Pražské kontaktní centrum Mobilní verze

Služby portálu

 • Rezervace návštěv

  iluChcete se vyhnout dlouhému čekání na registru řidičů nebo registru vozidel? Pak využijte služby on-line rezervace a naplánujte si přesný termín Vaší návštěvy úřadu.

  Službu objednávání k přepážkám pro příjem všech žádostí o provedení správního úkonu v registru řidičů lze využít např. k těmto úkonům: vydání/výměnu řidičského průkazu, vydání mezinárodního řidičského průkazu, výpis z karty řidiče nebo z bodového hodnocení, vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče, a jiné. Objednání lze zajistit i pro výdej hotového dokladu (řidičského průkazů nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče). Úkony, ke kterým se lze registrovat v rámci registru vozidel naleznete zde

  K použití aplikace potřebujete pouze funkční emailovou adresu na kterou Vám přijde PIN. Ten si vytisknete a při návštěvě úřadu ho zadáte na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků.

  Vstup do služby

 • Úřední deska

  iluAplikace je určená ke zveřejňování právních předpisů, dražebních vyhlášek, nabídek pozemků, grantů, oznámení, rozhodnutí, veřejných zakázek, konkursů apod. týkajících se hl. m. Prahy.

  Služba elektronické úřední desky HMP reaguje na  zákon č. 500/2004 Sb., který v §26 ukládá všem správním orgánům zřídit úřední desku, která musí být nepřetržitě přístupná.

  Vstup do služby

 • Rodný list zakázky

  iluCílem aplikace Rodný list zakázky je umožnit občanům nalézt na jednom místě veškeré informace relevantní k zakázce. Jedná se především o dokumentaci k výběrovému řízení, smlouvu a informace o finančním plnění zakázky. RLZ je jedním z důležitých nástrojů protikorupční strategie vedení hl. m. Prahy.

  Uživatelé mají možnost vyhledávat zakázky dle názvu zakázky, odboru, který zakázku vypsal, čísla zakázky, jejího druhu, typu nebo data vypsání. Projekt „Rodný list zakázky“ se v současné době nachází ve své první (pilotní) fázi. Rodné listy vznikají pro zakázky, u kterých došlo k podpisu smlouvy po 1.12.2011, nebo byly vypsané nebo předběžně oznámené nebo zrušené po 1.4.2012.

  Vstup do služby

 • Evidence smluv

  iluAplikace obsahuje informace o smlouvách uzavřených hl. m. Prahou. Vyhledávací formulář umožňuje vyhledávat v uzavřených smlouvách např. dle těchto atributů: typ smlouvy, rok uzavření, dle druhé smluvní strany, předmětu smlouvy, čísla smlouvy, odpovědné organizační jednotky apod.  

  V rámci zvyšování transparentnosti MHMP je součástí nově zadávaných smluv také scan úplného znění smluv, včetně jejich připadaných příloh a dodatků. 

  Vstup do služby

 • Rozklikávací rozpočet

  iluRozklikávací rozpočet, který je důležitým nástrojem v rámci protikorupční strategie MHMP, umožňuje sledovat do konkrétní položky, na co hl. m. Praha hodlá vynakládat finanční prostředky v daném roce. Nově má tak rozpočet hl. m. Prahy podrobnější členění, díky kterému lze snadno zjistit jednotlivé položky příjmů a výdajů nejen na jednotlivé paragrafy, jak vyžaduje zákon, ale i na jednotlivé položky, což je nad zákonné normy.

  Aplikace umožňuje tyto podrobné rozpočtové informace sledovat nejen pro jednotlivé odbory MHMP, ale také pro městské organizace (od škol přes sociální ústavy až po Městskou policii).

  Vstup do služby

 • Adresář zaměstnanců Magistrátu hl.m. Prahy

  iluPotřebujete nalézt kontaktní informace o jednotlivých zaměstnancích Magistrátu hl. m. Prahy? Pak právě pro Vás je určen adresář, obsahující informace o odboru, oddělení, činnosti, telefonu, emailu, kanceláři apod.    

  Vstup do služby

 • Databáze právních předpisů hl m. Prahy

  iluPotřebujete znát znění právních předpisů hl. m. Prahy? Pak právě pro Vás jsme připravili službu, která Vám umožňuje vyhledávat v právních předpisech dle zvolených atributů, ke kterým patří číslo vyhlášky, název vyhlášky, rok, text apod. Databáze právních předpisů obsahuje nejen aktuálně platné předpisy, ale pro úplnost také předpisy již neplatné.  

  Vstup do služby

 • Připomínkování návrhů právních předpisů hl.m. Prahy

  iluSlužba umožňuje občanům připomínkovat návrhy právních předpisů hlavního města Prahy přímo na internetovém portálu Prahy.

  Na těchto stránkách se zobrazují právě připravované návrhy. Máte možnost snadno připomínkovat tyto návrhy, případně k připomínkám připojovat své podpisy a tím s nimi vyjádřit svůj souhlas.

