Registrace historických a sportovních vozidel

Registrace se v Praze provádí pouze na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, tel. 267 107 422
(původní pracoviště registru silničních vozidel v těsném sousedství STK Bohdalec)

Registraci historických a sportovních vozidel upravuje vyhláška MD č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Dnem 1.7.2006 byla nově zavedena a upřesněna působnost vybraných obecních úřadů s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel.

Registrace historického vozidla - vybraná ustanovení vyhlášky č. 355/2006 Sb.

§ 2 Registrace historického vozidla

(1) Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.

(2) Historické vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá:

a) vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí,

b) b) barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany, Poznámka: u motocyklů s postranním vozíkem se předkládají barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, s pravo-zadním a levo-předním pohledem (jako u automobilů).

c) původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,

d) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

e) doklad totožnosti,

f) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,

g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník součastně provozovatelem historického vozidla,

h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

(4) Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá přihlášku do registru spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazů historického vozidla a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla.

(5) Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další historické vozidlo a má již přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historické vozidlo, předkládá k přihlášce o rozšíření registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla podle odstavce 2.

§8 Přechodná ustanovení

(2) Platnost průkazů historických vozidel, které byly vydány historickým vozidlům podle vyhlášky č. 240/2002 sb. (poznámka: modrých průkazů HV), končí dnem 31. prosince 2008.

Registrace sportovního vozidla - vybraná ustanovení vyhlášky č. 355/2006 Sb.

§3 Registrace sportovního vozidla

(1) Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel sportovní vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.

(2) Sportovní vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá:

a) protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla,

b) průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen „průkaz sportovního vozidla"),

c) technický průkaz vozidla, byl-li již dříve vydán,

d) původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu,

e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

f) doklad totožnosti,

g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky,

h) údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník součastně provozovatelem sportovního vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,

i) souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, je-li odlišný od jeho provozovatele.

§8 Přechodná ustanovení

(3) Platnost tabulek se standardní registrační značkou, které byly přiděleny sportovním vozidlům před účinností této vyhlášky, končí dnem 31. prosince 2008.

Další doklady předkládané k přihlášce k registraci historického nebo sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba:

 • občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince povolení k pobytu, udělení azylu),
 • jde-li o podnikatele, živnostenský list, koncesní listina osvědčení k výkonu činností, rozhodnutí o registraci apod., vždy v originálu nebo ověřené kopii.

Právnická osoba:

 • zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku v originálu nebo v ověřené kopii.
 • zástupce právnické osoby není-li jmenován přímo ve výpisu z OR, předloží plnou moc od statutárního orgánu a vlastní občanský průkaz.

Provozovatel vozidla (když je odlišný od vlastníka):

 • plnou moc a souhlas vlastníka k provedení úkonu (např. leasingová nebo úvěrová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu),
 • ostatní stejně jako vlastník.

Užitečné informace

Tiskopis „Žádost o provedení testování historického vozidla", formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový) – skl. č.41 je k vyzvednutí na registračním místě v Praze 10, Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88, (vedle STK), v klubech historických vozidel nebo u členů krajské testovací komise.

Tiskopis „Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel", formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový) – skl. č.42 je k vyzvednutí na registračním místě v Praze 10, Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88, (vedle STK), v klubech historických vozidel nebo u členů krajské testovací komise.

Tiskopis „Přihláška k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel", formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový) – skl. č.43 je k vyzvednutí na na registračním místě v Praze 10, Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88 (vedle STK).

Základním předpokladem úspěšné registrace HV je kladný výsledek testování HV.

Správní poplatky při nové (první) registraci HV a SV (Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) :

 • motocykl do 50 ccm 300,- Kč
 • motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popř. motorové čtyřkolky 500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,- Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,- Kč

Žadatel uhradí správní poplatek hotově na pokladně příslušného pracoviště.