Agendu bydlení pro zdravotně postižené občany zavedlo hl. město Praha jako pomoc osobám, které mají postižení pohybového ústrojí, jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P a které nemohou svou bytovou situaci řešit vlastními prostředky. Podpora zdravotně postižených je dvojí. Spočívá jednak v nabídce pronájmu bytu zvláštního určení (BZU) a zároveň v poskytnutí sníženého nájemného v bytě BZU HMP.

Usnesením č. 3141 ze dne 13.12.2016 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ.

Pravidla byla změněna usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2475 ze dne 18.9.2018.

Pokud splňujete níže uvedená kritéria:

a)     Žadatel má porušenou funkci pohybového ústrojí

b)     Žadatel je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P

c)     Žadatel má TP na území HMP minimálně po dobu 5 let. Z této podmínky může PS ve zvlášť závažných případech udělit výjimku. 

d)    Žadatel není vlastníkem ani spoluvlastníkem objektu určeného k bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu. Z této podmínky může PS ve zvlášť závažných případech udělit výjimku. 

e)     Žadatel ani členové jeho domácnosti nemají žádné nevypořádané finanční závazky vůči HMP týkající se bytu či nebytového prostoru.

           Poznámka: Žadatel** musí splňovat všechna shora uvedená vstupní kritéria

můžete si podat žádost o bydlení pro zdravotně postižené občany – kompletní žádost naleznete zde..

Po vyplnění žádosti doplněné o:

-         fotokopii průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P

-         aktuální lékařskou zprávu osvědčující důvod pro pronájem BZU

-         fotokopii důchodového výměru

-         potvrzení o výši příjmů za posledních 12 měsíců

-         prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů

-         fotokopii nájemní/podnájemní smlouvy a aktuálního evidenčního listu k dosud užívanému bytu spolu s vyjádřením odpovědné osoby vlastníka či pronajímatele o úhradě plateb spojených s bydlením

-         stanovisko MČ dle TP žadatele; resp. zprávu o provedeném šetření, kterým bude osvědčeno stávající bydlení a možnost jeho úpravy tak, aby vyhovovalo potřebám žadatele; v případě doporučení pronájmu BZU i o vyjádření MČ dle TP žadatele k možnosti pronájmu odpovídajícího bytu ve svěřeném bytovém fondu (platí pouze pro žadatele s TP na území HMP)

-         příp. další doklady dle vyžádání OBF MHMP

bude Vaše doručená žádost zkontrolována odborem OBF MHMP a v případě, že by nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, bude žadatel vyzván k jejich doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní, bude jeho žádost odmítnuta. O této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.

Pokud nedojde k odmítnutí žádosti dle předchozího bodu, bude žádost postoupena k posouzení příslušné Pracovní skupině. Stanovisko Pracovní skupiny je vždy předkládáno k projednání Radě hl. m. Prahy.  

Úplný postup vyřizování žádostí je uveden v Pravidlech.

Výše nájemného v BZU

Nájemné bude sjednáno ve výši 60,18 Kč za m2podlahové plochy bytu měsíčně bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty (tj. v souladu s bodem III. usnesení RHMP č. 721 ze dne 3.6.2008). Od 1.7.2017 bude nájemné upraveno na částku 60,60 Kč za m2podlahové plochy bytu měsíčně bez částky za vybavení bytu zařizovacími předměty.

Každoročně, vždy k 1. červenci, může být nájemné upraveno mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku zveřejněnou Českým statistickým úřadem. O úpravě nájemného rozhodne RHMP.

Doba trvání nájmu

Nájemní smlouva se uzavírá na 2 roky. Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a HMP ho v této době nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, tj. na dva roky.

HMP nevyzve nájemce k opuštění bytu, pokud nájemce

-         není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení, ani nemá právo odpovídající věcnému břemeni k užívání bytu nebo domu s výjimkou případů, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby tuto nemovitost užíval

-         plní povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů a z ujednání obsažených v nájemní smlouvě

- dodá na vyžádání SVM MHMP doklad o výši měsíčních příjmů

-         nebylo zjištěno, že nájemce uvedl v žádosti nepravdivé údaje.

Poznámka: Nájemce musí splňovat všechny shora uvedené podmínky.

Pokud je žadatelem o bydlení právnická osoba, je žádost předložena k posouzení Pracovní skupině a její stanovisko opět předloženo k projednání Radě hl. m. Prahy. Úplný postup vyřizování žádostí je uveden v Pravidlech.

Doba trvání nájmu

Nájemní smlouva s právnickou osobou se uzavírá na dobu neurčitou.

Za odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává:

Nové žádosti o pronájem bytu i žádosti o prodloužení doby nájmu bytu:

MUDr. Stella Hošková oddělení využití bytového fondu
adresa: Jungmannova 35, Praha 1 - přízemí, č. dveří 24
telefon: 236 003 399    
e-mail: stella.hoskova@praha.eu
návštěvní dny: pondělí 12,00 - 17,00 hod.
  středa    8,00 - 18,00 hod.