Agendu bydlení pro seniory zavedlo hl. město Praha na konci roku 2007 jako reakci na demografický vývoj v Praze a neustále se zhoršující  ekonomickou situaci seniorů zejména v souvislosti se zahájením deregulace nájemného.

Usnesením č. 1606 ze dne 5.8.2019 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ.

Smlouva o nájmu bytu pro seniory se uzavírá  na dobu určitou:

  • s možností prolongace dle § 2285 NOZ, tzn. pokračuje–li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a HMP ho v této době nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem  znovu  ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve; obnovování doby nájmu je podmíněno řádným plněním všech sjednaných podmínek; aplikací tohoto postupu bude mít senior jistotu bydlení, pokud bude sjednané podmínky plnit, v podstatě na dobu neurčitou

  • nebo s vyloučením prolongace

a to dle doporučení Pracovní skupiny. 

Byty pro seniory jsou určeny pro jednu, mimořádně pro dvě osoby. Velikost bytu pro seniory je 1+0 (garsoniéra s příslušenstvím), cca 30 – 35 m2. Aktuální výše nájemného je stanovena na 61,87 Kč za m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně. Takto stanovené nájemné může být zvyšováno pouze o inflaci. V případě nedostatečného příjmu si nájemci budou moci požádat o příspěvek na bydlení.

Žadatel o bydlení pro seniory vyplní žádost o bydlení pro seniory na předepsaném formuláři a doloží všechny požadované doklady (dle přílohy č. 1 „Pravidel“).  – odkaz na formulář

Bližší informace získáte na odboru bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35 – kancelář č. 120 v době úředních hodin (pondělí 12 – 17 hod. a středa 8 – 18 hod.), po předchozí domluvě i v jiném termínu.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Jana Balková oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 120
telefon: 236 002 014     
e-mail: jana.balkova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod. 
  středa    8,00 - 18,00 hod.

Dotazy můžete směřovat i na: bytyproseniory@praha.eu