Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jeho užívání. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i v případě neposkytování nebo vadného poskytování plnění spojených s užíváním bytu s následkem zhoršení užívání bytu. Rovněž má právo na slevu v případě, že se stavebními úpravami v domě podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu.

Nájemce je povinen oznámit závadu pronajímatelem pověřenému správci. Jestliže poté nebyla závada odstraněna, nebo si její odstranění vyžádá delší dobu, může nájemce požádat prostřednictvím odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy o slevu z nájemného. Na základě výsledku prověření odůvodněnosti žádosti z věcného a časového hlediska (zjištěného místním šetřením) předkládá odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy Radě hl.m. Prahy k projednání konkrétní návrhy slev.

Právo na poskytnutí slevy je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu. Pokud nebylo  uplatněno do 6 měsíců od odstranění závad, právo na slevu zanikne.

O slevu z nájemného je možné požádat i prostřednictvím pověřené správní společnosti.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Ladislav Pešek:   oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 103
telefon: 236 002 696    
e-mail: ladislav.pesek@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa    8,00 - 18,00 hod.