  Připojí-li se do dne ukončení připomínkování (datum uvedené u návrhu právního předpisu) k připomínce nejméně 1000 osob, bude relevanci připomínky vyhodnocovat zpracovatel právního předpisu (nejčastěji některý z odborů MHMP nebo Městská policie).

  Vstup do služby

 • Jak si zařídit

  iluPřipravili jsme pro vás několik jednoduchých návodů, jak postupovat při vyřizování záležitostí, které spadají do působnosti hl. m. Prahy, městských částí a organizací. Jednotlivé návody jsou tematicky členěny (např. na dávky, příspěvky a náhrady; dopravně správní agendy; poplatky; osobní doklad; rodinu; sociální a zdravotní péči; kulturu; výstavbu apod.) a umožňují tak jednoduché vyhledání požadované životní situace.

  Vstup do služby

 • Elektronické formuláře

  iluOdesílejte formuláře na magistrát a úřady městských částí elektronicky! Cílem služby Elektronické formuláře je minimalizovat počet nutných návštěv občanů na úřadech hl. m. Prahy při vyřizování jednotlivých agend na Magistrátu hl. m. Prahy a úřadech městských částí.

  V rámci této služby můžete formulář odeslat jak s elektronickým podpisem, tak i bez něho. Pokud máte elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, můžete využívat služby elektronických formulářů v plném rozsahu. Elektronické podání, které prostřednictvím služby Elektronické formuláře učiníte, je z hlediska platné legislativy zcela totožné s běžným papírovým podáním podepsaným vaším podpisem.

  Pokud nemáte elektronický podpis, můžete si v rámci této služby formulář vyplnit, vytisknout podepsaný doručit osobně nebo poštou na podatelnu příslušného úřadu. Služba vám umožňuje i  tzv. "neověřené" odeslání formuláře na úřad.

  Vstup do služby

 • Mapa sběrných dvorů

  iluDynamická mapa Prahy s vyznačením sběrných dvorů na území hl.m. Prahy, kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu.

  • - ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného
  • - všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
  • - odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad pouze 1 m3 měsíčně)
  • - omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max.do 3,5 t 
  • - vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze)
  • - v současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora

  Vstup do služby

 • On-line dopravní kamery

  iluChcete vědět , jaká je dopravní situace v Praze, kde jsou uzavírky a kolony? Hledáte statistiky radarových měření na sledovaných místech?

  Smyslem služby je poskytovat uživatelům z řad veřejnosti aktuální dopravní informace z území hl. m. Prahy. Tyto informace jsou zejména:

  • obrazová data (1x za minutu aktualizované statické záběry z městských kamer)
  • dopravní omezení (nehody, uzavírky) získávané odlišnými způsoby z ÚAMK a MK
  • dopravní situace (hustota provozu)
  • měsíční statistiky z úsekových měřičů rychlosti (od provozovatele, fy CAMEA)
  • měsíční statistiky ze semaforů sledovaných kontrolní kamerou (od Městské Policie Praha)

  Kamery, které Vás zajímají více než ostatní, si lze uložit.  Můžete si tak sestavit například záběry z ulic, po kterých často jezdíte po Praze. Tyto trasy si po registraci můžete ukládat a přistupovat k nim i přes mobilní telefon s jednoduchým webovým prohlížečem.

  Vstup do služby

 • Vím, jak řídím

  iluZajímá vás, z kolika dopravních přestupků spáchaných na území hl. m. Prahy jste podezřelí, a jaké sankce (body) vám za tyto přestupky hrozí? Služba je určená nejen fyzickým, ale také právnickým osobám.

  Informace zobrazené pomocí služby se týkají dopravních přestupků spáchaných pouze na území hl. m. Prahy, které vstupují do správního řízení z iniciativy Městské policie hl. m. Prahy (např. překročení povolené rychlosti, špatné parkování a další). Aplikace neobsahuje informace o stavu trestných bodů na kartě řidiče, dopravní přestupky vyřešené na místě, dopravní přestupky, u nichž nebyla zjištěna registrační značka vozidla, dopravní přestupky spáchané mimo území hl. m. Prahy a dopravní přestupky zaregistrované Policií ČR, před předáním ke správnímu řízení na Magistrát hl. m. Prahy.

  Vstup do služby

 • Čištění komunikací

  iluZajímá Vás, kdy bude čištěná daná ulice? Chcete předejít v důsledku této činnosti odtahu svého vozidla? Pak využijte službu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, popř. si aktivujte informační službu a nechte si zasílat informace o čištění komunikací emailem. Služba umožňuje vyhledávat v databázi čištěných komunikací dle zvoleného období nebo na základě názvu komunikace.  

  Vstup do služby

 • Vyhledávání v jízdních řádech MHD

  iluSlužba, kterou zajišťuje Dopravní podnik hl. m. Prahy umožňuje vyhledávat v jízdních řádech městské hromadné dopravy.

