Magistrát hlavního města Prahy odbor dopravněsprávních činností


Vážení klienti,

dnem 27.4.2017 došlo k ukončení provozu odloučeného pracoviště registru vozidel odboru dopravněsprávních činností MHMP v Praze 1, Jungmannova 35/29 (Škodův palác). Počínaje dnem 2.5.2017 je nahrazeno novým pracovištěm v Praze 6 - Břevnově, Radimova 39, včetně přepážky určené pro registraci a schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel ze zahraničí.

Nově zde bude možno také vyřadit vozidlo z registru (depozit).

Úřední hodiny se nemění :

Pondělí a Středa 7.45 -12.15, 12.45 -17.00 hodin

Úterý a Čtvrtek 7.00 -11.30, 12.00 -15.30 hodin

pátek -zavřeno


 

Informace k zadrženým osvědčením o registraci vozidla

Osvědčení o registraci vozidla zadržená na základě ust. § 6b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích… ve znění pozdějších předpisů, zaslaná zdejšímu úřadu, budou provozovateli  vydána na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, (registr sportovních a historických vozidel, v těsném sousedství Stanice technické kontroly Bohdalec), dle ust. § 6c téhož předpisu, po předložení protokolu o technické prohlídce, z něhož bude patrné, že :

a)    nebezpečné závady zjištěné při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy byly odstraněny, nebo

b)    vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, jde-li o nebezpečné závady zjištěné při objasňování dopravní nehody.

Provozovatel dále předloží doklad totožnosti a v případě zastoupení  zmocněncem se tento prokáže  udělenou písemnou plnou mocí.


Vážení klienti,
dnem 1.1.2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ..., ve znění pozdějších předpisů, která zavádí možnost přidělení či rezervace tzv. registračních značek na přání, tvořenou žadatelem zvolenou kombinací alfanumerických znaků a současně možnost požádat o vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosiče kol), nebo v případě poškození tabulky s RZ, případně RZ na přání.

Vzhledem k tomu, že proces rozhodování podléhá postupu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále s ohledem na zajištění dodávek vyrobených registračních značek od výrobce a z důvodů dodržení stanovených lhůt k vydání, budou žádosti v rámci činnosti pražského registru vozidel vyřizovány na pracovišti v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19, u přepážek č. 34 - 37. Žádosti je možno podávat počínaje dnem 4.1.2016. Pokud jde o tabulku RZ k umístění na nosiče kol a náhradní tabulku za poškozenou, je třeba předložit formulář „žádost o vydání tabulky s registrační značkou" a dále předložit doklad totožnosti, technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla a u náhradní tabulky poškozenou tabulku s RZ. Správní poplatek činí 600,- Kč za každou tabulku. Žádost je k dispozici na webových stránkách MHMP pod adresou www.praha.eu v rubrice „potřebuji řešit - registr vozidel" (viz. níže).

Vzor žádosti o přidělení či rezervaci registrační značky na přání zákon ani prováděcí předpis nestanoví, doporučujeme tedy použít formu žádosti, kterou jsme připravili a obdržíte ji na místě. Její vzor je přiložen a obsahuje zároveň text příslušných ustanovení zákona, řešících předmětnou problematiku. V zájmu hladkého průběhu řízení doporučujeme žádost podávat osobně, v případě že požadovaná kombinace bude vyhodnocena jako nepřípustná nebo půjde o kombinaci již rezervovanou, bude moci žadatel na místě zvolit bez průtahů kombinaci jinou.

Správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání činí 500,- Kč, v případě změny vlastníka nebo provozovatele, při zápisu zániku nebo vyřazení vozidla z provozu a při přidělení vývozní registrační značky, kdy si chce RZP vlastník vozidla rezervovat na jiné vozidlo činí správní poplatek 300,- Kč.

Správní poplatek za vydání RZ na přání činí 5 000,- Kč za každou tabulku a je splatný po nabytí právní moci vydaného kladného rozhodnutí!

V případě rezervace registrační značky na přání počíná lhůta k podání žádosti o přidělení této rezervované RZP dnem podání žádosti!


Vzor žádosti o přidělení či rezervaci registrační značky najdete zde.

