Postup vyřízení věci

1.  V lesích, které jsou v majetku hlavního města Prahy, povoluje odbor městské zeleně a odpadového hospodářství v rámci svých kompetencí výjimky z následujících zákazů stanovených zákonem 289/1995 Sb., o lesích v platném znění:

o  rušit klid a ticho,

o  provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,

o  vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

o  těžit stromy a keře nebo je poškozovat,

o  sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

o  sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,

o  jezdit a stát s motorovými vozidly,

o  vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

o  vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

o  mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,

o  kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.

  1. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hlavního města Prahy v rámci svých kompetencí v lesích ve vlastnictví hlavního města Prahy uděluje souhlas  ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí.

Upozornění: Jedná-li se o les, který je zároveň zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pak uvedené výjimky a souhlasy uděluje odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1.

 


 


 

Formuláře, náležitosti, doklady

-


Lhůty k vyřízení

Žádost je nutno podat minimálně 14 dnů před plánovaným datem vjezdu nebo pořádání akce. Nebude-li žádost podána v této lhůtě, nelze zaručit její včasné vyřízení.

 


 


Forma vyřízení na MHMP

Žádost lze podat v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy:

 

adresa: 

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 11  Praha 1 
návštěvní dny:  pondělí až čtvrtek 7:45 – 18:00 hod.; pátek 7:45 – 16:00 hod. 

  nebo v podatelně nové budovy Magistrátu hlavního města Prahy:

 

 adresa: 

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
 návštěvní dny:  pondělí až čtvrtek 8:00 – 18:00 hod.; pátek 8:00 – 16:00 hod. 

Záležitost vyřizuje

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, oddělení péče o zeleň

 

jména: 

Ing. Dan Frantík, RNDr. Jiří Nohejl, Ing. Martin Čížek
adresa: Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 číslo dveří:  464, 401, 4. patro telefon:  236 005 804, 236 005 821 e-mail:  Dan.Frantik@praha.eu, Jiri.Nohejl@praha.eu,martin.cizek@praha.eu návštěvní dny:  pondělí 12,00 – 17,00 hod.; středa 8,00 – 18,00 hod., v ostatní dny na základě telefonické dohody

 


Právní úprava

  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění