Agendu bydlení pro sociálně potřebné občany zavedlo hl. město Praha jako pomoc osobám, které se ocitli nezaviněně v tíživé bytové situaci, kterou si neumí vyřešit vlastními silami a kterým nemůže pomoci ani příslušná Městská část.

Usnesením č. 958 ze dne 13. 5. 2014 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ.

Pokud splňujete níže uvedená kritéria:

a)     Žadatel i členové jeho domácnosti, kteří se budou stěhovat do pronajatého bytu HMP, musí mít trvalý pobyt na území HMP minimálně po dobu 5 let.

b)     Žadatel ani členové jeho domácnosti, kteří se budou stěhovat do pronajatého bytu HMP, nesmí být vlastníky ani spoluvlastníky objektu určeného k bydlení, ani nemají právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu.

c)     Je prokázána ztížená sociální situace žadatele a členů jeho domácnosti, kterou jste si nezavinili vlastním jednáním.

d)    Žadatel ani členové jeho domácnosti nemají žádné nevypořádané finanční závazky vůči HMP týkající se bytu či nebytového prostoru.

e)     Pronájem bytu schválila RMČ dle TP žadatele, ale není v možnostech dané MČ pronájem bytu realizovat bytem ve svěřeném bytovém fondu (platí pouze pro žadatele s TP v HMP).

f)      Celkový čistý příjem na domácnost žadatele bude v rozsahu uvedeném v následující tabulce:

Počet členů domácnosti 1 2 3 4 5 a více
Násobek průměrné měsíční mzdy v hl. m. Praze za minulý rok *)

 

od 0,35

do 0,7

 

od 0,5

do 1,0

 

od 0,7

do 1,25

 

od 0,9

do 1,5

 

od 1,1

do 1,7

*) údaj zveřejňovaný Českým statistickým úřadem. Pro žádosti posuzované v I. pololetí kalendářního roku se vychází z průměrné mzdy v hl. m. Praze v roce předminulém.

Poznámka: Žadatel** musí splňovat všechna shora uvedená vstupní kritéria.

můžete si podat žádost o bydlení pro sociálně potřebné občany – kompletní žádost naleznete zde.

Po vyplnění žádosti doplněné o:

-      originál potvrzení o výši příjmů za posledních 12 měsíců

-      prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů

-      fotokopii nájemní/podnájemní smlouvy a aktuálního evidenčního listu k dosud užívanému bytu spolu s vyjádřením odpovědné osoby vlastníka či pronajímatele o úhradě plateb spojených s bydlením

-      příp. další doklady na vyžádání SVM MHMP.

·        SVM MHMP doručenou žádost o byt zkontroluje a v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní, bude jeho žádost odmítnuta. O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.

·        Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k posouzení PS.

bude Vaše doručená žádost zkontrolována odborem SVM MHMP a v případě, že by nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, bude žadatel vyzván k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní, bude jeho žádost odmítnuta. O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.

Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k posouzení příslušné Pracovní skupině. Stanovisko Pracovní skupiny je vždy předkládáno k projednání Radě hl. m. Prahy.  

Úplný postup vyřizování žádostí je uveden v Pravidlech.

Výše nájemného

Nájemné je stanoveno ve výši schválené Radou hl. m. Prahy pro konkrétní byt.

Doba trvání nájmu

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 roky.

O další 3 roky může být nájemní smlouva prodloužena, jestliže:

-         nájemce nadále splňuje podmínky uvedené v bodě b), c), d), f) vstupních kritérií pro uzavření nájemní smlouvy

-         plní povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů a z ujednání obsažených v nájemní smlouvě

-         nájemce neprojeví před uplynutím takto stanovené doby nájmu vůli v nájemním vztahu nepokračovat.

Poznámka: Nájemce musí splňovat všechny shora uvedené podmínky.

Při splnění uvedených podmínek je návrh na prodloužení doby nájmu předložen k projednání RHMP. Při nesplnění některé z podmínek je žádost posouzena Pracovní skupinou, a pokud Pracovní skupina prodloužení doby nájmu doporučí, je návrh na prodloužení doby nájmu předložen k projednání Radě hl. m. Prahy.

Toto pravidlo se použije i opakovaně vždy při skončení prodloužené doby nájmu.

Při neplnění povinností nájemce (např. neplacením nájemného, neužíváním bytu apod.) nebo vyjde-li najevo, že nájemce uvedl v žádosti nepravdivé údaje, nebude nájemní smlouva prodloužena.

Pokud je žadatelem o byt právnická osoba, je žádost předložena k posouzení PS.

Stanovisko PS bude předloženo k projednání RHMP.

Další postup je popsán v části A) „Pravidel“.

Doba trvání nájmu bytu

Nájemní smlouva s právnickou osobou se uzavírá na dobu neurčitou.

Za odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Mgr. Larisa Kastnerová bytové oddělení odboru
adresa: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 - 3. patro, č. dveří 310
telefon: 236 003 103 / fax. 236 007 018
e-mail: larisa.kastnerova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 18,00 hod.