I N F O R M A C E

Vážení klienti,

S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření MZ a aktuální vývoj situace byla v rámci odboru dopravněsprávních činností MHMP přijata následující opatření:

registr řidičů – pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty - úřední doba pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno


Upozornění !!!

V úřední době registru řidičů budou odbaveni pouze předem elektronicky objednaní klienti

 

Podmínkou je podání písemné žádosti o odečtení bodů příslušnému registru řidičů ( dle místa bydliště), jehož přílohou je potvrzení o řádně ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které  nesmí být starší než 1 měsíc od podání žádosti.

Školení bezpečně jízdy není možné absolvovat v době zadržení řidičského průkazu.

Další podmínkou je, že ke dni ukončení školení nemá řidič v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body. Tzn., že za každý jednotlivý přestupek nebylo zaznamenáno více než 5 bodů s celkovým součtem 10 bodů za všechny přestupky. Jsou-li splněny tyto podmínky, lze jednou za kalendářní rok odečíst 3 body.

Při podání žádosti je možno využít tento formulář (pdf)

Vyplněnou žádost o odečtení  bodů, včetně shora uvedené povinné  přílohy, osobně předložte u odbavovací přepážky registru řidičů ( Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19 - přízemí ) v úřední době.

V případě, že bude registru řidičů, po podání žádosti o odečtení 3 bodů, před provedením záznamu v registru řidičů odečtení bodů, dodatečně oznámena skutečnost, ze které bude zřejmé, že k osobě žadatele bylo ke dni ukončení školení bezpečné jízdy pravomocně rozhodnuto o přestupku, nebo trestném činu, v jehož důsledku žadatel dosáhl více než 10 bodů, nebo který byl ohodnocený 6 a více body, nebo za který byl žadateli uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nárok na odečet 3 bodů z dosaženého počtu bodů žadateli nevzniká a žádost žadatele správní orgán rozhodnutím zamítne. V případě, že bude taková skutečnost správnímu orgánu oznámena po vyhovění žádosti a provedení záznamu o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů, zakládá taková skutečnost důvod pro obnovu řízení podle ust. § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.