INFORMACE TEL. 236 005 491

Magistrát hlavního města Prahy odbor dopravněsprávních činností

Vážení klienti,

Na pracovišti registru vozidel v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19 u okének č. 34 až 37 se provádí pouze příjem žádostí o přidělení či rezervaci registrační značky na přání, registrace či změny s tím související a dále o vydání RZ na nosiče kol a náhradních RZ za poškozené, již přidělené. Od 1. dubna 2019 přidělování registračních značek série EL a registrace elektrických vozidel. Dále se zde přijímají žádosti o výdej paměťové karty vozidla (podniku) a servisní paměťové karty pro systém digitálního tachografu a žádosti o výdej dat z registru vozidel.

Shora uvedené žádosti se na ostatních pracovištích registru vozidel zdejšího úřadu nevyřizují!


S účinností od 1. dubna 2019 budou moci vlastníci nebo provozovatelé silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o přidělení registrační značky serie „EL“ (registrační značka elektrického vozidla), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík:

 1. výlučně

 2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50g/km

Výměny RZ u elektrických vozidel již registrovaných a registrace těchto vozidel budou v rámci MHMP probíhat výhradně na pracovišti v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19. Tabulky budou vydány do 15 dnů ode dne podání žádosti. K výměně použijte tiskopis „žádost o vydání tabulky s registrační značkou“ (viz. formuláře ke stažení, příp. ji obdržíte na místě), kde uvedete, že žádáte o vydání RZ serie EL.

V případě již registrovaného vozidla je před vydáním RZ serie EL nutno odevzdat příslušný počet tabulek s dosavadní RZ.

Informace k zadrženým osvědčením o registraci vozidla

Osvědčení o registraci vozidla zadržená na základě ust. § 6b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích… ve znění pozdějších předpisů, zaslaná zdejšímu úřadu, budou provozovateli  vydána na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, (registr historických a sportovních vozidel) dle ust. § 6c téhož předpisu, po předložení protokolu o technické prohlídce, z něhož bude patrné, že :

a)    nebezpečné závady zjištěné při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy byly odstraněny, nebo

b)    vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, jde-li o nebezpečné závady zjištěné při objasňování dopravní nehody.

Provozovatel dále předloží doklad totožnosti a v případě zastoupení  zmocněncem se tento prokáže  udělenou písemnou plnou mocí.


Vážení klienti,
dnem 1.1.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ..., ve znění pozdějších předpisů, která zavádla možnost přidělení či rezervace tzv. registračních značek na přání, tvořenou žadatelem zvolenou kombinací alfanumerických znaků a současně možnost požádat o vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosiče kol), nebo v případě poškození tabulky s RZ, případně RZ na přání.

Vzhledem k tomu, že proces rozhodování podléhá postupu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále s ohledem na zajištění dodávek vyrobených registračních značek od výrobce a z důvodů dodržení stanovených lhůt k vydání, jsou žádosti v rámci činnosti pražského registru vozidel vyřizovány výhradně na pracovišti v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19, u přepážek č. 34 - 37. Pokud jde o tabulku RZ k umístění na nosiče kol a náhradní tabulku za poškozenou, je třeba předložit formulář „žádost o vydání tabulky s registrační značkou" a dále předložit doklad totožnosti, technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla a u náhradní tabulky poškozenou tabulku s RZ. Správní poplatek činí 600,- Kč za každou tabulku. Žádost je k dispozici na webových stránkách MHMP pod adresou www.praha.eu v rubrice „potřebuji řešit - registr vozidel" (viz. níže).

Vzor žádosti o přidělení či rezervaci registrační značky na přání zákon ani prováděcí předpis nestanoví, doporučujeme tedy použít formu žádosti, kterou jsme připravili a obdržíte ji na místě. Její vzor je přiložen a obsahuje zároveň text příslušných ustanovení zákona, řešících předmětnou problematiku. V zájmu hladkého průběhu řízení doporučujeme žádost podávat osobně, v případě že požadovaná kombinace bude vyhodnocena jako nepřípustná nebo půjde o kombinaci již rezervovanou, může žadatel na místě zvolit bez průtahů kombinaci jinou.

Správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání činí 500,- Kč, v případě změny vlastníka nebo provozovatele, při zápisu zániku nebo vyřazení vozidla z provozu a při přidělení vývozní registrační značky, kdy si chce RZP vlastník vozidla rezervovat na jiné vozidlo činí správní poplatek 300,- Kč.

Správní poplatek za vydání RZ na přání činí 5 000,- Kč za každou tabulku a je splatný po nabytí právní moci vydaného kladného rozhodnutí!

V případě rezervace registrační značky na přání počíná lhůta k podání žádosti o přidělení této rezervované RZP dnem podání žádosti!


Vzor žádosti o přidělení či rezervaci registrační značky najdete zde.

