Podle § 2 odst. 1 písmo e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se zakazuje šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje; na šíření reklamy elektronickými prostředky ajeho omezení se vztahuje zvláštní právní předpis, za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena.

Jak vyplývá ze znění shora citovaného ustanovení zákona, bránit se lze nevyžádané reklamě šířené zejména do poštovních schránek umístěním nápisu na schránku např. tohoto znění: "Prosím, nevhazujte reklamu!". Porušením zákona je pak vhození reklamy do takto označené schránky, ovšem aby mohla být provinilci uložena pokuta, musí být tento identifikován, tedy nejlépe přistižen při činu za přítomnosti svědka (z důvodu zamezení situace, kdy se jedná o tvrzení proti tvrzení).