Nejvíce je produkován odpad ze stavebnictví, komunální odpad (od občanů) a odpad od firem, průmyslové odpady, odpady z energetiky a odpady ze zemědělství a lesnictví. Od roku 1998 hlavní město Praha jako původce odpadu (za fyzické osoby – nikoli za původce produkující odpad podobný komunálnímu) provozuje celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu (podrobné informace o systému).

Směsný odpad

Zajistit dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je povinností vlastníka objektu [podle § 6 písm. a) vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP]. Celkový počet sběrných nádob u jednotlivých nemovitostí je cca 113 000. Tento odpad je svážen převážně do Spalovny Malešice k energetickému využití. Zbytek je ukládán na skládku směsného odpadu firmy A.S.A., s. r. o., v Ďáblicích.

Více informací a kontakty v sekci Směsný odpad.

Tříděný odpad

Sběr tříděného odpadu je realizován tzv. donáškovým systémem. Na území hlavního města Prahy je rozmístěno cca 4300 sběrných hnízd osazených barevnými nádobami o objemu 1100–3200 l na sklo, papír a plasty. U vybraných stanovišť je přistavena i nádoba na nápojové kartony (cca 2600 sběrných hnízd) a nádoba na čiré sklo (cca 660 sběrných hnízd). Dalších cca 1100 sběrných míst je umístěno na území Pražské památkové rezervace přímo v bytových domech.

Sběr tříděného odpadu na území hlavního města Prahy je řešen ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., což je autorizovaná obalová společnost. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

Sběrné dvory

Jedním z výstupů Projektu hospodaření s odpady v hlavním městě Praze byl Tříděný sběr odpadů prostřednictvím sběrných dvorů. Projektem bylo stanoveno, že na území města by mělo být zřízeno a provozováno cca 20 sběrných dvorů (dále SD), kde by občané mohli zdarma odkládat pod dozorem obsluhy vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební odpad do 1m3 měsíčně , kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení v rámci zpětného odběru výrobků).

V současné době je na území Prahy v provozu 16 stabilních sběrných dvorů hlavního města Prahy. Jejich provoz je zajišťován přímo smluvně s provozující firmou nebo prostřednictvím městské části, které Hlavní město Praha poskytuje na provoz sběrného dvora roční jednorázovou neinvestiční dotaci (MČ Praha 12MČ Praha 16 a MČ Praha 20).

Mapa sběrných dvorů v Praze ZDE.

Objemný odpad

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (VOK) jsou určeny výhradně pro objemný odpad od občanů Prahy (fyzické osoby), nikoli pro odpad z živností. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Zásadně se nesmějí do VOK odkládat chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.). O umístění a datu přistavení těchto kontejnerů se občané mohou informovat na úřadu příslušné městské části.

Harmonogramy svozu jsou ve většině případů zveřejňovány na internetových stránkách dané městské části, případně v místních časopisech a na nástěnkách. V současné době mohou občané hl. m. Prahy odkládat objemný odpad bezplatně také ve sběrných dvorech hl. m. Prahy.

Bioodpad

Sběr bioodpadu je zaměřen především na bioodpad ze zahrad. Svoz je prováděn 1x za 14 dní (podle přání zákazníka sezonně nebo celoročně) svozovým vozidlem značky Mercedes se speciální záchytnou vanou pod korbou vozidla. Bioodpad je odvážen k dalšímu zpracování (kompostování) do kompostárny JENA v Úholičkách u Velkých Přílep. 

Více o bioodpadu a možnost objednání služby ZDE.