Příspěvek náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná nebo starší 80 let a částečně bezmocná 

Kam se obrátit

 Na úřad městské části, příslušné podle místa trvalého pobytu.

 Adresář úřadů městských částí

Vyhledat městskou část k pražské adrese


Co s sebou (náležitosti, doklady)

Žadatel musí prokázat sociální potřebnost.

  1. občanské průkazy žadatele a pečované osoby
  2. poslední zápočtový list nebo potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce , příp. pracovní smlouvu
  3. živnostenský list, případně potvrzení o přerušení živnosti
  4. potvrzení o posledním příjmu ze závislé výdělečné činnosti
  5. rozhodnutí o přiznání bezmocnosti (pečované osoby)
  6. výměr důchodu

Formuláře(k dispozici na úřadech MČ)

Žádost o poskytnutí příspěvku při péči o blízkou osobu


Právní úprava

Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 463/1991 Sb. o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení, v platném znění

 

Plné texty zákonů na portálu veřejné správy


 

Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 002 376, 236 002 428
www.praha-mesto.cz