Výměny bytů

1)  Postup vyřízení věci:

Před podáním dohody o vzájemné výměně bytů do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské nám.2, Praha 1), můžete navštívit odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, ve třetím patře Nové úřední budovy, číslo dveří 310, nám. Franze Kafky 1, Praha 1, referent p. Bc. Josef Kada, tel.: 236 00 2690.

Upozornění:

Pokud účastníci dohody o vzájemné výměně bytů nedoloží potřebné doklady, nebude moci Hlavní město Praha zaujmout k předložené dohodě stanovisko, které je k realizaci výměny bytů nezbytné. V průběhu řízení se mohou objevit další okolnosti, které bude nutno doplnit.

2)  Formuláře, náležitosti doklady:

a)  odbor bytového fondu vydá stanovisko k dohodě o výměně bytů po předložení:

  • dohody o výměně bytů 
  • nájemní smlouvy (nebo dohody, dekretu, resp. dokladu svědčícího o tom, že žadatel je nájemcem bytu),
  • evidenčního listu (resp.předpisu nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu) – ne starší, než 1 měsíc,
  • potvrzení správce domu (nebo vlastníka) o řádném plnění povinností nájemce, tj. zejména placení nájmu a poplatků za služby spojené s užíváním bytu,
  • úředně ověřené podpisy všech osob starších 18 let majících ve vyměňovaných bytech trvalé bydliště (ověření podpisu zajišťují notáři a matriky),
  • u bytů v soukromých nebo družstevních domech: v ýpisu z katastru nemovitostí - ne staršího než 1 měsíc.

Upozornění:

Pokud účastník výměny nemá trvalé bydliště v bytě, který je předmětem výměny, doloží potvrzení, zda v místě svého trvalého bydliště je či není nájemcem bytu-domu (potvrzení vydá majitel domu, správa domu apod.), případně vlastníkem bytu-domu (což doloží výpisem z katastru nemovitostí).

b) odbor evidence, správy a využití majetku sepíše s novým nájemcem nájemní smlouvu až po předložení:

souhlasu všech pronajímatelů,

u „obecních“ bytů

písemného souhlasu k dohodě o výměně bytů,

u družstevních bytů

písemného souhlasu příslušného družstva s ověřenými podpisy kompetentních osob s uvedením funkce dle výpisu z obchodního rejstříku (ověření podpisu kompetentních osob je možné nahradit předložením podpisového vzoru s razítkem družstva),

originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z katastru nemovitostí (ne starší jednoho měsíce),

ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku,

u bytů v soukromých domech

písemného souhlasu s ověřeným podpisem majitele nebo všech spolumajitelů domu. V případě, že je dům ve vlastnictví firmy, je nutné předložit ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku a ověřeného podpisu jednatele nebo jiné osoby, která je dle obchodního rejstříku kompetentní záležitost výměny bytu podepisovat,

originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z katastru nemovitostí (ne starší jednoho měsíce)

u bytů služebních

písemného souhlasu s ověřeným podpisem jednatele nebo jiné osoby, která je dle obchodního rejstříku kompetentní záležitost výměny bytu podepisovat,

originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z katastru nemovitostí (ne starší jednoho měsíce)

ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku.

Upozornění:

Právo užívat vyměněné byty vznikne až na základě nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem.

3)  Lhůty k vyřízení:

Nejsou zákonem stanoveny – doba vyřízení závisí na složitosti každého případu.

4) Forma vyřízení :

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně Magistrátu hl.m.Prahy. 

Upozornění:

Nájemní smlouva k nově pronajatému bytu bude uzavřena na dobu určitou dvou let, s příp. prolongací ve smyslu § 2285 občanského zákoníku. Výše nájemného za m2/měs. v nově pronajatém bytě bude stanovena s odkazem na příslušné usnesení RHMP ke konkrétnímu bytovému objektu.

FORMULÁŘ

   
Výměna bytů (dohoda o dobrovolné výměně bytů) žádost

adresa:

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7,45 - 18,00 hod.; pátek 7,45 - 16,00 hod.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Bc. Josef Kada  oddělení využití bytového fondu
adresa: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 - 3. patro, č. dveří 310
telefon: 236 002 690   /  fax. 236 007 140 
e-mail: josef.kada@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa    8,00 - 18,00 hod.

___________________________________________________________________________________________

Výměna stávajícího bytu (pronájem jiného bytu)

"Výměna" stávajícího bytu za jiný, odpovídající, se řídí  usnesením Rady HMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015. De facto se jedná o pronájem jiného bytu, kdy stávající byt nájemci nevyhovuje s ohledem na jeho velikost, počet osob v domácnosti, zdravotního stavu, změny rodinných poměrů apod.

Formuláře, náležitosti, doklady

-          potvrzení o užívaní bytu od příslušného správce domu, ve kterém bude zejména: uvedena „platební morálka“ nájemce (tj. včasnost úhrady nájemného, záloh na služby spojené s nájmem bytu a vyúčtování uvedených služeb),

-          popsán stav bytu (tj. způsob provádění běžné údržby a oprav bytu, zdokumentování provedených stavebních úprav bytu, vyčíslení příp. nákladů na uvedení bytu do „stavu způsobilému k řádnému užívání“ ().

-          po celou dobu pronájmu bytu žádným způsobem neporušoval povinnosti z nájmu bytu vyplývající,

-          výpis z Katastru nemovitostí, že žadatel nevlastní žádnou nemovitost určenou k trvalému bydlení 

-          evidenční list – ne starší, než 1 měsíc, 

-          výše čistých příjmů za poslední 1 rok (vč. uvedení pracovní pozice)

-          žádost na předepsaném formuláři,

Pokud budou splněny všechny shora popsané podmínky, bude odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy žádost o pronájem jiného bytu řešit dále popsaným způsobem.

