Postup vyřízení věci

Mezinárodní řidičské průkazy pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm  na území České republiky vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon:  
12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: 

 


I N F O R M A C E

Vážení klienti,

S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření MZ a aktuální vývoj situace byla v rámci odboru dopravněsprávních činností MHMP přijata následující opatření:

registr řidičů – pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro jednotlivé, předem elektronicky objednané klienty - úřední doba pondělí 8.00 - 11.00 hod. a středa 13.00 - 16.00 hod., v ostatní dny pracoviště pro veřejnost uzavřeno

Elektronické rezervace jsou v současné době možné pouze na dny pondělí 6.4.2020 a středu 8.4.2020 ve shora uvedených časech dle kapacity rezervačního systému.

Další úřední dny a tedy možnost elektronické rezervace budou stanoveny dle vývoje současné situace.


Upozornění !!!

V úřední době registru řidičů budou odbaveni pouze předem elektronicky objednaní klienti

 

 

 


 

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Aktuální vývoj situace bude zveřejněn na stránkách www.praha.eu a na jednotlivých pracovištích odboru.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu.

  

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky.

Důležité upozornění:
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je každý žadatel o vydání nebo výměnu  mezinárodního řidičského průkazu povinen podat žádost a následně  převzít průkaz  osobně; zastupitelnost je nepřípustná.

Mezinárodní  řidičský  průkaz  České republiky  je  doplňkovým  dokladem  k  národnímu  řidičskému průkazu.  V České republice se vydávají  dva  vzory  mezinárodních  řidičských  průkazů  podle  úmluv  o silničním provozu,  a to vzor  podle vídeňské Úmluvy s platností na 3 roky a podle ženevské Úmluvy s platností na 1 rok. Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.


Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen úřadu předložit:

 • vyplněná žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 
  tiskopis Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici:

  - v informacích registru řidičů, 
 • - současně je možné použít:
  - vytištění tiskopisu Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (pdf.)
   
 • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )
 • jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii rozměru 35 x 45 mm. (nutno přinést s sebou - fotograf byl v budově BCV k dispozici pouze do konce června 2018)
 • platný řidičský průkaz
 • 50,- Kč (správní poplatek bude vybrán v hotovosti)

Lhůty k vyřízení

Vydání mezinárodního řidičského průkazu je prováděno tzv. "na počkání".


Právní úprava

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005) 
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád