Změnu údajů, které jsou zaznamenány v řidičském průkazu, je držitel povinen oznámit registru řidičů do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo (nejlépe po vydání nového občanského průkazu).

Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen osobně - zastoupení není možné - úřadu předložit:
  • žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)
  • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, služební průkaz apod., cizinec předkládá povolení k pobytu a další doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR dle § 2 písm. hh) zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění )   
  •  jednu průkazovou fotografii rozměru 35 x 45 mm
  • řidičský průkaz, který bude vyměněn za nový
  • 50,- Kč (lhůta vydání do 20 dnů)
  • 500.- Kč (lhůta vydání do 5 pracovních dnů)

Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz (model ES) ve lhůtě do 20 dnů nebo 5 pracovních dnů za podmínky, že podklad pro vydání řidičského průkazu ( evidenční karta řidiče) byl pražskému registru řidičů z obce předchozího trvalého bydliště již zaslán. V opačném případě musí být po podání žádosti o vydání řidičského průkazu podklad z jiné obce písemně vyžádán. Teprve po jeho doručení a zapsání do registru řidičů lze žádost o vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 20-ti dnů, popř. 5 pracovních dnů, realizovat.  Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na stránce "Dopravně správní agendy - Řidičské průkazy".(Platí pouze pro vydání řidičských průkazů ve lhůtě do 20 dnů)