 

 

Vážení klienti,

od 1. ledna 2015 došlo k nabytí účinnosti novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích…, ve znění pozdějších předpisů, v jejímž důsledku dochází k celé řadě zásadních změn v rámci výkonu dopravněsprávních činností při registraci vozidel a zápisu změn zapisovaných údajů. Pro registrační úřady, ale i vlastníky a provozovatele vozidel to přináší řadu nových postupů a také povinností.

V souvislosti se změnou zákona došlo také k vydání nových prováděcích předpisů.

Mezi nejdůležitější změny patří:

Dosavadní postup při převodu vlastnického práva spočíval v odhlášení ze strany původního vlastníka a následné registraci novým provozovatelem. Nově půjde o jeden úkon.

V případě, že původní vlastník i nabyvatel se na úřad dostaví osobně, podají žádost o zápis změny vlastníka, k níž přiloží  -    technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla

-   protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dnů

-   zelenou kartu (doklad o pojištění)

V případě zastoupení na základě písemné plné moci, musí být plná moc opatřena úředně ověřenými podpisy.

Obdobný postup platí i v případě přechodu vlastnického práva!

Bližší informace doporučujeme čerpat z příslušných ustanovení Zákona č.56/2001 Sb..

 V případě zasílání plných mocí elektronickou cestou, prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem, opatřete pro snadnou identifikaci tuto písemnost zkratkou „CRV“ za níž bude následovat série a číslo technického průkazu  „CRVAA000000“ (bez mezer), nebude-li k dispozici technický průkaz, uveďte za zkratku CRV kód XY a posledních šest znaků VIN čísla : „CRVXY123456“.

Zmocněnci sdělte ID datové zprávy, pod kterým byla plná moc doručena tak, aby jí mohl uvést do žádosti ! 

Zákonná lhůta k hlášení změny se nemění a nadále činí 10 pracovních dnů.

Datová schránka Magistrátu hl.m. Prahy: 48ia97h

Správní poplatky vybírané dosud za zápis do registru silničních vozidel se budou nově vybírat i v případě zápisu změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel!

 


Druhopisy technických průkazů vozidel evidovaných v Praze za ztracené a odcizené jsou vydávány na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88 (nové pracoviště na Bohdalci cca 200 m za stanicí technické kontroly po pravé straně).V případě, že u vozidla byla po 1. 7. 2015 uskutečněna jakákoli změna zapisovaných údajů, lze druhopis technického průkazu vystavit i na ostatních pracovištích registru vozidel.


A) veškeré evidenční úkony v registru vozidel

Formuláře (veškeré zákonem stanovené přílohy k žádostem je třeba předkládat v originálu):

    Na pracovištích, kde je odbavování prováděno prostřednictvím vyvolávacího systému, je třeba ke každému úkonu vyzvednout jedno pořadové číslo. V případě hromadného podání tyto požadavky vyřizuje pracoviště v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88. Tohoto způsobu vyřízení mohou využít i klienti, kteří nevyžadují odbavení "na počkání", bez ohledu na počet žádostí. Žádosti jsou vyřízeny zpravidla v průběhu týdne.

 

 


 

Na ostatních pracovištích jsou požadavky zmocněnců o zápisy příslušných změn a registrací vyřizovány pouze v rámci jedné žádosti.

 


 

Na pracoviště oddělení techniků (dovozy,přestavby,technické změny) se nelze elektronicky objednat,odbavování je prováděno na počkání !

 

Pracoviště registru vozidel:

 

Pracoviště  Adresa  Telefon
 / Online rezervace
Pracovní doba  Poznámky 
Praha 4  Na Pankráci 1685/17,19
 • 236 005 960,
 • 236 005 961
 • 236 005 962
 • rezervace
 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

7.00 - 11.00

 

 • Toto pracoviště slouží pouze pro odbavování žadatelů o vydání paměťové karty vozidla (podniku), servisní paměťové karty a příjem žádostí o přidělení či rezervaci registrační značky na přání a o vydání RZ na nosiče kol a náhradních RZ za poškozené, již přidělené. Přidělování RZ série EL a registrace elektrických vozidel. Shora uvedené žádosti se na ostatních níže uvedených pracovištích registru vozidel zdejšího úřadu nevyřizují! Ve všech ostatních případech se obraťte na příslušná odloučená pracoviště registru silničních vozidel.
 • Pokud občan potřebuje výdej dat z registru vozidel (např. neví,  zda je či není určité vozidlo v evidenci kvůli zákonnému pojištění), je nutné obrátit se v úředních hodinách registru vozidel na přepážku č.37. K odbavení u této přepážky se nelze elektronicky objednat.
 • Poznámka: Při ztrátě nebo odcizení Osvědčení o technickém průkazu - tzv. malý technický průkaz - je nutné obracet se na následující odloučená pracoviště.

 

 

Pracoviště   Adresa Telefon
 / Online rezervace
Pracovní doba  Poznámka
Praha 3 Jarov,
Osiková 2
 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Vyřazování vozidel z provozu se zde neprovádí. Úkony, při kterých je potřeba přítomnost techniků, se zde nevykonávají.
         
