Kdo chce na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí podat ohlášení živnosti (u živností ohlašovacích, které jsou  řemeslné, vázané  a živnost volná) nebo žádost o koncesi (u živností koncesovaných) živnostenskému úřadu. Rozdělení živností určuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem. Rozhodující  je určení předmětu živnostenského podnikání, neboť jeho vymezení má zásadní význam pro specifikaci živnosti a v návaznosti na to pro určení, zda vedle splnění všeobecných podmínek  (plná svéprávnost, bezúhonnost) bude vyžadováno i splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, tj. odborné nebo jiné způsobilosti,  která je stanovena živnostenským zákonem. Dále je podstatné, zda živnostenské oprávnění hodlá získat fyzická osoba nebo osoba právnická.

Ohlášení nebo žádost o koncesi se podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Podání lze učinit také prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu – Czech POINT, kterými jsou:

a) notáři,
b) krajské úřady,
c) matriční úřady,
d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejich seznam stanoví prováděcí právní předpis,
e) zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
f) držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.

Podání lze učinit také elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem a odeslat je do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné, také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese http://www.rzp.cz/.

Fyzická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi přiloží:

 • je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé živnostenského zákona (živnostenský úřad se vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů).  Nevydává-li tento stát výpis z evidence trest nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního  pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

 • je-li občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

 • u živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných doklad prokazující odbornou způsobilost,

 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístila na území ČR odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,

 • ustanovuje-li odpovědného zástupce,  prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,  doklady o jeho odborné způsobilosti, jestliže je zákon požaduje; u  odpovědného zástupce, který je státním příslušníkem  jiného členského státu EU než ČR,  doklady prokazující bezúhonnost jaké jsou stanoveny pro podnikatele z těchto států,

 • je–li zahraniční osobou, která má povinnost mít pro pobyt na území ČR povolení, musí doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu,

 • je-li zahraniční osobou, která na území ČR  zřizuje  odštěpný závod, dokládá rovněž doklad prokazující, že má závod mimo území ČR a doklady o jeho provozování.

 • doklad o zaplacení správního poplatku,

Právnická osoba k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi připojuje tyto doklady:

 • je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než ČR, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5,

 • nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

 • je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než ČR, obdobný doklad o bezúhonnosti jako je stanoven pro podnikatele z těchto států,

 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce – u živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných,

 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,

 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,

 • zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,

 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, nebo prostor, v nichž je na území ČR umístěn odštěpný závod zahraniční osoby,  není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci; k doložení právního důvodu postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, případně prohlášení osoby oprávněné s nimi nakládat, že s umístěním souhlasí,

 • doklad o zaplacení správního poplatku.