Postup vyřízení věci - stížnosti na směnárnu

Stížnost je možno podat pouze písemně na dresu Magistrátu hl. m. Prahy, nebo elektronicky na emailovou adresu dpcsek@praha.eu, nebo posta@praha.eu.

Předmětem stížnosti může být situace, kdy prodávající neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je nesprávně účtuje,například v provozovně chybí kurzovní lístek nebo je nesrozumitelný, chybí informace o poplatku za směnu, směna je provedena dle jiného než uvedeného kurzu, ke směně je připočtena cena zboží, které nebylo spotřebitelem požadováno (např. mapa města) apod. – k řešení je kompetentní odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy - oddělení cenové. Jiné případy nerespektování klientských práv řeší Česká národní banka.

V případě stížnosti na směnárnu je třeba uvést co nejvíce údajů, minimálně datum směny, čas, místo/provozovna, prodávající/podnikatelský subjekt, popis jednání prodávajícího a zda je možné toto jednání doložit, např. účtenkou.

K podání stížnosti je možné využít formulář v několika jazykových variantách.

Desatero pro klienta směnárny

 1. Směnu provádějte pouze v označených směnárnách a před provedením samotné směny si nejprve pozorně přečtěte veškeré informace na kurzovním lístku.
 2. Pojmy „Nákup a prodej cizí měny a cestovních šeků“ a jim odpovídající kurzy se používají z pohledu směnárny. Za prodejní kurz tak získáte výměnou za českou korunu cizí měnu. Za nákupní kurz získáte výměnou za cizí měnu české koruny.
 3. Směnné kurzy i výše poplatků se u jednotlivých směnáren mohou lišit. Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných Českou národní bankou.
 4. Směnárna je povinna na kurzovním lístku zveřejnit pouze nejméně výhodný směnný kurz, který nabízí s tím, že některé směnárny umožňují před transakcí sjednání výhodnějšího kurzu, např. v závislosti na výši směňované částky.
 5. Směnárna je povinna Vám s dostatečným předstihem před uskutečněním samotné směny poskytnout, zpravidla na listu papíru, informace o:
  • sobě (obchodní firma, adresa sídla, adresa provozovny, kde směna probíhá, a případně kontaktní adresa a IČ);
  • prováděné směně (tj. uvedení měn, mezi kterými má směna proběhnout, směnný kurz, částka, kterou požadujete směnit, celková částka, kterou byste dostali podle směnného kurzu v závislosti na předpokládané směňované částce, případně předpokládaný poplatek za směnu, celková předpokládaná částka, kterou obdržíte po započtení poplatku, a datum a čas poskytnutí informace);
  • Vašich dalších právech (bod 10 níže).

Tyto informace si pozorně pročtěte a zkontrolujte, zda v nich uvedený kurz a další podmínky směny odpovídají kurzovnímu lístku a dalším informacím vyvěšeným ve směnárně, nebo jsou pro Vás výhodnější. Je-li vyžadován Váš podpis na jednom výtisku těchto informací, podepisujte pouze, souhlasíte-li s podmínkami v nich uvedenými. Jeden výtisk informace si uschovejte pro další případné potřeby, včetně možných reklamací.

 1. Nikdy nepředávejte hotovost ke směně dříve, než jste obdrželi informace před provedením samotné směny a tyto posléze odsouhlasili (bod 5 výše).
 2. Po provedení směny trvejte na vydání dokladu o poskytnutí služby, směnárna je povinna Vám jej vydat.
 3. V případě, že transakce proběhla v souladu s informacemi, které Vám byly sděleny před provedením směny v textové podobě (zejména směnný kurz, úplata za provedení směnárenského obchodu a výše protihodnoty, kterou transakcí získáte), není směnárna povinna transakci stornovat.
 4. Pokud jste nebyli spokojeni s kvalitou směnárenských služeb, uplatněte reklamaci ihned po provedení transakce ve směnárně. Nebyl-li Vám sdělen v rámci předsmluvních informací kontakt na odpovědného pracovníka směnárny, požádejte o něj a řešte reklamaci s ním.
 5. Pokud směnárna reklamaci neuzná, můžete:
  • podat písemnou stížnost České národní bance, která v případě oprávněnosti Vaší stížnosti může zahájit se směnárnou sankční správní řízení a uložit jí sankci. Česká národní banka ovšem nemá pravomoc přikázat směnárně náhradu Vám způsobené škody ani jinak rozhodovat soukromoprávní spor mezi Vámi a směnárnou;
  • podat návrh Finančnímu arbitrovi jako orgánu mimosoudního řešení sporů mezi Vámi a směnárnou, který může rozhodovat i o náhradě škody
  .