Postup vyřízení věci

Řidičské průkazy  pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území hlavního města Prahy  vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon:   12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: 

Pondělí - Čtvrtek      7.00 - 19.00 hodin

Pátek 7.00 - 11.00 hodin

 

On-line rezervace ( doplňková služba )

K návštěvě přepážky registru řidičů se TAKÉ  můžete objednat přes internet a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.

Výdej dat z registru řidičů je Magistrát hlavního města Prahy, dle výše uvedeného zákona, oprávněn poskytnout na základě písemné žádosti, kromě jiného, pouze:

  • fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené
  • jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem ( ověřená plná moc )

    Podmínky pro odevzdání řidičského průkazu

Držitel řidičského průkazu, který motorová vozidla již neřídí, se může za podmínek § 94 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vzdát všech skupin řidičského oprávnění  a odevzdat registru řidičů dle místa trvalého bydliště řidičský průkaz. Vzdání se řidičského oprávnění musí být učiněno písemně a oznámeno registru řidičů.

V oznámení musí být uvedeno:
a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění
b) adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění
c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění
d) datum udělení řidičského oprávnění (je-li tento údaj znám - v růžovém rozkládacím řidičském průkazu je tento údaj uveden u jednotlivých skupin)
K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění a odevzdávaný řidičský průkaz. Oznámení musí být učiněno osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě plné moci nebo může být zasláno poštou. Je-li zasláno poštou, musí být podpis držitele řidičského oprávnění na oznámení úředně ověřen. Doklad totožnosti se v tomto případě nepříkládá. V každém případě je však nutno k oznámení přiložit odevzdávaný řidičský průkaz.

K vytištění tiskopisu je možné použít  Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění (formát pdf)

 


 

Formuláře, náležitosti, doklady

 


 

Lhůty k vyřízení

V případě žádosti o vydání řidičského průkazu z jakéhokoliv důvodu - lhůta do 20 dnů (technologická lhůta pro zhotovení řidičského průkazu centrální výrobny dokladů). Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na stránce "Dopravně správní agendy - Řidičské průkazy". Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 500.- Kč
Vyřízení ostatních záležitostí v registru řidičů je prováděno tzv. "na počkání".


 

Právní úprava

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005) 
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád