Pražské kontaktní centrum Mobilní verze

Zpět na návrh vyhlášky

Seznam lidí, kteří souhlasí s připomínkou

1774 Připomínky občanského sdružení Strana psa
Připomínky občanského sdružení Strana psa k návrhu obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“: 1) Odpovědnost držitelů psů je dostatečně zakotvena v předpisech vyšší právní síly (z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, z.č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, z.č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči) a není třeba vydávat vyhlášky, které jsou svou účinností podřazeny výše uvedeným zákonům. 2) Návrh vyhlášky není v plném znění, neboť postrádá pro posouzení věci zcela zásadní přílohy. Pokud se není možné seznámit s přílohami a posoudit, zda vyhláška respektuje zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákon o veterinární péči, nemůže být dále postoupena k připomínkovému řízení. 3) Záměr vymezit vyhláškou také území s úplným zákazem vstupu psů nemá oporu v ust. § 24 odst. 2 z.č. 246/1992 Sb. ve spojení s ust. § 44 odst. 3 písm. d) z.č. 131/2000 Sb. Ve smyslu cit. ust. § 24 odst. 2 z.č. 246/1992 Sb., je obec oprávněna upravit pouze pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, nikoliv však zcela zakázat přístup psů na veřejné prostranství, s výjimkou zcela výjimečných situací, kdy by vzhledem ke specifickým místním podmínkám mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Za takovou specifickou situaci však dle ustálené judikatury soudů ČR včetně výkladového stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR rozhodně nelze považovat prostory běžné veřejné zeleně. Tento sporný záměr zpracovatele návrhu vyhlášky je vedle shora uvedených aspektů také v rozporu se základními občanskými právy a svobodami a lze jej tedy považovat za nedovolený zásah do ústavně garantovaných základních práv a svobod občana daných zejména Čl. 1, Čl. 3 odst. 1 a Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., neboť v důsledku tohoto opatření by došlo k diskriminaci a založení nerovného postavení mezi jednotlivými občany a zpochybnění práva svobody pohybu, jako jednoho z primárních ústavních občanských práv. 4) V návrhu vyhlášky nejsou dostatečně a konkrétně zakotveny zadávací - vymezující podmínky platné pro celé území hl.m.Prahy, které by zavazovaly městské části postupovat jednotně při vymezování ploch pro pohyb psů. Dle ustanovení § 24 odst. 2, zákona na ochranu zvířat proti týrání, může obec obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů a to prostory o velikosti odpovídající počtu chovaných psů, v přiměřené docházkové vzdálenosti a kvalitě. Svým účelem však musí plochy odpovídat zvláštní právní úpravě z.č. 246/1992 Sb. zákon na ochranu zvířat proti týrání. Dle ust. § 4 odst. 1 písm. c) bod 3. se za týrání považuje z jiných než zdravotních důvodů omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete. Rovněž tak cit. právní předpis ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. k) zakazuje chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení. Dále dle z.č. 166/1999 Sb. zákon o veterinární péči, ust. § 4 odst. 1 písm. a) je pak uložena zákonná povinnost chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví. Pokud obec tuto povinnost řádně nesplní a nezajistí nezbytné prostory pro volný pohyb psů, dostává se do přímé kolize s výše uvedenými zákony, které jsou nadřazeny jakékoliv místní vyhlášce, neboť takové jednání zcela evidentně naplňuje podstatu zakázaného týrání zvířat. 5) Před vydáním návrhu vyhlášky nedošlo k veřejné diskusi na dané téma s kynologickou a laickou veřejností ani se spolky na ochranu zvířat. Podle platných pravidel pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy (schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 102 ze dne 31.1.2012) tyto organizace sice nejsou povinnými účastníky připomínkového řízení (čl. 2 a 3), avšak jedná se o organizace, které z věcného hlediska a dopadů navrhované vyhlášky představují významné cílové skupiny. V kombinaci s opatřením, že pro vypořádání a připomínek z veřejné diskuse a další projednávání je uplatněno kritérium souhlasu nejméně 1000 osob (čl. 5), považujeme takovýto postup za hrubé podcenění řádné veřejné diskuse. 6) Návrh vyhlášky přináší zásadní a kontraproduktivní změny z hlediska možnosti přirozeného volného pohybu psů mimo vodítko, a to i v nočních hodinách a mimo dosud regulované plochy veřejné zeleně. Její striktní dodržování pod hrozbou sankcí může přinést změny zdravotního stavu a chování psů včetně zvýšení agresivity. To může dále vést k nedodržování vyhlášky, nesystémovému jednání městských strážníků, snížení respektu k vyhláškám a legislativě obecně a snížení důvěryhodnosti politické reprezentace, která takovouto vyhlášku přijala.