Informace o možnosti bezhotovostní platby správních poplatků:

Magistrát hlavního města Prahy  (odbory UCT MHMP a DSC MHMP) v souvislosti s registrací a zápisem změn v registru  vozidel  nabízí od 13.1.2015    možnost bezhotovostní úhrady vybíraných správních poplatků  formou předplacené zálohy. Z této zálohy (konta plátce s přiděleným variabilním symbolem) bude na základě  „průkazky“ oprávněná osoba čerpat správní poplatky při uskutečnění správního úkonu na přepážce odboru DSC.         

Uvedený způsob platby je vhodné využít zejména v případě úhrady většího množství správních poplatků, v rámci hromadného podávání žádostí ze strany zprostředkovatelských subjektů či vlastníků vozidel.

V případě zájmu o tuto službu se obraťte na kteroukoli pokladní přepážku, kde Vám budou poskytnuty bližší informace a tiskopis žádosti o zřízení příslušného konta.  

Vážení klienti,

od 1. ledna 2015 došlo k nabytí účinnosti novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích…, ve znění pozdějších předpisů, v jejímž důsledku dochází k celé řadě zásadních změn v rámci výkonu dopravněsprávních činností při registraci vozidel a zápisu změn zapisovaných údajů. Pro registrační úřady, ale i vlastníky a provozovatele vozidel to přináší řadu nových postupů a také povinností.

V souvislosti se změnou zákona došlo také k vydání nových prováděcích předpisů.

Mezi nejdůležitější změny patří:

Dosavadní postup při převodu vlastnického práva spočíval v odhlášení ze strany původního vlastníka a následné registraci novým provozovatelem. Nově půjde o jeden úkon, k němuž bude příslušný úřad obce s rozšířenou působností v místě dosavadní registrace vozidla a to i v případě, že novým provozovatelem se stane subjekt, který zde nemá sídlo, případně pobyt.

V případě, že původní vlastník i nabyvatel se na úřad dostaví osobně, podají žádost o zápis změny vlastníka, k níž přiloží  -    technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla

-   protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dnů

-   zelenou kartu (doklad o pojištění)

V případě zastoupení na základě písemné plné moci, musí být plná moc opatřena úředně ověřenými podpisy.

Obdobný postup platí i v případě přechodu vlastnického práva!

Bližší informace doporučujeme čerpat z příslušných ustanovení Zákona č.56/2001 Sb..

 V případě zasílání plných mocí elektronickou cestou, prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem, opatřete pro snadnou identifikaci tuto písemnost zkratkou „CRV“ za níž bude následovat série a číslo technického průkazu  „CRVAA000000“ (bez mezer), nebude-li k dispozici technický průkaz, uveďte za zkratku CRV kód XY a posledních šest znaků VIN čísla : „CRVXY123456“. Zákonná lhůta k hlášení změny se nemění a nadále činí 10 pracovních dnů.

 Datová schránka Magistrátu hl.m. Prahy: 48ia97h

Správní poplatky vybírané dosud za zápis do registru silničních vozidel se budou nově vybírat i v případě zápisu změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel!

Dočasné vyřazení silničního vozidla z registru se nadále bude nazývat vyřazení silničního vozidla z provozu. Bude-li toto vyřazení trvat déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník povinen po uplynutí této lhůty bez zbytečného odkladu oznámit úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Nově se takto budou vyřazovat i vozidla odcizená, přičemž v tomto případě se nebudou odevzdávat registrační značky a nebude platit výše zmíněná povinnost hlášení adresy a účelu využití. Pro ukončení režimu vyřazení platí nadále obdobná pravidla jako dosud, podmínkou je platnost pravidelné technické prohlídky a splnění povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Správní poplatek za vyřazení vozidla činí nově 200,- Kč.

Problematika dovezených vozidel ze zahraničí bude řešena i nadále na odloučených pracovištích (Vysočany, Bohdalec, Praha 6 - Břevnov Radimova 39 ). U vozidel dovezených z členských států EU – rozumí se členský stát EU, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace - se nebude jako dosud jednat o schvalování technické způsobilosti, ale o úkony registrace vozidla.

