Vyhláška 14/2000

Obecné informace

  • Číslo: 14/2000
  • Sbírka: 04/2000
  • Datum vydání: 27.04.2000
  • Datum účinnosti: 15.05.2000

Název

Vyhláška hl. m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním

Obsah

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.4.2000 vydat podle § 16 odst. 1 a § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 279/1995 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Žebrání je činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek v hlavním městě Praze.

 
Čl. 2
 
Žebrání je zakázáno na těchto místech:
a) v prostorách metra, včetně přístupových a výstupních cest,
b) ve vozidlech městské hromadné dopravy,
c) na veřejně přístupných místech na území hlavního města Prahy uvedených v příloze této vyhlášky,
d) na železničních stanicích a zastávkách1) a v okruhu 100 m od nich,
e) na zastávkách linkové osobní dopravy2) a v okruhu 100 m od nich,
f) na letištích3) a v okruhu 100 m od nich,
g) u mateřských škol, základních škol a základních uměleckých škol a v okruhu 100 m od nich,
h) u zastupitelských úřadů cizích států a v okruhu 100 m od nich.
 
 
Čl. 3
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 5. 2000.
 
Ing. arch. Jan Kasl,v.r.
primátor hl. m. Prahy
Ing. Petr Švec,v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

 

1) § 22 odst. 1 písm. e) a § 30 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.
2) § 2 odst. 3 a § 13 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.
3) § 2 odst. 5 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 10/2004
    obecně závazná vyhláška, kerou se mění vyhláška č. 14/2000 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním

Přílohy