Agendu bydlení pro seniory zavedlo hl. město Praha na konci roku 2007 jako reakci na demografický vývoj v Praze a neustále se zhoršující  ekonomickou situaci seniorů zejména v souvislosti se zahájením deregulace nájemného.

Usnesením č. 1514 ze dne 9. 10. 2007 schválila Rada hl. m. Prahy pravidla pronájmu bytů pro seniory:  v penzionech pro seniory (lokality – Ďáblice-Střížkov, Bohnice a Malešice). Z důvodu rostoucího počtu žadatelů o uvedený typ bydlení dochází průběžně k navyšování počtu malometrážních bytů vhodných pro seniory v rámci klasického bytového fondu v majetku HMP (tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy  městským částem).

Usnesením č. 3141 ze dne 13. 12. 2016 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ.

Pravidla byla změněna usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2475 ze dne 18.9.2018.

Smlouva o nájmu bytu pro seniory se uzavírá  na dobu určitou 2 roky.  Pokračuje–li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a HMP ho v této době nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem  znovu  ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, tj. na dva roky. Obnovování doby nájmu je podmíněno řádným plněním všech sjednaných podmínek. Aplikací tohoto postupu bude mít senior jistotu bydlení, pokud bude sjednané podmínky plnit, v podstatě na dobu neurčitou.

Byty pro seniory jsou určeny pro jednu, mimořádně pro dvě osoby. Velikost bytu pro seniory je 1+0 (garsoniéra s příslušenstvím), cca 30 – 35 m2. Výše nájemného je stanovena od 1. července 2017 na 60,60 Kč za m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně (všechny místnosti bytu se započítávají celou plochou; balkony, lodžie a sklepní kóje se započítávají polovinou plochy). Takto stanovené nájemné může být zvyšováno pouze o inflaci. V případě nedostatečného příjmu si nájemci budou moci požádat o příspěvek na bydlení.

Stávající nájemci malometrážních bytů hl. m. Prahy, kteří splňují podmínky – vstupní kritéria pro pronájem bytu seniorům, mohou požádat o uzavření smlouvy o nájmu bytu pro seniory k užívanému bytu (tedy bez nutnosti pronájmu jiného bytu pro seniory). Žádost podají písemnou formou. O uzavření smlouvy o nájmu bytu rozhodne RHMP.

Žadatel o bydlení pro seniory vyplní žádost o bydlení pro seniory a předloží požadované povinné přílohy k žádosti.

Bližší informace získáte na odboru bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35 – kancelář č. 120 v době úředních hodin (pondělí 12 – 17 hod. a středa 8 – 18 hod.), po předchozí domluvě i v jiném termínu.

Přílohy:

Žádost o bydlení pro seniory, prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů (příloha č.1), informace o zpracování osobních údajů (příloha č.2), přílohový list naleznete zde.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Jana Balková oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 120
telefon: 236 002 014     
e-mail: jana.balkova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod. 
  středa    8,00 - 18,00 hod.

Dotazy můžete směřovat i na: bytyproseniory@praha.eu