s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 13

Předpoklady pro obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka Městské policie hlavního města Prahy podle § 3 a 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 21 let
b) občan České republiky
c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost**;
e) spolehlivost***
f) zdravotní způsobilost podle vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
g) negativní lustrační osvědčení podle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Požadované vzdělání vysokoškolské – magisterský studijní program se zaměřením právo, bezpečnost, veřejná správa apod.

Další požadavky

 • manažerské schopnosti
 • praxe v řídící funkci minimálně 3 roky
 • minimálně základní znalost jednoho světového jazyka
 • absolvování psychotestů s doporučujícím závěrem pro požadované pracovní místo
 • absolvování testu fyzické způsobilosti a testu duševní způsobilosti k výkonu práce strážníka obecní policie  
 • přístup k utajovaným informacím na stupeň Důvěrné a vyšší podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost bezpečnostní problematiky a fungování integrovaného záchranného systému 
 • základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy
 • komunikační schopnosti
 • kreativita
 • flexibilita
 • schopnost efektivně spolupracovat se všemi relevantními partnery na poli zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti v obci
 • znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • základní znalost předpisů z oblasti fungování hlavního města Prahy, obcí, krajů, integrovaného záchranného systému a jeho základních složek je vítána

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti jsou:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu,
 • datum a podpis.

K přihlášce je nutno připojit:

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie),
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti,
 • čestné prohlášení o spolehlivosti,
 • negativní lustrační osvědčení (ověřená kopie),
 • osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím na stupeň Důvěrné, Tajné či Přísně tajné (ověřená kopie),

Spolu s přihláškou předloží uchazeč/uchazečka písemnou práci na téma „Návrh stabilizace, fungování a rozvoje Městské policie hlavního města Prahy do roku 2017“ (rozsah 5 až 10 stran****).

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 3. srpna 2012 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, adresa:

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
odbor Kancelář primátora hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
obálku označit slovy: „Výběrové řízení –  ředitel/ředitelka Městské policie hlavního města Prahy”

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitel/ředitelka Městské policie hlavního města Prahy musí být držitelem osvědčení o splnění odborných předpokladů vydaným Ministerstvem vnitra podle § 4e zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději ke dni, ke kterému má být Zastupitelstvem hlavního města Prahy pověřen/a jako určený strážník podle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Není-li uchazeč/uchazečka ke dni vzniku pracovního poměru k hlavnímu městu Praze – Městské policii hlavního města Prahy držitelem tohoto osvědčení, bude s ním/ní uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou 6 měsíců. Pracovní smlouva na dobu neurčitou může být uzavřena, je-li uchazeč/uchazečka držitelem tohoto osvědčení nebo jej získá do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru k hlavnímu městu Praze – Městské policii hlavního města Prahy.

V Praze dne 3. července 2012

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r.
primátor hlavního města Prahy


* V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (Základní plat zaměstnance je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení vlády. Přílohu č. 2 naleznete na www.praha.eu, v sekci Magistrát hl.m.Prahy,  rubrika Volná pracovní místa)

** Podle § 4a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten, kdo:

a) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona
b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
d) kdo v čestném prohlášení podle odstavce 2 uvede nesprávné údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

Bezúhonnost podle písmene a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle písmene b) a c) prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

*** Podle § 4b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
b) na úseku obrany České republiky,
c) proti veřejnému pořádku,
d) proti občanskému soužití,
e) proti majetku,
f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
g) na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu, nebo h) podle § 28 odst. 1 nebo 2, jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona. Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených výše nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaných týmž pachatelem.

Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl nesprávné údaje v čestném prohlášení, kterým uchazeč prokazuje spolehlivost.

Spolehlivost prokazuje uchazeč čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

**** Jednou stranou se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 znacích včetně mezer.


Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise.  Po skončení výběrového řízení  budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení, životopis bude skartován. Uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Podle § 303 odst. 2 a § 304 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nesmí být zaměstnanec hlavního města Prahy zařazený do Městské policie hlavního města Prahy členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost. Podnikat může zaměstnanec hlavního města Prahy zařazený do Městské policie hlavního města Prahy (až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.