a kožešinových zvířat), zařízení místní správy, maloobchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská, zahradnictví, hospodářská zařízení zemědělské a lesní výroby, včetně provozů pro sběr a zpracování zemědělských a lesních produktů a čerpací stanice pohonných hmot.

(2) Výjimečně přípustné jsou zahrádkové osady.

Čl.12

Území nerušící výroby a služeb

1) Území nerušící výroby a služeb (VN) slouží převážně pro umístění zařízení nerušící výroby a služeb. Je určeno pro služby, výrobu všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Vhodné je umísťování kancelářských budov, bytů služebních a bytů pro potřeby vlastníků zařízení, odstavných ploch a garáží a čerpacích stanic pohonných hmot.

2) Výjimečně přípustné jsou kostely a modlitebny, maloobchodní zařízení, nákupní střediska, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská, to vše pro obsluhu území.

Čl.13

Území průmyslové výroby

1) Území průmyslové výroby (VP) slouží pro umísťování výroby a služeb. Je určeno pro zařízení výroby a služeb všeho druhu, sklady a skladovací plochy. V území je vhodné umísťovat odstavné plochy a garáže, čerpací stanice pohonných hmot, stavební dvory a zařízení pro údržbu pozemních komunikací. 2) Výjimečně přípustné jsou byty služební a byty pro potřebu vlastníků zařízení, kostely a modlitebny, maloobchodní zařízení, nákupní střediska a zařízení veřejného stravování, dále zařízení kulturní, sociální, sportovní a zdravotní vždy však jen pro obsluhu daného území.

Čl.14

Zvláštní území sloužící oddechu

1) Zvláštní území sloužící oddechu (ZSO) je určeno převážně pro rekreaci se stanoveným způsobem využití, které je v konkrétních případech vyznačeno v hlavním výkresu schváleného plánu. Využití může být stanoveno pro pobytové louky, areály volného času, golfová hřiště, jezdecká a kynologická cvičiště, koupaliště, ZOO, sportovní loděnice.

2) Výjimečně přípustné je umísťování autokempinků, malých ubytovacích zařízení, maloobchodních zařízení a zařízení veřejného stravování, jakož i kulturních a sportovních zařízení pro obsluhu daného území. Dále je výjimečně přípustné umísťování bytů služebních a bytů pro potřebu vlastníků zařízení.

Čl.15

Ostatní zvláštní území

1) Ostatní zvláštní území slouží samostatně pro některou z dále uvedených dominantních funkcí vyznačených v hlavním výkresu schváleného plánu s příslušnými doprovodnými funkcemi pro obsluhu území. Dominantní funkční využití je stanoveno pro skladové areály, nákupní centra a velkoplošné obchodní provozy, pro veletrhy, výstavy a kongresy, vysokoškolské areály, sportovní komplexy, velké ubytovací komplexy, výzkumné ústavy, lázeňské a církevní areály, ostatní území s kombinacemi výše uvedených dominantních funkcí s funkcemi dalšími (Pražský hrad, administrativní komplexy atd.).

2) Výjimečně přípustné jsou takové doprovodné funkce k dominantnímu funkčnímu využití, které svým množstvím, velikostí nebo účelem svého provozu nenarušují charakter daného území.

Čl.16

Plochy veřejného vybavení

1) Plochy veřejného vybavení jsou ve schváleném plánu samostatně vyznačené plochy určené pro stavby a zařízení veřejné správy, pošt, staveb a zařízení požární ochrany, školství, kultury, zdravotnictví a sociální péče, plochy sportovních zařízení a areálů, plochy věznic a nápravných zařízení a plochy pro stavby a zařízení bezpečnosti a obrany.

2) Plochy veřejného vybavení jsou vyznačeny ve schváleném plánu odpovídající barvou nebo značkou v daném polyfunkčním území. Vymezení funkce pro bezpečnost a obranu je vyznačeno vždy barvou i značkou.

Čl.17

Dopravní plochy

Dopravní plochy jsou určeny pro : a) stavby pozemních komunikací: 1. dálnice, 2. místní komunikace a rychlostní komunikace, 3. důležité sběrné komunikace a městské třídy, b) tratě a zařízení železniční dopravy (včetně lanovek) c) leteckou dopravu: 1. dopravní letiště, 2. sportovní letiště, 3. překážkové roviny leteckých drah, d) říční dopravu: 1. přístaviště, 2. přístavy, 3. plavební komory, e) ostatní dopravní plochy: 1. záchytná a jiná rozsáhlejší parkoviště, 2. plochy pro městskou hromadnou dopravu a její zařízení, autobusová nádraží dálkové a příměstské dopravy, 3. hromadné garáže, 4. veřejná prostranství, 5. hlavní cyklistické stezky, 6. trasy a stanice metra, 7. čerpací stanice pohonných hmot.

Čl.18

Plochy technického vybavení

Plochy technického vybavení jsou určeny pro : a) stavby a zařízení pro výrobu a zásobování elektrickou energií, b) stavby a zařízení pro výrobu a zásobování plynem, c) stavby a zařízení pro centrální zásobování teplem, d) stavby a zařízení pro zásobování vodou, e) stavby a zařízení pro odvod odpadních vod, včetně čistíren, f) stavby a zařízení telekomunikací, včetně telefonních ústředen, g) stavby pro hospodaření s odpady, včetně skládek.

Čl.19

Plochy pro zemědělské stavby

Plochy pro zemědělské stavby jsou určeny pro stavby pro živočišnou výrobu (chov zvířat) a rostlinnou výrobu (sběr, zpracování a skladování zemědělských produktů), včetně skleníkových areálů.

Čl.20

Plochy orných půd

Plochy orných půd jsou určeny výhradně zemědělskému obhospodařování a jsou chráněny podle zvláštních předpisů 5).

Čl.21

Plochy pro deponie a těžbu

Plochy pro deponie a těžbu jsou určeny pro deponie inertních materiálů a pro těžbu vyhrazených a nevyhrazených nerostů.

Čl.22

Vodní plochy

1) Vodní plochy a zátopová území vyznačené ve schváleném plánu zahrnují: a) řeky, potoky, jezera a rybníky, b) vodní plochy se zvláštním režimem (retenční nádrže, nádrže s víceúčelovým využitím a plavební kanály), c) zátopová území vymezená hladinou při průtoku Q ,

2) Samostatně jsou vyznačeny ve výkresu č. 1 schváleného plánu vodní plochy, pro které byla stanovena ochrana podle zvláštních předpisů 6).

Čl.23

Plochy zeleně

1) Plochy zeleně jsou samostatně vyznačeny ve schváleném plánu pokud jejich výměra přesahuje 2.500 m a jsou určeny pro následující účely:
a) lesy (lesy rekreačně využitelné a lesy ostatní), b) parkově upravená zeleň (parky a parkově upravené plochy, hřbitovy), c) plochy přírodní a přírodě blízké (liniová a maloplošná zeleň, přírodní nelesní plochy, louky), d) pěstební plochy (sady, extenzivní a intenzivní sady, vinice, zahrádkové osady, zahradnictví), e) izolační zeleň.

2) Výjimečně přípustné je na plochách zeleně umísťování doplňkových staveb účelově vázaných na způsob využití těchto ploch.
Čl.24

Chráněná území a ochranná pásma

1) Při využívání území musí být dodržovány podmínky chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních předpisů 7).

2) Chráněná území a ochranná pásma jsou vyznačena v hlavním výkresu schváleného plánu.

Část třetí

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

Čl.25

1) Plochy pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkresu č. 4 schváleného plánu.

2) Seznam nově navrhovaných veřejně prospěšných staveb je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

Část čtvrtá

Společná a závěrečná ustanovení

Čl.26

Vymezení některých pojmů

1) Zastavovacím plánem se rozumí územní plán zóny.

