Vyhláška 3/2008

Obecné informace

  • Číslo: 3/2008
  • Sbírka: 2
  • Datum vydání: 03.03.2008
  • Datum účinnosti: 01.04.2008

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Obsah

3.

      

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

 

kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

 

 

     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 2. 2008 vydat podle  § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

       Čl. I

 

     V § 6 obecně závazné vyhlášky č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, se slova „městských částí“ nahrazují slovy „městské části“ a slova „a 2“ se zrušují.

 

Čl. II

 

     Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, se mění takto:

 

1.  V § 4 se na konci odstavce l doplňuje věta „Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen nahlásit správci poplatku počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku, a celkovou částku poplatku, kterou je povinen za tyto osoby odvést, a to do patnáctého dne každého následujícího měsíce.“.

 

      2. V § 8 se slova „městských částí“ nahrazují slovy „městské části“ a slova „a 2“ se zrušují.    

 

  

  Čl. III

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna  2008.

 

 

 

               MUDr. Pavel B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v. r.
náměstek primátora hlavního města Prahy

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 6/2011
    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity