Hlavní město pokračuje v realizaci úspěšných projektů. V rámci tradiční přehlídky pražského školství Schola Pragensis, která v minulém roce oslavila dvaadvacet let existence, se vloni představilo na 170 středních škol a akci navštívilo přes 35 tisíc návštěvníků. Pokračuje i tradice takzvaných hudebních maratonů, které umožňují představit veřejnosti činnost základních uměleckých škol v metropoli. V rámci komplexní podpory odborného vzdělávání se vloni podařilo navýšit alokovanou částku na celkem 13 milionů korun, z nichž jsou podporovány dovednostní soutěže jako je známé klání Sollertia Praha, slavnostní imatrikulace tisíců žáků oborů s výučním listem v Obecním domě, stipendijní systém v technických oborech, soutěžní přehlídky, dny otevřených dveří na středních školách a celá řada dalších aktivit. „Mezi nové projekty, které v této oblasti realizujeme, patří například založení sítě takzvaných polytechnických hnízd. Ta umožňuje žákům základních škol a jejich učitelům absolvovat v praxi tematické okruhy z polytechnické výchovy přímo na vybavených pracovištích našich středních škol pod vedením odborných učitelů,“ vysvětluje radní Ropková.

Hlavnímu městu se rovněž daří prosazovat potřebné inovace ve vzdělávání. V tomto roce se připravuje projekt vzniku celkem patnácti Center interaktivní výuky (CIV), jež budou na jednotlivých školách představovat základ pro rozšiřování nejmodernějších technologií do celého pražského školství a využívání moderních technologií ve výuce s důrazem na matematickou a čtenářskou gramotnost, podporu výuky cizích jazyků, přírodních věd, podnikavost a rozšíření podpory pro výuku odborných předmětů, a v neposlední řadě rovněž podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. „Současně podporujeme vznik specializovaných technologických center na jednotlivých školách, na smíchovské průmyslovce například vznikl kybernetický polygon za bezmála 2,5 milionu korun,“ dodává radní. Intenzivní je rovněž podpora výuky jazyků na středních školách, která se týká bezmála osmdesáti pražských škol, kde dochází k navýšení hodinových dotací výuky cizích jazyků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Město rovněž různými formami podporuje zahraniční stáže žáků středních a vyšších odborných škol.

V rámci podpory zdravého a moderního školního stravování se v hlavním městě daří ve spolupráci s nutričními terapeuty metodicky i finančně podporovat zavádění dietního stravování pro žáky a studenty v metropoli. V rámci tohoto typu stravování bylo patnáct školních jídelen zřizovaných hlavním městem a přes deset školních jídelen zřizovaných městskými částmi odborně certifikováno. Pro vedoucí školních jídelen město realizuje vzdělávací cyklus seminářů a pro kuchaře a kuchařky praktické kurzy moderního vaření. Město rovněž realizuje pro zaměstnance školních jídelen zajímavé soutěže, formální i neformální setkávání a interaktivní soutěže.

Pražské školství se navíc intenzivně zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů na školách. Hlavní město realizovalo v závěru roku 2017 ve spolupráci s externím dodavatelem komplexní a rozsáhlou analýzu klimatu na více než stovce středních škol a školských zařízení zřizovaných městem pod názvem Bezpečná pražská škola. „Pražští žáci podle výsledků průzkumu hodnotí klima na školách a ve třídách spíše pozitivně, což je dobré znamení, učitelé klima hodnotí dokonce ještě lépe,“ říká radní Ropková. Město rovněž podporuje další preventivní projekty, jako je například projekt Bezpečností průprava dětí předškolního věku zaměřený na vzdělávání dětí v mateřských školách nebo projekt Desatero předškoláka pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, který se zaměřuje na správnou výživu, pohyb, fyzioterapii i vhodné školní pomůcky dětí. Prevence se rovněž týká dětí z dětských domovů, které mají díky hlavnímu městu možnost bydlení v rámci rodinných skupin a v pozdějším věku ve cvičných bytech a ve startovacích bytech.

V rámci rozvoje pražského školství je rovněž s ohledem na potřeby jednotlivých městských částí finančně i metodicky podporována výuka českého jazyka jako cizího jazyka, podpory ze strany hlavního města se v tomto ohledu dočkalo dvaadvacet základních škol v metropoli. Městským částem je rovněž dlouhodobě nabízena pomoc směřující k zefektivnění přijímacích řízení na mateřské a základní školy.

Pro žáky a studenty v Praze hlavní město realizuje vedle dějepisných soutěží, vzpomínkových akcí či besed s válečnými veterány, které mají za cíl posilovat historické vědomí mladé generace a všeobecný rozhled i celou řadu nadstavbových projektů zaměřených na rozvoj tzv. soft-skills, tedy kompetence reagující na potřeby současného světa a posilující prvky aktivního občanství. Hlavní město za tímto účelem založilo Středoškolský sněm hlavního města Prahy, jež má za cíl vzbudit v mladé generaci aktivní zájem o témata, která řeší město, a možnost přímo ovlivnit dění v Praze.

Hlavní město se v posledních letech rovněž intenzivně zaměřuje na podporu učitelů. V tomto roce se trojnásobně navýšil městský příspěvek na posílení platů pedagogů na základních a mateřských školách na celkem 300 milionů korun, město i nadále posiluje platy na úrovni regionálního školství, a to dalšími 300 miliony korun, a rovněž přispívá na platy asistentů pedagoga. „Učitelům v metropoli rovněž nabízíme pronájem bytu za příznivých finančních podmínek. Každoročně prodlužujeme stávající smlouvy a jsme schopni získávat další byty jak pro jednotlivce, tak pro celé rodiny. I to je významným podpůrným prostředkem pro stabilizaci kvalitních učitelů ve středních školách hlavního města,“ dodává radní Ropková. S cílem podpořit pražské učitele byl v minulém roce vyhlášen první ročník ankety Pražský učitel, v jehož rámci bylo oceněno devatenáct nejlepších pražských středoškolských učitelů. Praha rovněž podporuje prestižní anketu o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.

Rozvoj pražského školství se týká i seniorů. Právě pro ně hlavní město od roku 2015 realizuje unikátní projekt Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy, v jejímž rámci na celkem šestnácti základních uměleckých školách studuje přibližně šest set seniorů bezplatný tříletý obor v některém z nabízených uměleckých oborů. Od loňského roku rovněž město podporuje v rámci dotačních programů i projekty zaměřené na vzdělávání seniorů na území metropole.

V oblasti investic se podařilo dosáhnout navýšení výdajů o sto milionů korun na celkem 633 milionů korun. Prioritou zůstává rozšiřování kapacit mateřských a základních škol, které je financováno z městského rozpočtu i evropských fondů, což se týká zejména oblasti Zličína a jihovýchodní části metropole. Počítáno je i s vybudováním zcela nové základní umělecké školy nedaleko stanice metra Nové Butovice a například i haly pro praktické odborné vyučování na smíchovské průmyslovce.