Na pracovišti registru vozidel v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19 u okének č.34 až 37 se provádí pouze příjem žádostí o přidělení či rezervaci registrční značky na přání a registrace či změny s tím související a dále o vydání RZ na nosiče kol a náhradních RZ za poškozené, již přidělené. Dále se zde přijímají žádosti o výdej paměťové karty vozidla (podniku) a servisní paměťové karty pro systém digitálního tachografu a žádosti o výdej dat z registru vozidel.


Druhopisy technických průkazů vozidel evidovaných v Praze za ztracené a odcizené jsou vydávány na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88 (nové pracoviště na Bohdalci cca 200 m za stanicí technické kontroly po pravé straně).V případě, že u vozidla byla po 1. 7. 2015 uskutečněna jakákoli změna zapisovaných údajů, lze druhopis technického průkazu vystavit i na ostatních pracovištích registru vozidel.


A) veškeré evidenční úkony v registru vozidel

Postup:   Postup vyřízení

Poznámka: pokud se v uvedené příloze "Postup vyřízení" vyskytuje text: "doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla", rozumí se tím "zelená karta". Akceptovatelná je pouze originální verze zelené karty, kdy údaje jsou řádně vyplněné výpočetní technikou, strojem či rukou (tzn. v provedení zelený podklad, černý oboustranný tisk - na líci informace o konkrétním vozidle, platnosti zelené karty, číslo pojistné smlouvy, pojistníkovi a pojistiteli; na rubu pak vymezení územní platnosti zelené karty formou uvedení jmen a adres jednotlivých členských kanceláří), opatřená podpisy a razítkem.

Rovněž v této příloze v odstavci III. "Registrace historických a sportovních vozidel" platí nová adresa a to Praha 10, Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88 (vedle STK).

Formuláře (veškeré zákonem stanovené přílohy k žádostem je třeba předkládat v originálu):

    Na pracovištích, kde je odbavování prováděno prostřednictvím vyvolávacího systému, je třeba ke každému úkonu vyzvednout jedno pořadové číslo. V případě hromadného podání tyto požadavky vyřizuje pracoviště v Praze 9, Na Výběžku 11.Tohoto způsobu vyřízení mohou využít i klienti, kteří nevyžadují odbavení "na počkání", bez ohledu na počet žádostí.

 příjem a výdej žádostí pondělí až čtvrtek od 9:00 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.

 pátek pouze výdej od 10:30 - 11:30 hod.

Dne 14.7.2014 bylo uvedeno do provozu nově zřízené pracoviště registru silničních vozidel odboru dopravněsprávních činností MHMP, určené výhradně pro klienty, vyřizující 2 až 4 žádosti na základě udělené plné moci.

Pracoviště je umístěno v Praze 10 - Bohdalci, Nad Vršovskou horou 88, v sousedství stávající pobočky registru silničních vozidel (vchod ze strany hlídaného parkoviště).

Úřední hodiny : pondělí a středa - 7.45 - 12.15 , 12.45 - 17.00 hod.

úterý a čtvrtek - 7.00 - 11.30 , 12.00 - 15.30 hod.

pátek - 7.00 - 11.00 hod.


Na ostatních pracovištích jsou požadavky zmocněnců o zápisy příslušných změn a registrací vyřizovány pouze v rámci jedné žádosti.

Pro potřebu podání více než 4 žádostí je k dispozici i nadále přepážka pro příjem hromadných požadavků v Praze 9 - Vysočanech, Na Výběžku 11. Žádosti jsou vyřízeny zpravidla v průběhu pracovního týdne.


Na pracoviště oddělení techniků (dovozy,přestavby,technické změny) se nelze elektronicky objednat,odbavování je prováděno na počkání !

Hlavní pracoviště:

Pracoviště  Adresa  Telefon
 / Online rezervace
Pracovní doba  Poznámky 
Praha 4  Na Pankráci 1685/17,19
 • pondělí a středa
  7.45 - 12.15, 12.45 - 17.00 hod.
 • úterý a čtvrtek
  7.00 - 11.30, 12.00 - 15.30 hod.
 • pátek 7.00 - 11.00 hod.

