Výměny bytů

1)  Postup vyřízení věci:

Před podáním dohody o vzájemné výměně bytů do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 35, Praha 1, nebo ), doporučujeme navštívit odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, v prvním patře Škodova paláce (Jungmannova 35, Praha 1), číslo dveří 124, referentka pí. Jindřiška Beyzaiová, tel.: 236 00 2372.

Upozornění:

Pokud účastníci dohody o vzájemné výměně bytů nedoloží potřebné doklady, nebude moci Hlavní město Praha zaujmout k předložené dohodě stanovisko, které je k realizaci výměny bytů nezbytné. V průběhu řízení se mohou objevit další okolnosti, které bude nutno doplnit.

2)  Formuláře, náležitosti doklady:

a)  odbor bytového fondu vydá stanovisko k dohodě o výměně bytů po předložení:

 • dohody o výměně bytů 
 • nájemní smlouvy (nebo dohody, dekretu, resp. dokladu svědčícího o tom, že žadatel je nájemcem bytu),
 • evidenčního listu (resp.předpisu nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu) – ne starší, než 1 měsíc,
 • potvrzení správce domu (nebo vlastníka) o řádném plnění povinností nájemce, tj. zejména placení nájmu a poplatků za služby spojené s užíváním bytu,
 • úředně ověřené podpisy všech osob starších 18 let majících ve vyměňovaných bytech trvalé bydliště (ověření podpisu zajišťují notáři a matriky),
 • u bytů v soukromých nebo družstevních domech: v ýpisu z katastru nemovitostí - ne staršího než 1 měsíc.

Upozornění:

Pokud účastník výměny nemá trvalé bydliště v bytě, který je předmětem výměny, doloží potvrzení, zda v místě svého trvalého bydliště je či není nájemcem bytu-domu (potvrzení vydá majitel domu, správa domu apod.), případně vlastníkem bytu-domu (což doloží výpisem z katastru nemovitostí).

b) odbor evidence, správy a využití majetku sepíše s novým nájemcem nájemní smlouvu až po předložení:

souhlasu všech pronajímatelů,

u „obecních“ bytů

písemného souhlasu k dohodě o výměně bytů,

u družstevních bytů

písemného souhlasu příslušného družstva s ověřenými podpisy kompetentních osob s uvedením funkce dle výpisu z obchodního rejstříku (ověření podpisu kompetentních osob je možné nahradit předložením podpisového vzoru s razítkem družstva),

originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z katastru nemovitostí (ne starší jednoho měsíce),

ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku,

u bytů v soukromých domech

písemného souhlasu s ověřeným podpisem majitele nebo všech spolumajitelů domu. V případě, že je dům ve vlastnictví firmy, je nutné předložit ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku a ověřeného podpisu jednatele nebo jiné osoby, která je dle obchodního rejstříku kompetentní záležitost výměny bytu podepisovat,

originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z katastru nemovitostí (ne starší jednoho měsíce)

u bytů služebních

písemného souhlasu s ověřeným podpisem jednatele nebo jiné osoby, která je dle obchodního rejstříku kompetentní záležitost výměny bytu podepisovat,

originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z katastru nemovitostí (ne starší jednoho měsíce)

ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku.

Upozornění:

Právo užívat vyměněné byty vznikne až na základě nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem.

3)  Lhůty k vyřízení:

Nejsou zákonem stanoveny – doba vyřízení závisí na složitosti každého případu.

4) Forma vyřízení :

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně Magistrátu hl.m.Prahy. 

Upozornění:

Nájemní smlouva k nově pronajatému bytu bude uzavřena na dobu určitou dvou let, s příp. prolongací ve smyslu § 2285 občanského zákoníku. Výše nájemného za m2/měs. v nově pronajatém bytě bude stanovena s odkazem na příslušné usnesení RHMP ke konkrétnímu bytovému objektu.

FORMULÁŘ

   
Výměna bytů (dohoda o dobrovolné výměně bytů) žádost

adresa:

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 01 Praha 1

úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8,00 - 18,00 hod.; pátek 8,00 - 16,00 hod.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Jindřiška Beyzaiová  oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 124
telefon: 236 002 372  
e-mail: jindriska.beyzaiova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa    8,00 - 18,00 hod.

___________________________________________________________________________________________

Pronájem jiného bytu

Žádosti o větší, o menší byt, byt v nižším patře, pronájem dvou menších bytů...kdy nájemci nevyhovuje stávající byt s ohledem na jeho velikost, počet osob v domácnosti, zdravotního stavu, změny rodinných poměrů apod. Pronájem jiného bytu se řídí usnesením Rady HMP č. 3141 ze dne 13. 12. 2016, ve znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2475 ze dne 18.9.2018.

