Dne 1. 6. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 111/1994 Sb.,  o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční způsobilost § 8:

  1. Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.října 2009). Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.
  2. Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. července tohoto roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě, kdy podnikatel v silniční dopravě neprokáže trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, přestává splňovat jednu ze zvláštních podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly, a dopravní úřad postupuje podle ustanovení § 35b odst. 5 téhož zákona, tj. podává živnostenskému úřadu  návrh na zrušení nebo změnu rozsahu živnostenského oprávnění.

Dopravní úřad posoudí podanou žádost a vydá osvědčení o finanční způsobilosti, případně vyrozumění o skutečnosti, že dopravce na základě předložených dokumentů finančně způsobilý není.

Od 4.12.2011 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.

Stanovení směnného kurzu pro rok 2019

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, stanovuje směnný kurz pro kalendářní rok v následující výši:

Pro rok 2019 v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2018/C 353/01):

1 euro = 25,765 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

  • 231 885 Kč  pro jedno vozidlo

  • 128 825 Kč  pro každé další vozidlo
     

Postup vyřízení věci

O vydání  osvědčení FZD  k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby dopravce žádá na každý kalendářní rok a dokládá se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.10. 2009 platného od 4. 12. 2011, jedním z níže uvedených způsobů:

1) Účetní závěrka za uzavřené účetní období, které ověřil AUDITOR nebo „jiná řádně oprávněná osoba“:

a) AUDITOR (auditorská zpráva, včetně rozvahy)

b) DAŇOVÝ PORADCE (který přiloží k ověření osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů)

c) ÚČETNÍ (který přiloží k ověření výpis z živnostenského rejstříku)

d) SPRÁVCEM DANÍ FÚ (dle ověřovací doložky příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

2) DAŇOVOU EVIDENCÍ OVĚŘENOU POUZE SPRÁVCEM DANÍ FÚ (dle ověřovací doložky příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

3) Pojištění odpovědnosti dopravce – smlouva na aktuální rok nebo potvrzení pojišťovny o platnosti smlouvy pro aktuální rok

4) Pojištění finanční způsobilosti – smlouva musí být vždy od 1.1. do 31.12. aktuálního roku

5) Bankovní záruka – vinkulace – vždy na dobu 12 měsíců

 

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář žádosti je možné si vyzvednout v informačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), Mariánské náměstí 2, Praha 1 (po – čt  8,00 – 18,00 hod., pá 8,00 – 16,00 hod.) nebo  ve Škodově paláci - Jungmannova 29.
VZOR plné moci finanční způsobilosti.

K dispozici  je také na internetové adrese:

Papírová podoba k vyplnění v MS WORD na obrazovce je ke stažení zde.

Záležitost vyřizuje

odbor dopravy, oddělení dopravního úřadu

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1,  místn. č. 144, I. patro
telefon: 236 004 391, 236 004 309
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod.
  středa  8,00 – 18,00 hod.
e-mail: Iveta.Broncova@praha.eu, pavel.suchanek@praha.eu

Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou nebo předá v podatelně magistrátu.

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, 
návštěvní hodiny podatelny:  pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00 hod., pátek 7,45 – 16,00 hod.
adresa podacího místa odboru dopravy: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 
návštěvní dny podacího místa: pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00 hod., pátek 7,45 – 16,00 hod.

Právní úprava

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009,  kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady
  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  • vyhl č. 341/2002 Sb, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - definice pojmu nákladní a speciální vozidlo