 

 • Toto pracoviště slouží pouze pro odbavování žadatelů o vydání paměťové karty vozidla (podniku), servisní paměťové karty a příjem žádostí o přidělení či rezervaci registrační značky na přání a o vydání RZ na nosiče kol a náhradních RZ za poškozené, již přidělené. Ve všech ostatních případech se obraťte na příslušná odloučená pracoviště registru silničních vozidel.
 • Pokud občan potřebuje výdej dat z registru vozidel (např. neví,  zda je či není určité vozidlo v evidenci kvůli zákonnému pojištění), je nutné obrátit se v úředních hodinách registru vozidel na přepážku č.37. K odbavení u této přepážky se nelze elektronicky objednat.
 • Poznámka: Při ztrátě nebo odcizení Osvědčení o technickém průkazu - zv. malý technický průkaz - je nutné obracet se na následující odloučená pracoviště.

 

 Odloučená pracoviště:

Pracoviště   Adresa Telefon
 / Online rezervace
Pracovní doba  Poznámka
Praha 3 Jarov,
Osiková 2
 • pondělí a středa:
  7.45 - 12.15, 12.45 - 17.00 hod.
 • úterý a čtvrtek:
  7.00 - 11.30, 12.00 - 15.30 hod.
Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Vyřazování vozidel z provozu se zde neprovádí. Úkony, při kterých je potřeba přítomnost techniků, se zde nevykonávají.
         
Praha 9  Vysočany,
Na Výběžku 11
 • 284 818 557
 • 284 818 558
 • 284 818 926
 • rezervace

V období letních prázdnin (červenec,srpen) jsou úřední hodiny v pondělí a středu od 7:45 - 12:15 ; 12:45 - 17:00 hod v ostatních dnech se nemění

 • pondělí a středa : 8.45 - 13:15 ; 13:45 - 18:00 hod.
 • úterý a čtvrtek : 7:00 - 11:30 ; 12:00 - 15:30 hod.
 • pátek:
  zavřeno

 

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel.
Vysočany,
Na Výběžku 11
 • 284 818 557
 • 284 818 558
 • 284 818 926

 

 • pondělí až čtvrtek

9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30 hod

v pátek pouze výdej hromadných požadavků :10:30 - 11:30 hod

Úřední hodiny pro vyřazování vozidel z provozu a příjem a výdej hromadných požadavků.
Vysočany,
Na Výběžku 11
 • 284 818 559 dovozy,technické změny
 • 284 685 100 hromadné nabírání

 

PO,ST: 7:45 - 12:15 a 12:45 - 17:00 hod

ÚT,ČT :7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:30 hod

Toto pracoviště je zaměřené na dovozy vozidel ze zahraničí - registrace, popř.schvalování technické způsobilosti a hlášení technických změn.

Hromadné podání žádostí o registraci, popřípadě schválení technické způsobilosti dovezených vozidel pro 5 ks a více žádostí najednou v týž den.

         
Praha 10 

Bohdalec,
Nad Vršovskou horou 88

- přepážkové pracoviště registru silničních vozidel

 

 • pondělí a středa : 7:45 - 12:15; 12:45 -17:00 hod
 • úterý a čtvrtek: 7:00 -11:30; 12:00 -15:30 hod
 • pátek 7.00 - 11.00 hod.

 

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování náležitostí registru vozidel.

Na tomto pracovišti můžete také vyřadit vozidlo z provozu a podat žádost o vystavení druhopisu TP za ztracený či odcizený.

Bohdalec,
Nad Vršovskou horou 88

 

Registr historických a sportovních vozidel:

tel: 267 107 422

 

 

 • pondělí a středa: 7:45 - 12:15; 12:45 -17:00 hod
 • úterý a čtvrtek: 7:00 -11:30; 12:00 -15:30 hod

 

Na pracovišti v sousedství STK se vyřizují pouze záležitosti registru sportovních a historických vozidel.Toto pracoviště je zaměřené na dovezená vozidla ze zahraničí - registrace, popřípadě schvalování technické způsobilosti a hlášení technických změn a výdej zadržených ORV.

