Postup vyřízení věci

V hlavním městě Praze je možno prodávat zboží a poskytovat služby mimo provozovnu (k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím) pouze na místě, které bylo zařazeno do seznamu tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst v příloze nařízení hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád a za podmínek a pravidel tímto nařízením stanovených. Proto musí každá fyzická nebo právnická osoba (občan nebo obchodní společnost, družstvo apod.), která má zájem prodávat zboží a poskytovat služby a vyhlédla si k tomuto účelu na území hlavního města Prahy místo (ve výše uvedeném smyslu), předem podat návrh  příslušnému odboru (zpravidla dopravy) úřadu městské části, ve které se vybraná lokalita nachází nebo odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy  na zařazení tohoto místa do uvedeného nařízení. Po vyjádření příslušného úřadu městské části, odborů magistrátu a dalších organizací (např. Technické správy komunikací hl.m. Prahy, Městské hygienické stanice, apod.) rozhoduje o zařazení vybraného místa do tržního řádu rada hlavního města Prahy a navrhovatel je poté písemně vyrozuměn o výsledku.

Zařazení do uvedeného nařízení nenahrazuje jiná povolení či rozhodnutí vydávaná podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).

Formuláře, náležitosti, doklady

 

Formulář návrhu je rovněž k dispozici na  odboru živnostenském a občanskosprávním a v informační kanceláři MHMP; návrh lze též podat bez formuláře s uvedením následujících údajů:

  • druh místa pro prodej zboží nebo poskytování služeb  (tržnice, tržiště, tržní místo, trhy, restaurační zahrádka, trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služby, předsunuté prodejní místo, místo pro nabídku zboží)
  • adresa vybraného místa (městská část, ulice, číslo popisné a orientační, případně další upřesnění)
  • velikost vybraného místa v m2
  • prodejní doba (pokud je jiná než stanoví nařízení)
  • sortiment prodeje (druh služby)
  • období provozování činnosti (počáteční a konečný datum provozu)

přílohy:

  • situační plánek místa
  • další upřesňující doklady: průkaz živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku,  stanovisko orgánů památkové péče, Hygienické stanice hl.m.Prahy, drážního úřadu apod.

 

Tržní řád se aktualizuje a vydává zpravidla jedenkrát ročně.

Forma vyřízení na MHMP

Návrh doplněný uvedenými doklady a označený názvem odboru se podává poštou nebo v podatelně Magistrátu hl.m.Prahy.

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
   

 

Záležitost vyřizuje

odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1

JUDr. Irena  Šefčíková

č. dv. 216, II. patro

e-mail: irena.sefcikova@praha.eu

telefon    236 002 437

 

Možnosti odvolání

Proti rozhodnutí rady hlavního města Prahy se nelze odvolat; tržní řád je obecně závazným právním předpisem, na který se nevztahuje správní řád.

 

Informativní přehled požadavků zvláštních orgánů na prodej realizovaný v režimu tržního řádu, včetně seznamu odkazů na související předpisy (i EU)

Další informace, týkající se některých povinností spojených s prodejem zboží mimo provozovnu zkolaudovanou k tomu účelu podle zvláštní předpisů, jsou obsaženy v níže uvedených přílohách. Jsou zde uvedeny požadavky dle speciálních předpisů, na které bylo v rámci přípravy tržního řádu upozorněno Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, Městskou  veterinární správou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, a to zejména v souvislosti s prodejem živočišných a rostlinných výrobků a poskytováním občerstvení.

Předpisy Evropské unie doporučujeme hledat přes EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).

 Základní hygienické požadavky při provozování stravovacích služeb, pro prodej zmrzliny ve stánkovém prodeji a pro farmářské trhy

 Požadavky na prodej na farmářských trzích ze strany SZPI

 Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na tržištích a tržnicích

 Právní úprava

  • zákon  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení č. 9/2011 Sb.hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2012 Sb.hl.m.Prahy, nařízení č. 14/2012 Sb.hl.m.Prahy, nařízení č. 23/2012 Sb.hl.m.Prahy, nařízení č. 9/2013 Sb.hl.m.Prahy, nařízení č. 2/2014 Sb.hl.m.Prahy, nařízení č. 16/2014 Sb.hl.m.Prahy a nařízení č. 8/2015 Sb.hl.m.Prahy