Seznam podpisů

Renata Košťálová Alice Hekrdlová Jaroslav Vrba Kristýna Caisová
Hana Urbanová Hana Haugvic Karel Muller Petra Knoppová
Marija Piteková Petr Laun Veronika Winklerová Helena Blašková
Eva Valterová Petr Hulan Lucie Stránská JUDr. Miroslava Petrušová, LL.M.
Jiřina Schindlerová Marie Hásková Jan Munzar Sabina Munzarová
Jan Kubíček Vít Drbal Eva Musilová Justýna Pačesová
Kristýna Klečáková Martina Černohousová Zuzana Hovorková Jaroslav Hovorka
Daniela Borovičková Hana Knoblochová Jaroslav Vošahlík Pavel Paška
Didinga Omodi Hana Gröblová Nikola Štropová Eva Fonferová
Martin Pecina Diana Baldwinová Monika Heřmanová Hana Vošahlíková
Alena Hofrichterová Jana Trousilová Radoslav Fonfer Filip Janoušek
Simona Janoušková Sabina Králová Zuzana Hrůzová Jaroslav Nosek
Barbora Vodickova Martin Křížek Kateřina Saparová Daniel Slavíček
Tereza Pelechová Barbora Kladenská Jan Houska Lucie Smith
Jan Vopálenský Jindriška Kropáčková Eva Dittrichová Petra Hrabětová
Michal Novák Vladimír Musílek Pavla Kačabová Vladimíra Musílková
Leona Musílková Petra Musílková Pavlína Sovová Eva Soňa Housková
Jiří Kchimel Pavel Diblík Jan Buriánek Hana Dobešová
Jaroslava Holasová Eva Trtková Daniela Svobodová Jakub Adam
Eva Slavíčková Petr Sitař Kateřina Sitařová Dana Čechová
Hana Kabátová Věra Šírová Markéta Šádková Jiří Pixa
Radovan MUCHA Radana Nováková Zdeněk Bočan Martina Sosnová
Terezie Suchánková Renáta Bočanová Kateřina Kolářová Kateřina Kolářová
Markéta Hlasivcová Lenka Pernicova Ondřej Šusta Martina Hladíková
Michaela Lazarová Petra Freyová Ondřej Pařík Věra Exnerová
Věra Exnerová Eva Paříková Kateřina Fialová Adam Hronek
Ivana Hrdličková Petr Pylypov Lucie Vaňková Anna-Marie Makalová
Monika Smrčková Jakub Motka Tomáš Novák Dana Soková
Radim Grulich Myskyta Grulich Marie Vechetová Andrea Hrubá
Miroslava Kočová Oldřich Bendl Libuše Suchánková Linda Páleníková
Jan Vaněk Dalibor Hamlis Štěpán Kroc Miroslav Marek
Lucie Hlasivcová Štěpán Holinka Václav Šolc Lenka Pešková
Veronika Hyblerová Trachtová Martin Kralovic Kateřina Drábková Barbora Adamová
Pavla Kozáková Jana Nováčková Alžběta Zárubová simona noera
Zuzana Ježdíková jana marvanová Karel Hora Jana Kabrnová
Markéta Mojžíšová Kateřina Vamberová Josef Patka Jan Polišenský
Anna Polišenská Ivana Patková Eva Smolařová Michaela Georgievová
Kamil Vecheta Zuzana Havelková Lucie Hubová Agáta Marková
Dita Egertová Martin Novák Helena Rejzková Tomáš Hájek
Jana Synková Antonín Janda Dana Budíková Michaela Drastilová
Věra Vaněčková Martin Heindl Jana Schulzová Radka Sitová
Šárka Puldová Denisa Froňková Petr Smolař Tereza Zůnová
Lucie Kubátová Jan Kolář Andrea Křikavová Markéta Faltová
Judita Sodomová Petra Marková Adam Ježdík Zuzana Kottová
