Tato dávka sociální péče je nenároková, tzn. že vždy záleží na posouzení konkrétní situace rodiny žadatele. Žadatel musí prokázat, že se do tíživé situace nedostal vlastním zaviněním a že jeho finanční situace neumožňovala uložení peněz pro případ nenadálých výdajů.

 Kam se obrátit

 Na úřad městské části, příslušné podle místa trvalého pobytu.

 Adresář úřadů městských část

Vyhledat městskou část k pražské adrese


Co s sebou (náležitosti, doklady)

Žadatel musí prokázat sociální potřebnost.

 1. průkaz totožnosti
 2. rodné listy dětí
 3. podklady pro posouzení sociální potřebnosti (průměrné příjmy za posledních 6 měsíců, výměr důchodu, rozpis nájmu a  dalších výdajů za bydlení)
 4. doklad o evidenci na úřadu práce
 5. doklad o pracovní neschopnosti
 6. doklady o  dalších vlastních příjmech – dávky státní sociální podpory, hmotné zabezpečení, výživné, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky, příjmy z pronájmu, .... ) 
 7. vyjádření odborného lékaře o nutnosti dietního stravování
 8. doporučení lékaře o nevhodnosti kolektivního zařízení pro dítě (v případě špatného zdrav. stavu dítěte staršího 4 let věku)
 9. potvrzení o studiu u dětí starších 15ti let
 10. rozsudek o výživném pro nezl. děti, případně podání trestního oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti nebo návrh na stanovení výživného
 11. rozsudek o výši výživného
 12. těhotenský průkaz
 13. výpisy z bankovního účtu
 14. doklad o pozastavení živnostenského oprávnění a daňové přiznání
 15. doklady o majetkových poměrech (výpis z katastru nemovitostí, doklad o vlastnictví motorového vozidla)
 16. doklad o mimořádných výdajích (škola v přírodě, letní tábor, ozdravný pobyt,školní pomůcky,... )

Formuláře(k dispozici na úřadech MČ)

Formulář žádosti o dávku sociální péče


Právní úprava

 • Zákon  482/1991 Sb. o sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon 463/1991 Sb. o životním minimu ve znění pozdějších předpisů

Plné texty zákonů na portálu veřejné správy


 

Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 002 376, 236 002 428
www.praha-mesto.cz