Bohdalec,
Nad Vršovskou horou 88

 

Registr silničních vozidel - pracoviště určené pro zmocněnce s počtem 2 až 4 požadavků

 • 236 00 3074
 • 236 00 3071
 • 236 00 3072

 

 • pondělí a středa

7.45 - 12.15

12.45 - 17.00

 • úterý a čtvrtek

7.00 - 11.30

12.00 - 15.30

 • pátek

7.00 - 11.00

Pracoviště je určeno výhradně k odbavování zmocněnců s počtem 2 až 4 požadavků

Vyřazení vozidel z provozu se zde neprovádí!!!

         
Praha 6 - Břevnov

Radimova 39


 • 236 005 875
 • 236 005 837
 • 236 005 842
 • 236 005 846
  (registr)
 • pondělí a středa:
  7.45 - 12.15, 12.45 - 17.00 hod.
 • úterý a čtvrtek:
  7.00 - 11.30, 12.00 - 15.30 hod.
Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel.

Radimova 39


 • 236 005 848
 • 236 005 849
  (dovoz)
 • pondělí a středa:
  7.45 - 12.15, 12.45 - 17.00 hod.
 • úterý a čtvrtek:
  7.00 - 11.30, 12.00 - 15.30 hod.
Toto pracoviště je zaměřené na dovezená vozidla ze zahraničí - registrace, popřípadě schvalování technické způsobilosti a hlášení technických změn.

Výše správních poplatků za nejčastější úkony prováděné v registru vozidel (Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Položka 26

a) Zápis do registru vozidel, nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li    
- o motocykl do 50 cm3 300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700
b)vyřazení vozidla z provozu 200
c) Vydání tabulky registrační značky 200
  za každou tabulku
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky 500
  za každou tabulku
e) Zápis změny do technického průkazu vozidla    
a do registru vozidel 50
  za každou změnu
Vydání tabulky registrační značky na přání 5000
  za každou tabulku
Vydání tabulky s RZ již přidělenou (nosič kol, za poškozenou) 600
  za každou tabulku

B) Jednotlivě dovezená vozidla ze zahraničí

Dovezená vozidla z členských států

Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarská konfederace (jedná se o registraci vozidla ve smyslu § 6, 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).

Dovezená vozidla z nečlenských států

(jedná se o schvalování technické způsobilosti ve smyslu § 34, 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů).

Bližší informace naleznete zde

 

Pracoviště  Adresa  Telefon  Pracovní doba Poznámka
Praha 6 - Břevnov Radimova 39
 • 236 005 849
 • 236 005 848 

 

 • pondělí a středa
  7.45 - 12.15 a 12.45 - 17.00 hod.
 • úterý a čtvrtek
  7.00 - 11.30 a 12.00 - 15.30 hod.
 • pátek zavírací den 
 • Oddělení techniků odboru dopravně správních činností MHMP, provádí řadu dalších činností, které však pro jejich složitost nelze v tomto přehledu popsat. Proto žadatelům např. o výměny podstatných částí silničního vozidla (karoserie a motor), jeho přestavbu a výrobu jednotlivého silničního vozidla doporučujeme, aby se obrátili přímo na pracovníky oddělení techniků
  a konzultovali svoji žádost předem na telefonních číslech
 • 236 005 424
 • 236 005 436.
Praha 9  Vysočany,
Na Výběžku 11 
 • 284 818 559
Praha 10 - Bohdalec   Nad Vršovskou horou  88  
 • 267 107 429
 • 267 107 423  

C) Schvalování technické způsobilosti a obnova identifikátorů:

 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla (přestavba ve smyslu ust. § 73 - 74, zák. č. 56/2001 Sb.)
 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla (výroba ve smyslu ust. § 29 - 33b, zák. č. 56/2001 Sb.)
 • Obnova identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru) nečitelných korozí, po opravě, po odcizení apod. (změna ve smyslu ust. § 11 zák. č. 56/2001 Sb.) 

Pracoviště:
Praha 4, Na Pankráci 1685/17 , 19, 6. patro č. dv. 6.045
tel. 236 005 424, 236 005 436

PO, ST: 7:45 - 12:15, 12:45 - 17:00 hodin
ÚT, ČT: 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:30 hodin    


Právní úprava
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
  ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
  ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
  k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů