Hlavní město Praha je vlastníkem Domu s 45 chráněnými byty, který se nachází v městské části Praha – Libuš. Toto bydlení je určeno pro seniory a zdravotně postižené občany se sníženou soběstačností vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo pokročilého věku, kteří v důsledku toho mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení.

Žádosti o pronájem bytu v Domě s chráněnými byty je možné podat prostřednictvím formuláře „Žádost o bydlení pro seniory“ na odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, Charvátova 145, 110 01 Praha 1 (žádosti vyřizuje PaedDr. Hana Mrňková, tel.: 236 00 4148, e-mail: Hana.Mrnkova@praha.eu, fax.: 236 00 4123).

Smlouva o nájmu bytu v Domě s chráněnými byty Libuš se uzavírá na dobu určitou 2 roky  tzn.  shodně s bydlením pro seniory. Pokračuje–li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a HMP ho v této době nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem  znovu  ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, tj. na dva roky. Obnovování doby nájmu je podmíněno řádným plněním všech sjednaných podmínek. Aplikací tohoto postupu bude mít senior nebo zdravotně postižený občan jistotu bydlení, pokud bude sjednané podmínky plnit, v podstatě na dobu neurčitou.

Nájemné bude sjednáno ve výši 54,65 Kč za m2, od 1.7.2017 pak ve výši 55,03 Kč za m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně (všechny místnosti bytu se započítávají celou plochou; balkony, lodžie a sklepní kóje se započítávají polovinou plochy). Takto stanovené nájemné může být zvyšováno pouze o inflaci. V případě nedostatečného příjmu si nájemci budou moci požádat o příspěvek na bydlení.

Přílohy:

Žádost o bydlení pro seniory, prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů (příloha č.1), informace o zpracování osobních údajů (příloha č.2), přílohový list naleznete zde.