Ve smyslu ust. § 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vydává odbor dopravních agend souhlasy k vjezdu do zóny s dopravním omezením se symbolem zákazu vjezdu autobusů a zákazem vjezdu nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 3,5 tuny nebo nad 6 tun, mimo vozidel se souhlasem hl.m. Prahy pro úzce a jednoznačně vymezený okruh vybraných vozidel. Tyto souhlasy se vydávají jako krátkodobé (jednorázový vjezd – max. 8 dnů) nebo dlouhodobé (max. na 1 rok). Na vydání souhlasů není právní nárok a žádosti se posuzují jednotlivě. Pro příjezd autobusů k hotelům v Praze 1 jsou vydávány zvláštní souhlasy přímo těmto hotelům.

Zóny vyznačené dopravními značkami IP 25a jsou vyznačeny na mapách dostupných na internetové adrese Technické správy komunikací hl.m. Prahy http://www.tsk-praha.cz/static/index.html

Postup vyřízení věci

Žadatel předloží žádost napsanou volnou formou, která bude obsahovat tyto údaje:

  • kdo žádá
  • důvod vjezdu
  • cíl cesty (v případě žádosti o souhlas k vjezdu autobusů je nutno vypsat celou trasu)
  • datum a případný časový údaj
  • typ vozidla
  • SPZ/RZ

Formuláře, náležitosti, doklady

K žádosti je nutno doložit:

  • kopii velkého technického průkazu (stránky s údaji o SPZ/RZ a s technickými údaji)
  • pokud jde o stavební práce - kopii dokladu o uzavření smluvního vztahu, stavebního povolení případně potvrzení investora
  • pokud jde o stěhování – kopii objednávky

Záležitost vyřizuje

Odbor dopravních agend MHMP

a) Zóna nad 3,5 tun a autobusy - vozidla do této zóny musí splňovat emise min. EURO 4! 

jméno:    Mgr. Marie Kyznarová
adresa:    Jungmannova 29
číslo dveří:
    162
telefon:    236 004 486
f a x:    236 007 040

návštěvní dny:   
Pondělí    1200 - 1700
Středa:    0800 – 1200 a 1300 - 1800

b) Zóna nad 6 tun

jméno: Kateřina Prášková   
adresa:   Jungmannova 29
číslo dveří:
    162
telefon:    236 004 438
f a x:    236 007 040

návštěvní dny:   
Pondělí     1200 - 1700
Středa :    0800 – 1200 a 1300 - 1800

Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými doklady se zasílá poštou, datovou schránkou, nebo podá na podatelně MHMP.

Adresa podacího místa:

Magistrát  hl. m. Prahy
(Odbor dopravních agend)
Jungmannova 29
110 00  Praha 1