Praha 9  Vysočany,
Na Výběžku 11

 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

zavírací den

 

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Včetně vyřazení vozidla. 
 

 

 

 
Vysočany,
Na Výběžku 11
 • 284 818 559 dovozy,technické změny

 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

zavírací den

Toto pracoviště je zaměřené na dovozy vozidel ze zahraničí - registrace,

         
Praha 10 

Bohdalec,
Nad Vršovskou
horou 88

- přepážkové pracoviště registru silničních vozidel

 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

7.00 - 11.00

 

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování náležitostí registru vozidel.

Na tomto pracovišti můžete také vyřadit vozidlo z provozu a podat žádost o vystavení druhopisu TP za ztracený či odcizený.

Bohdalec,
Nad Vršovskou
horou 88

 

 

Registr historických
a sportovních vozidel

Výdej zadržených ORV

 •  236 003 782

___________________

Registrace jednotlivě dovezených vozidel

 • 236 003 769
 • 236 003 770

___________________

Zápis technických změn

 • 236 003 765
 • 236 003 766

___________________

Hromadné podání dovezených vozidel pro
5 ks a více v týž den

 • 236 003 772
 • 236 003 773

 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pracovišti se vyřizují pouze záležitosti registru historických
a sportovních vozidel. Pracoviště je dále zaměřené na dovezená vozidla ze zahraničí - registrace, popřípadě schvalování technické způsobilosti a hlášení technických změn a výdej zadržených ORV.

Bohdalec,
Nad Vršovskou
horou 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohdalec,
Nad Vršovskou horou 88

Registr silničních vozidel - pracoviště určené pro zmocněnce s počtem 2 až 4 požadavků

 • 236 00 3074
 • 236 00 3071
 • 236 00 3072

 

 

 

 

 

Registr silničních vozidel- pracoviště určené pro hromadná podání ( více než 4 žádosti)

 • 236 003 783
 • 236 003 761
 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 • pátek

7.00 - 11.00

 

 


 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

 

 

Pracoviště je určeno výhradně k odbavování zmocněnců s počtem 2 až 4 požadavků

Vyřazení vozidel z provozu se zde neprovádí!!!

 

 

 

Pracoviště je určeno výhradně pro hromadná podání. Vyřazení vozidel z provozu se zde neprovádí.

         
Praha 6 - Břevnov

Radimova 39

 

 • 236 005 885
 • 236 005 875
 • 236 005 837
 • 236 005 842
 • 236 005 846
  (registr)
 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Včetně vyřazení vozidla.

Radimova 39

 

 • 236 005 848
 • 236 005 849
  (dovoz)
 • pondělí a středa

7.45 - 12.15
12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30
12.00 - 15.30

Toto pracoviště je zaměřené na dovezená vozidla ze zahraničí - registrace, popřípadě schvalování technické způsobilosti a hlášení technických změn.

Výše správních poplatků za nejčastější úkony prováděné v registru vozidel (Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Položka 26

a) Zápis do registru vozidel, nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li    
- o motocykl do 50 cm3 300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700
b)vyřazení vozidla z provozu 200
c) Vydání tabulky registrační značky 200
  za každou tabulku
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky 500
  za každou tabulku
e) Zápis změny do technického průkazu vozidla    
a do registru vozidel 50
  za každou změnu
Vydání tabulky registrační značky na přání 5000
  za každou tabulku
Vydání tabulky s RZ již přidělenou (nosič kol, za poškozenou) 600
  za každou tabulku

B) Jednotlivě dovezená vozidla ze zahraničí

Dovezená vozidla z členských států

Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace (jedná se o registraci vozidla ve smyslu § 6, 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).

Dovezená vozidla z nečlenských států

(jedná se o schvalování technické způsobilosti ve smyslu § 34, 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).

Bližší informace naleznete zde

 

Vážení klienti,

dne 11.5.2018 došlo k přemístění pracoviště hromadného nabírání a zpracování žádostí o registraci jednotlivě dovezených vozidel ze zahraničí, žádostí o schválení technické způsobilosti a hlášení technických změn z dosavadní adresy v Praze 9, Na Výběžku 11, na novou adresu v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88 - budova 12a, 1. patro (v bývalých prostorách Cizinecké policie)

 

C) Schvalování technické způsobilosti a obnova identifikátorů:

 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla (přestavba ve smyslu ust. § 73 - 74, zák. č. 56/2001 Sb.)
 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla (výroba ve smyslu ust. § 29 - 33b, zák. č. 56/2001 Sb.)
 • Obnova identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru) nečitelných korozí, po opravě, po odcizení apod. (změna ve smyslu ust. § 11 zák. č. 56/2001 Sb.) 

Pracoviště:
Praha 4, Na Pankráci 1685/17 , 19, 6. patro č. dv. 6.045
tel. 236 005 424, 236 005 436

PO, ST: 7:45 - 12:15, 12:45 - 17:00 hodin
ÚT, ČT: 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30 hodin    


Právní úprava

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
  ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
  ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
  k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů