Postup vyřízení věci

Žadatelem o průkaz řidiče taxislužby je řidič s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. 

Z novely zákona o silniční dopravě:

§ 21c - Oprávnění řidiče taxislužby

(1) Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost dopravní úřad příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele, pokud je žadatel starší 21 let a spolehlivý podle § 9 odst. 3. K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

(2) Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad vyhoví žádosti, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby. Průkaz řidiče taxislužby je veřejnou listinou. Vzor průkazu řidiče taxislužby stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby odejme, pokud řidič taxislužby přestane být spolehlivým podle § 9 odst. 3. Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby je prvním úkonem v řízení.

(4) Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby je jeho držitel povinen neprodleně oznámit dopravnímu úřadu; v případě poškození průkazu řidiče taxislužby je povinen spolu s tímto oznámením poškozený průkaz odevzdat. Dopravní úřad na základě žádosti vydá nový průkaz řidiče taxislužby náhradou za ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený; to neplatí, pokud rozhodne o odnětí oprávnění řidiče taxislužby podle odstavce 3. K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

(5) Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti

 • a) uplynutím doby, na kterou bylo řidiči taxislužby uděleno oprávnění řidiče taxislužby,
 • b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby,
 • c) dnem, kdy řidič taxislužby nahlásil dopravnímu úřadu jeho ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození.

(6) Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí platnosti podle odstavce 5 písm. a) nebo b).

(7) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky nebo strážník obecní policie je oprávněn zadržet průkaz řidiče taxislužby, pokud má důvodné pochybnosti o tom, zda je řidič taxislužby spolehlivý podle § 9 odst. 3, nebo pokud je průkaz neplatný. O zadržení průkazu řidiče taxislužby vystaví osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky nebo strážník obecní policie potvrzení ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 předá řidiči taxislužby a 1 bez zbytečného odkladu doručí příslušnému dopravnímu úřadu spolu se zadrženým průkazem. Pokud dopravní úřad do 10 pracovních dnů ode dne doručení potvrzení se zadrženým průkazem nevydá rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby, vrátí zadržený průkaz řidiči taxislužby; to neplatí, pokud byl zadržen neplatný průkaz řidiče taxislužby.


Spolehlivost řidiče taxislužby:

(3) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten:

a) komu byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v

 • 1. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů,
 • 2. nepořízení záznamu o přepravě, nebo
 • 3. nevydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu,

b) komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek spočívající v

 • 1. řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
 • 2. řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
 • 3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

c) komu byla v posledních 12 měsících za neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru v taxislužbě v souvislosti s výkonem práce řidiče taxislužby uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt nebo pořádková pokuta,

d) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže nebo podvodu, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo

e) komu byla uložena sankce nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.


Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel vyplní formulář a doloží jej předepsanými náležitostmi

Záležitost vyřizuje

odbor dopravních agend, oddělení taxislužby

adresa: Jungmannova 29, 110 00 Praha 1
telefon: 236004359 (Irena Doušová)
návštěvní dny: pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa  8,00 – 18,00 hod.

Forma vyřízení na MHMP

Doporučujeme použít formulář a osobní podání na podatelně úřadu, při současném uhrazení správního poplatku 500,- Kč na pokladně MHMP.  Žádost podává řidič.Připravený průkaz je zaslán poštou na doručovací adresu řidiče taxislužby

adresa podacího místa odboru dopravy:  Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, 110 00 Praha 1 
návštěvní dny podacího místa:  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7,45 – 12,00 h. a 12,30 – 16,15 h.
  středa 7,45 – 12,00 hod., 12,30 – 18,00 hod.

Lhůty vyřízení na MHMP

 • Vyřízení této záležitosti je prováděno v max. 30 denní lhůtě, resp. připravený průkaz je odesílán poštou okamžitě po jeho odbavení
 • V případě neúplného podání se řízení ve věci usnesením přeruší a žadatel je vyzván k doplnění žádosti
  • Nejčastější chyby:
   • nevyplněné údaje v žádosti, např. chybí osobní údaje, doručovací adresa řidiče, místo narození
 • Pokud jsou úřadem zjištěny důvody bránící vzniku oprávnění - záznamy v TR, v kartě řidiče, v registru dopravců (tedy nespolehlivost řidiče podle zvl.  zákona) je řidič vyrozuměn o zjištěném nedostatku a o správním řízení ve věci.

Právní úprava

Vloženo: 11.4.2005 | Aktualizováno: 22.9.2010 | Ing. Vladimír Moravec | Přečteno: 55823 x