  Vstup do služby

 • Newsletter

  iluChcete dostávat do e-mailu nové články z portálu praha.eu, zprávy o výlukách v hromadné dopravě či omezení na pražských silnicích? Pak si na portále praha.eu zaregistrujte svůj email a nechte si zasílat pravidelný přehled těchto informací. V případě, že Vás služba omrzí, máte možnost rychle a jednoduše tuto službu zrušit. 

  Vstup do služby

 • Opencard

  iluOpencard je chytrá čipová karta. Jejím vydavatelem je Magistrát hl. m. Prahy, který chce otevřít nové možností komunikace mezi městem a jeho obyvateli, ale především jednodušší přístup ke službám.

  V současné době lze kartu využít jako průkazku PID, pro uplatnění slev ve vybraných obchodech, pro parkování, jako průkazku do Městské knihovny v Praze a Národní technické knihovny nebo pro přihlášení do služby Vím, jak řídím.

  Vstup do služby

 • E-petice

  iluAplikace E-petice je součástí dlouhodobé strategie Magistrátu hl. m. Prahy, která má za cíl dosáhnout maximální transparentnosti, otevřenosti a elektronizace jednotlivých agend úřadu. Prostřednictvím e-petice se lze v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

  Zakládat nebo podepisovat již založenou e-petici mohou pouze osoby, které jsou na portálu hl. m. Prahy registrovány.

  Vstup do služby

 • Střet zájmů

  iluChcete nahlížet do elektronického registru oznámení veřejných funkcionářů hl. m. Prahy o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích?

  Vstup do služby

 • Katalog pražských firem

  iluPotřebujete nalézt na území hl. m. Prahy nějakou firmu? Pak máte možnost využít vyhledávání v katalogu firem sídlících v Praze, tříděných po kategoriích (např. stavebnictví, sport, restaurace a ubytování, reality apod.). Nacházejte společnosti s nejširšími a nejčerstvějšími informacemi v katalogu, prohlédněte si fotografie pobočky a více.

  Tato služba je provozována ve spolupráci s portálem Živéfirmy.cz provozovaným společností DATABOX s.r.o. Hlavní město Praha nenese žádnou odpovědnost za informace zveřejněné v tomto katalogu. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se katalogu firem, kontaktujte provozovatele na e-mailu zivefirmy@databox.cz.

  Vstup do služby

 • Fotobanka

  iluObsáhlá databáze fotografií ze života města, vše ke stažení v tiskové kvalitě. Fotografie jsou rozdělené do těchto kategorií: památky, doprava, bezpečnost, osobnosti v Praze, svátky a oslavy, budovy a stavby, parky a zahrady, příroda, sport, zdravotnictví a sociální oblast, zajímavosti městských částí a fotografie od uživatelů.

  Pokud máte jakoukoliv fotografii, kterou byste rádi uveřejnili na portálu praha.eu, využijte funkcionality pro přidání fotografie a podělte si o ni s ostatními uživateli portálu. 

  Vstup do služby

 • Zkoušky odborné způsobilosti

  iluChcete se přihlásit na termín zkoušky z odborné způsobilosti na dopravním úřadu hl. m. Prahy, nebo jen získat informace o termínech konání zkoušek?

  Tato stránka obsahuje přehled termínů konání zkoušek odborné způsobilosti na Dopravním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy podle ustanovení § 8a odst. 4 zákona č111/1994 Sb o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

  Vstup do služby

 • Zkoušky z místopisu

  iluChcete se přihlásit na zkoušky řidičů taxislužby z místopisu nebo jen získat informace o termínech konání zkoušek?

  Tato stránka obsahuje přehled termínů konání zkoušek řidičů taxislužby z místopisu podle ustanovení § 21a odst. 1 zákona č.111/1994 Sb o silniční dopravě a vyhl. č. 23/1998 Sb. HMP.

  Vstup do služby

 • ASIK – nejdůležitější informace pro Vás

  iluSlužbu Automatizovaný systém informačních kampaní (ASIK) provozuje Magistrát hl. m. Prahy. Účelem služby je aktivní poskytování informací o dění v Praze registrovaným uživatelům. Informace jsou distribuovány zdarma formou SMS, e-mailu nebo hlasových zpráv. Pro využití služby ASIK je nutné mít platnou registraci na portálu hl. m. Prahy (Registrace). Systém ASIK využívá údajů, které uživatel při registraci poskytne, jmenovitě se jedná o emailovou adresu pro zasílání e-mailových zpráv, telefon pro přehrávání hlasových zpráv a mobilní telefon pro zasílání SMS zpráv.

  Informace, které jsou uživatelům poskytovány, jsou rozděleny do skupin podle charakteru a obsahu. Uživateli jsou zasílány pouze informace ze skupin, ke kterým se přihlásil.

  Vstup do služby