Usnesením č. 3141 ze dne 13.12.2016 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ.

Pravidla byla změněna usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2475 ze 18.9.2018.

Dle těchto Pravidel nabízí hlavní město Praha pronájem bytů zaměstnancům nebo příslušníkům vybraných profesí, kteří jsou navrhováni:

státními orgány a organizacemi, soudy, orgány HMP, organizacemi, jejichž zřizovatelem je HMP (dále jen „subjekt“) a příslušnými odbory MHMP  v rámci kvóty schválené RHMP:

-         jedná se např. o Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, učitelé, Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy atd.

Vstupní kritéria:

Konkrétním nájemcem bytu může být výhradně příslušník/zaměstnanec „subjektu“ nebo organizace, pro kterou pronájem bytu navrhuje příslušný odbor MHMP.

Žadatel, ani členové jeho domácnosti, kteří se budou stěhovat do pronajatého bytu HMP, nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení na území HMP a Středočeského kraje, ani mít právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu, s výjimkou případů, že po nich nelze spravedlivě požadovat, aby tuto nemovitost užívali k trvalému bydlení.

Žádost o pronájem bytu hl. m. Prahy se podává zaměstnavateli, případně příslušnému odboru Magistrátu hl. m. Prahy (v případech zdravotníků a učitelů).

Postup projednávání:

  • Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři
  • Žádost doplní o

-         fotokopii nájemní/podnájemní smlouvy a aktuálního evidenčního listu k dosud užívanému bytu spolu s vyjádřením odpovědné osoby vlastníka či pronajímatele o úhradě plateb spojených s bydlením

-         příp. další doklady na vyžádání OBF MHMP.

OBF MHMP doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní, bude jeho žádost odmítnuta. O této skutečnosti bude žadatel i navrhující „subjekt“ či příslušný odbor vyrozuměn písemnou formou.

Postup řešení:

Na základě návrhu na pronájem bytu HMP bude žadateli zaslána nabídka k prohlídce konkrétního bytu. Pokud žadatel nabídku bytu bez vážného důvodu odmítne, nebo se k ní ve stanovené lhůtě nevyjádří, může být jeho žádost vyřazena z evidence a navrhující organizace bude požádána o zaslání nového návrhu na pronájem bytu HMP.

Pokud žadatel nabídku akceptuje, bude pronájem bytu předložen k projednání v RHMP.

V případě schválení pronájmu bytu RHMP připraví OBF MHMP smlouvu o nájmu bytu a písemně (či jinou dohodnutou formou) vyzve žadatele k jejímu podpisu. Pokud se žadatel k podpisu smlouvy bez vážného důvodu nedostaví ani do 15 dnů ode dne doručení písemné či jiné výzvy, může být vyřazen z evidence. O vyřazení rozhodne RHMP. Navrhující organizace bude požádána o zaslání nového návrhu na pronájem bytu.

Doba trvání nájmu bytu:

Nájemní smlouva se uzavírá na 2 roky. Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a HMP ho v této době nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, tj. na dva roky.

HMP nevyzve nájemce k opuštění bytu, pokud

-         služební nebo pracovní poměr navrženého nájemce k navrhující organizaci trvá

-         nájemce není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu s výjimkou případů, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby tuto nemovitost užíval

-         nájemce plní povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů a z ujednání obsažených v nájemní smlouvě

-         nebylo zjištěno, že nájemce uvedl v žádosti nepravdivé údaje.

Poznámka: Nájemce musí splňovat všechny shora uvedené podmínky.

Výše nájemného:

Nájemné bude stanoveno ve výši schválené RHMP pro konkrétní byt.

Pronájem jiného bytu:

Žádost o pronájem jiného bytu podává nájemce bytu HMP, který splňuje vstupní kritéria dle těchto „Pravidel“ zásadně u navrhující organizace, která může žádost řešit v rámci kapacity uvolněných bytů v příslušné kvótě.

V mimořádných případech (zejm. v případě, kdy navrhující organizace nedisponuje potřebným bytem k realizaci pronájmu jiného bytu) se může nájemce bytu HMP obrátit s žádostí o pronájem jiného bytu přímo na HMP, přičemž doloží:

- doklad o podání žádosti o pronájem jiného bytu u navrhující organizace

- stanovisko statutárního zástupce zaměstnavatele k pronájmu jiného bytu

 Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Zdeňka Plchová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 122
telefon: 236 002 732
e-mail: zdenka.plchova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.

Po předchozí telefonické dohodě je možno sjednat i termín mimo úřední hodiny.