Pronájem jiného bytu HMP může být projednáván:

a) v případě, že pronajatý byt HMP vykazuje takové závady, že ho nelze řádně užívat a

provedení oprav není možno realizovat, aniž by byl byt vyklizen

Pronájem jiného bytu HMP a podmínky jeho pronájmu navrhne OBF MHMP a návrh bude předložen

k projednání RHMP.

b) na základě žádosti nájemce bytu HMP, pokud na jeho straně nastaly takové rozhodné skutečnosti, že pronajatý byt je pro něj nevyhovující

Vstupní kritéria:

Žádost o pronájem jiného bytu může podat pouze nájemce bytu HMP, který není vlastníkem ani spoluvlastníkem objektu určeného k bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu s výjimkou případů, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby tuto nemovitost užíval

- nemá žádné nevypořádané finanční závazky vůči HMPtýkající se bytu či nebytového prostoru

- pronajatý byt řádně užívá

- k podání žádosti nájemce vedou závažné důvody ( např. změna počtu příslušníků domácnosti,

zdravotní stav nájemce nebo některého z příslušníků jeho domácnosti, finanční důvody apod.)

Poznámka: Nájemce musí splňovat všechny shora uvedené podmínky.

Postup projednávání

·      Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři

Žádost doplní o

-       originál potvrzení o výši příjmů za posledních 12 měsíců (vč. uvedení pracovní pozice)

-       prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů

-       další doklady na vyžádání OBF MHMP.

OBF MHMP doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní, bude jeho žádost odmítnuta. O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn písemnou formou. Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k projednání RHMP

O pronájmu bytu rozhoduje Rada hl. m. Prahy.

Pro pronájem jiného bytu dále platí:

Výše nájemného

Nájemné bude stanoveno ve výši schválené RHMP pro konkrétní byt.

Doba trvání nájmu bytu (fyzická osoba)

Upozornění:

Nájemní smlouva k nově pronajatému bytu bude uzavřena na dobu určitou dvou let, s příp. prolongacíve smyslu § 2285 občanského zákoníku. Výše nájemného za m2/měs. v nově pronajatém bytě budestanovena s odkazem na příslušné usnesení RHMP ke konkrétnímu bytovému objektu.

Pokud je žadatelem o byt právnická osoba, je žádost předložena k posouzení PS.

Stanovisko PS bude předloženo k projednání RHMP.

Doba trvání nájmu bytu (právnická osoba)           

Nájemní smlouva s právnickou osobou se uzavírá na dobu neurčitou.

Nájem obecního bytu podle „Pravidel“ není nárokový - a to ani v případě, že žadatel splní všechna

vstupní kritéria uvedená v příslušných oddílech těchto „Pravidel“ podle charakteru podané žádosti o

pronájem bytu.

O pronájmu bytu rozhoduje RHMP.

- Pokud RHMP schválí pronájem bytu, bude žadateli zaslána nabídka k prohlídce konkrétního bytu. Pokud žadatel nabídku bytu odmítne (důvody odmítnutí písemnou formou zdůvodní) nebo se k ní v předepsané lhůtě nevyjádří, bude nabídka bytu zaslána jinému (RHMP schválenému) žadateli. Možné jsou maximálně tři nabídky.

Při odmítnutí třetího nabídnutého bytu může být žadatel vyřazen z evidence. O vyřazení rozhodne RHMP. Opakovaně lze žádost o pronájem bytu podat nejdříve po uplynutí dvou let ode dne vyřazení žádosti z evidence.

Pokud žadatel nabídku akceptuje, připraví OBF MHMP smlouvu o nájmu bytu a písemně (či jinou dohodnutou formou) vyzve žadatele k jejímu podpisu. Pokud se žadatel k podpisu smlouvy bez vážného důvodu nedostaví ani do 15 dnů ode dne doručení písemné či jiné výzvy, může být vyřazen z evidence. O vyřazení rozhodne RHMP. Opakovaně lze žádost o pronájem bytu podat nejdříve po uplynutí dvou let ode dne vyřazení z evidence.

Pokud RHMP neschválí pronájem bytu, žádost bude vyřazena z evidence a žadatel bude o této skutečnosti vyrozuměn písemnou formou. Opakovaně lze žádost o pronájem bytu podat nejdříve po uplynutí dvou let ode dne vyřazení z evidence. Dosud nevyřízené žádosti o pronájem bytu HMP (tj. žádosti, které nebyly k datu schválení těchto „Pravidel“ odmítnuty, nebo posouzeny v „PS“) budou řešeny podle těchto „ Pravidel“. Žádosti o pronájem bytu HMP nebo o prodloužení doby nájmu bytu HMP, které již schválila konkrétním usnesením RHMP (v případě, kdy dosud nebyla uzavřena nájemní smlouva nebo dodatek ke smlouvě o nájmu bytu v případě prodloužení doby nájmu bytu) budou realizovány podle těchto „Pravidel“. Smlouvy o nájmu/podnájmu bytu HMP uzavřené před účinností těchto „Pravidel“, budou průběžně prodlužovány resp. uzavírány nově podle těchto „ Pravidel“.

FORMULÁŘE

Pronájem menšího bytu žádost
Pronájem většího bytu žádost
Pronájem jednoho většího bytu (sestěhování) žádost
Pronájem dvou menších bytů (rozestěhování) žádost

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Bc. Josef Kada  oddělení využití bytového fondu
adresa: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 - 3. patro, č. dveří 310
telefon: 236 002 690   /  fax. 236 007 140 
e-mail: josef.kada@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa    8,00 - 18,00 hod.