2) Plánem využití ploch se rozumí územní plán sídelního útvaru.

3) Stavbami pro obchod se pro účely této vyhlášky rozumějí: a) maloobchodní zařízení sdružená ve víceúčelových stavbách nebo začleněná do staveb pro bydlení pro obsluhu jen daného území nebo určená pro širší území, b) nákupní střediska 8), kterými jsou samostatné stavby pro obchod o výměře prodejních a skladovacích ploch do 1.500 m2, c) obchodní domy, kterými jsou samostatné stavby pro obchod o výměře prodejních a skladovacích ploch nad 1.500 m2 začleněné do stávající zástavby, d) nákupní centra a velkoplošné obchodní provozy, kterými jsou samostatné stavby pro obchod a výměře prodejních a skladovacích ploch nad 1.500 m2 vytvářející samostatné areály.

4) Chovem zvířat 9) pro účely této vyhlášky se rozumí: a) chov velkých a středních hospodářských zvířat (skot, koně, ovce, kozy, prasata), b) chov drobných hospodářských zvířat (hrabavá a vodní drůbež, králíci, holubi a včely), c) chov kožešinových zvířat (např. norci, lišky, pesci, nutrie), d) chov ostatních drobných zvířat, za "drobná zvířata" se považují psi, kočky, ptáci zpěvaví i ozdobní, drobná laboratorní zvířata, želvy, plazi a jiné drobné živočišné druhy subtropů a tropů.

5) Drobnou výrobou se rozumí výroba prováděná netovárním způsobem.

6) Zábavními podniky se rozumí herny, taneční sály a noční podniky 10).

7) Nerušícími službami a výrobou se rozumí takové služby a výroba, kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a neohrožují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru 11).

8) Pokud se v této vyhlášce používá pojem malé ubytovací zařízení rozumí se tím stavby pro dočasné ubytování s kapacitou do 20 lůžek. Pojmem ubytovací zařízení se rozumí stavby pro dočasné ubytování s větší než výše uvedenou kapacitou umisťované ve stávající zástavbě. Velké ubytovací komplexy jsou ubytovací zařízení vytvářející samostatné areály.

9) Pokud se v této vyhlášce používá pojem veřejná správa rozumí se tím výkon samosprávy a státní správy místními orgány, orgány na úrovni města a ústředními orgány České republiky.

Čl.27

Pro účely této vyhlášky se rozumí: a) obytnou zónou obytná území, b) výrobní zónou výrobní území, c) zónou pro zemědělskou výrobu plochy pro stavby a plochy orných půd, d) rekreační zónou zvláštní území sloužící oddechu.

Čl.28

Dokumentace plánu využití ploch hlavního města Prahy je uložena na Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy, na odboru výstavby Magistrátu hlavního města Prahy a na obvodních a místních úřadech městských částí.

Čl.29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 1994 a pozbývá účinnosti dnem schválení dalšího územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

 

1) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. 2) vyhláška NVP č. 5/1969 Sb. NVP, o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hlavního města Prahy, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů. 3) vyhláška NVP č. 5/1969 Sb. NVP, o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hlavního města Prahy, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů. 4) vyhláška NVP č. 5/1969 Sb., o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hlavního města Prahy zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů. 5) zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 6) zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) 7) Např. zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 8) Podmínky pro umísťování nákupních středisek se vztahují i na samostatné stavby pro prodej, pokud nejde o případy podle § 56 písm. c) stavebního zákona (krátkodobá přenosná zařízení). 9) Podmínky pro chov zvířectva stanoví vyhl. NVP č. 5/1969 Sb. NVP, o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hlavního města Prahy. 10) Vyhl. hl. m. Prahy č. 2/1993 Sbírky obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením sexuálních služeb. 11) § 8 odst. 3 vyhlášky NVP č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 32/1999
    Vyhláška hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Přílohy