Pronájem jiného bytu HMP může být projednáván:

a) v případě, že pronajatý byt HMP vykazuje takové závady, že ho nelze řádně užívat a provedení oprav není možno realizovat, aniž by byl byt vyklizen
Pronájem jiného bytu HMP a podmínky jeho pronájmu navrhne OBF MHMP ve spolupráci s věcně příslušnými odbory MHMP a návrh bude předložen k projednání RHMP.

b) na základě žádosti nájemce bytu HMP, pokud na jeho straně nastaly takové rozhodné skutečnosti, že pronajatý byt je pro něj nevyhovující

Vstupní kritéria:
Žádost o pronájem jiného bytu může podat pouze nájemce bytu HMP, který

 • sám ani žádný z příslušníků jeho domácnosti není vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu s výjimkou případů, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby tuto nemovitost užíval
 • není sám ani žádný z příslušníků jeho domácnosti vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, kterou si zakoupil/i, s výjimkou případů, kdy náklady na pořízení takové nemovitosti jsou výrazně nižší, než náklady na pořízení nemovitosti určené k bydlení
 • sám ani žádný z příslušníků jeho domácnosti nemá žádné nevypořádané finanční závazky vůči HMP týkající se bytu či nebytového prostoru
 • pronajatý byt řádně užívá
 • má k podání žádosti závažné důvody (např. změna počtu příslušníků domácnosti, zdravotní stav nájemce nebo některého z příslušníků jeho domácnosti, finanční důvody apod.)

Poznámka: Nájemce musí splňovat všechny shora uvedené podmínky.

Postup projednávání

 • Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři a doplní o
 • originály potvrzení o výši příjmů všech členů domácnosti za posledních 12kalendářních měsíců, OSVČ o poslední podané Přiznání k dani z příjmů
 • čestné prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů
 • evidenční list nájmu bytu ne starší 1 měsíc
 • kopii nájemní smlouvy
 • příp. další doklady na vyžádání OBF MHMP.

 

OBF MHMP doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní, bude jeho žádost odmítnuta. O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.

Uvedení nepravdivých údajů je důvodem k odmítnutí žádosti.

 • Pokud nedojde k odmítnutí žádosti, bude žadateli zaslána nabídka k prohlídce bytu.
 • Pokud žadatel nabídku přijme, bude návrh na pronájem bytu předložen ke schválení RHMP.
 • Pokud RHMP pronájem bytu schválí, připraví OBF MHMP smlouvu o nájmu bytu a písemně (či jinou dohodnutou formou) vyzve žadatele k jejímu podpisu. Pokud se žadatel k podpisu smlouvy bez vážného důvodu nedostaví ani do 15 dnů ode dne doručení písemné či jiné výzvy, může být vyřazen z evidence. O vyřazení rozhodne RHMP na návrh OBF MHMP. O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.
 • Pokud žadatel nabídku bytu odmítne, je povinen uvést důvody pro odmítnutí nabídky písemnou formou. Důvody odmítnutí nabídky posoudí OBF MHMP. Vážné důvody pro odmítnutí nabídky OBF MHMP akceptuje a nabídne k pronájmu jiný byt. Odmítnutí bytu bez vážného důvodu, nebo pokud žadatel na zaslanou nabídku k prohlídce bytu písemnou formou nezareaguje do 15-ti dnů od jejího doručení může být žádost vyřazena z evidence. O vyřazení rozhodne RHMP na návrh OBF MHMP.

V případě žádosti o pronájem více bytů (tj. za jeden byt dosud užívaný) je podmínkou, že součet celkových ploch nově pronajímaných bytů nesmí být vyšší o více než 10% celkové plochy původně pronajatého bytu.

Výše nájemného
Nájemné bude stanoveno ve výši schválené RHMP pro konkrétní byt.

Doba trvání nájmu bytu

Nájemní smlouva se uzavírá na 2 roky. Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a HMP ho v této době nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, tj. na dva roky.


HMP nevyzve nájemce k opuštění bytu, pokud

 • nájemce, ani člen jeho domácnosti, není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti
 • určené k trvalému bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo
 • domu s výjimkou případů, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby tuto nemovitost užíval
 • nájemce, ani členové jeho domácnosti, nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem
 • nemovitosti, kterou si zakoupil/i, s výjimkou případů, kdy náklady na pořízení takové
 • nemovitosti jsou výrazně nižší, než náklady na pořízení nemovitosti určené k bydlení
 • nájemce na vyžádání OBF MHMP dodá doklad o výši měsíčních finančních příjmů všech členů
 • domácnosti za posledních 12 měsíců, u OSVČ poslední Přiznání k dani z příjmu
 • nájemce dodá a prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů

Nájem obecního bytu podle „Pravidel“ není nárokový - a to ani v případě, že žadatel splní všechna kritéria

 

FORMULÁŘE

Pronájem menšího bytu žádost
Pronájem většího bytu žádost
Pronájem jednoho většího bytu (sestěhování) žádost
Pronájem dvou menších bytů (rozestěhování) žádost

adresa:

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 01 Praha 1

úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8,00 - 18,00 hod.; pátek 8,00 - 16,00 hod.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Jindřiška Beyzaiová  oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - 1. patro, č. dveří 124
telefon: 236 002 372  
e-mail: jindriska.beyzaiova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa    8,00 - 18,00 hod.