Opisy a výpisy

Celkový počet: 4
Na stránce:
  • 8. 3. 2017 Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou
  • 11. 7. 2014 Doklady o dosaženém vzdělání
    Archiv hlavního města Prahy vydává z dokumentů škol a učilišť, které jsou v něm uložené, právně ověřené výpisy a opisy, nikoli stejnopisy vysvědčení. Protokoly učňovských zkoušek, školních výkazů a katalogů se předávají do archivu po 45 letech. Do té doby bývají uloženy na škole nebo učilišti. Pokud byla škola nebo učiliště zrušeno a dokumenty z doby jejich působení se zachovaly, jsou uloženy u jejich právního nástupce. Ve výjimečných případech byly Archivem hlavního města Prahy přebírány i materiály zrušených škol nebo učilišť mladší 45 let, a to tehdy, jestliže nebyly vhodně uloženy a hrozilo jejich zničení. O přebrání materiálů se vyhotovuje předávací protokol, který musí mít příslušná škola nebo učiliště uložen v sídle organizace.
  • 3. 8. 2010 Výpis nebo potvrzení ze živnostenského rejstříku
    Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP je provozovatelem živnostenského rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy. Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů o uložených pokutách
  • 1. 3. 2005 Výpisy, opisy, potvrzení a historické rešerše z fondů Archivu hlavního města Prahy a studium archiválií
    Archiv hlavního města Prahy vydává na požádání výpisy, opisy a historické rešerše z dokumentů v něm uložených. Jsou to zejména dokumenty farních matrik (údaje o občanech narozených v Praze do r. 1915), živnostenských rejstříků (do března r. 1949), justičních spisů (soudních fondů, fondů prokuratur, státní arbitráže, orgánů advokacie a veřejných notářů), osvědčení o státním občanství (do března r. 1949), apod.
Celkový počet: 4
Na stránce: