Agendu bydlení pro sociálně potřebné občany zavedlo hl. město Praha jako pomoc osobám, které se ocitli nezaviněně v tíživé bytové situaci, kterou si neumí vyřešit vlastními silami a kterým nemůže pomoci ani příslušná Městská část.

Usnesením č. 3141 ze dne 13.12.2016 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ.

Pravidla byla změněna usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2475 ze dne 18.9.2018.

Pokud splňujete níže uvedená kritéria:

a)     Žadatel i členové jeho domácnosti, kteří se budou stěhovat do pronajatého bytu HMP, musí mít trvalý pobyt na území HMP minimálně po dobu 5 let.

b)     Žadatel ani členové jeho domácnosti, kteří se budou stěhovat do pronajatého bytu HMP, nesmí být vlastníky ani spoluvlastníky objektu určeného k bydlení, ani nemají právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu a v minulosti nebyli nájemci bytu HMP ani MČ.

c)     Je prokázána ztížená sociální situace žadatele a členů jeho domácnosti, kterou jste si nezavinili vlastním jednáním.

d)    Žadatel ani členové jeho domácnosti nemají žádné nevypořádané finanční závazky vůči HMP týkající se bytu či nebytového prostoru.

e)     Pronájem bytu schválila RMČ dle TP žadatele, ale není v možnostech dané MČ pronájem bytu realizovat bytem ve svěřeném bytovém fondu (platí pouze pro žadatele s TP v HMP).

f)      Celkový čistý příjem na domácnost žadatele bude v rozsahu uvedeném v následující tabulce:

Počet členů domácnosti 1 2 3 4 5 a více
Násobek průměrné měsíční mzdy v hl. m. Praze za minulý rok *)

 

od 0,35

do 0,7

 

od 0,5

do 1,0

 

od 0,7

do 1,25

 

od 0,9

do 1,5

 

od 1,1

do 1,7

*) údaj zveřejňovaný Českým statistickým úřadem. Pro žádosti posuzované v I. pololetí kalendářního roku se vychází z průměrné mzdy v hl. m. Praze v roce předminulém.

g) Příjmy nepocházejí výhradně ze sociálních dávek.

Poznámka: Žadatel** musí splňovat všechna shora uvedená vstupní kritéria.

můžete si podat žádost o bydlení pro sociálně potřebné občany – kompletní žádost naleznete zde.

Po vyplnění žádosti doplněné o:

-      originál potvrzení o výši příjmů za posledních 12 měsíců

-      prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů

-      fotokopii nájemní/podnájemní smlouvy a aktuálního evidenčního listu k dosud užívanému bytu spolu s vyjádřením odpovědné osoby vlastníka či pronajímatele o úhradě plateb spojených s bydlením

-      příp. další doklady na vyžádání OBF MHMP.

OBF MHMP doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní, bude jeho žádost odmítnuta. O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.

Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k posouzení PS.

bude Vaše doručená žádost zkontrolována odborem OBF MHMP a v případě, že by nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, bude žadatel vyzván k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní, bude jeho žádost odmítnuta. O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.

Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k posouzení příslušné Pracovní skupině. Stanovisko Pracovní skupiny je vždy předkládáno k projednání Radě hl. m. Prahy.  

Úplný postup vyřizování žádostí je uveden v Pravidlech.

Výše nájemného

Nájemné je stanoveno ve výši schválené Radou hl. m. Prahy pro konkrétní byt.

Doba trvání nájmu

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 roky. Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a HMP ho v této době nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, tj. na dva roky.

HMP nevyzve nájemce k opuštění bytu, pokud

-         nájemce nadále splňuje podmínky uvedené v bodě b), c), d), f) vstupních kritérií pro uzavření nájemní smlouvy

-         plní povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů a z ujednání obsažených v nájemní smlouvě

-         nájemce neprojeví před uplynutím takto stanovené doby nájmu vůli v nájemním vztahu nepokračovat.

Poznámka: Nájemce musí splňovat všechny shora uvedené podmínky.

Pokud je žadatelem o byt právnická osoba, je žádost předložena k posouzení PS.

Stanovisko PS bude předloženo k projednání RHMP.

Další postup je popsán v části A) „Pravidel“.

Doba trvání nájmu bytu

Nájemní smlouva s právnickou osobou se uzavírá na dobu neurčitou.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Nové žádosti o pronájem bytu a žádosti o prodloužení doby nájmu bytu:

Mgr. Larisa Kastnerová oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 25
telefon: 236 003 103
e-mail: larisa.kastnerova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.