Agendu bydlení pro zdravotně postižené občany zavedlo hl. město Praha jako pomoc osobám, které mají postižení pohybového ústrojí, jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P a které nemohou svou bytovou situaci řešit vlastními prostředky. Podpora zdravotně postižených je dvojí. Spočívá jednak v nabídce pronájmu bytu zvláštního určení (BZU) a zároveň v poskytnutí sníženého nájemného v bytě BZU HMP.

Usnesením č. 1606 ze dne 5.8.2019 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ.

Veškeré záležitosti vztahující se k pronájmu bytu, prodlužování doby nájmu bytu či pronájmu jiného bytu jsou uvedeny v Pravidlech.

Žádost o pronájem bytu zvláštního určení se podává na předepsaném formuláři.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

MUDr. Stella Hošková oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 24
telefon: 236 003 399    
e-mail: stella.hoskova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa    8,00 - 18,00 hod.