Vladimír Chrudimský Lenka Foltynova Martin Chrudimský Jindřich Pipota
Ivana Suchardová Zita Červenková Petra Radová Zdeňka Štiková
Martina Hušková Zuzana Synková Libuše Landová RENÁTA LANDOVÁ
Dita Kubátová Andrea Veverková Jindra Lehká Romana Kasalová
Ivana Mrázová Zuzana Vršecká Zdeňka Váchová Jiří Tumpach
Zdeněk Tryzna Věra Wimmerová Michaela Wimmerová Lukáš Řeřicha
Marta Vaněčková Anežka Šimková Radka Dvořáková Kazi Dolínková
Libuše Suchánková Ludmila Štolfová Pavla Husáková Irina Klosová
Pavel Albrecht Aleš Termer Jana Kabátová Martin Železný
Jiřina Zelenková Hana Dvořáková Ivo Geisler Terezie Paukertová
Tereza Hejná Lukáš Petráček Markéta Rozumová Luboš Pavel
Daniela Skalová Zuzana Jiroušková Žaneta Kozáriková Pavel Popov
Iva Ferfecká Michaela Jeleňová Tereza Leciánová Martina Augustinová
Martin Švancar Jiří Topinka Matúš Kothaj Jana Bečvářová
Tereza Havlíčková Alena Dolejšová Blanka Felgrová Jindřiška Hořčicová
Bára Topinková Jaroslav Felgr Daniela Kužílková Naďa Šoukalová
Pavel Pechtor Andrea Savaryova Irena Juráková Jaroslav Urbánek
Petra Bínová tereza tausingerová Lucie Spěváčková Květa Blažková
Lucie Prause Klára Paloušková Veronika Jarošová Veronika Křížová
Ludmila Bednářová Markéta Bednářová Helena Kowandová Radek Rozporka
Libuše Kolinská Dagmar Hňoupková Magda Váchová Michal Maršálek
Ivana Bílková Matěj Bartošík Pavla Hrubcová Karel Kleiber
Markéta Smejkalová Renata Klusáčková Viktorie Rozmanová Zuzana Olajošová
Jitka Dědinová Kateřina Šponarová Zdeněk Čmejrek Veronika Dedejová
Lenka Tomicová Nikola Pavlačková Jana Loucká Daniela Foltynová
Marcela Rumlová Martin Chrastek Doubrava Sedláčková Max Hoffmeister
Xénia Hoffmeisterová Nada Ryskova Radmila Krejčová Kryštof Šafer
Alzbeta Flach David Girsa Hana Vališová Miguel Arteaga
Pavel Čečil Taťána Pilátová Pavel Lindner Mgr. Petra Vaverková
Petr Garaj Vladimír Helmhacker Pavel Mašek Veronika Frankova
Romana Krejčová Ivan Jedlička Petra Pekárková Ladislav Nedvěd
Barbora Semerádová Maryna Omská Radka Šlehoferová Jakub Valkovič
Michaela Weberová Hana Fišárková Adam Kočí Lenka Černá
Margita Barcalová Linda Sophia Svášková Lada Fiegerová Pavla Stara
Martin Tlapák Nikola Ježková Daniel Krejny Saša Albová
Alexandra Albová Eliška Horáčková Miloslav Míka Pavel Troller
Stanislava Šenková Klára Nohýnková Marcela Nohýnková Michaela Hrbáčková
Kateřina Sodomková jiří šiška Lucie Gabrielová Lujza Olsen
Štěpánka Štěpánková Martina Bakosová Igor Hanták Věra Zahradníková
Jitka Míková Olga Růžičková Tereza Vodičková Hana Dušková
Zuzana Belluová Katerina Kopecka Markéta Hloušková Petra uhlikova
Ivana Černá Uršula Kadlec Zuzana Vesela Petr Tejkal
Lada Michulková Ivana Anastašević Iva Skálová Richard Barbor
Václav Bígl Jiří Dušek Petr Říman Stanislava Švendová
Markéta Slunečková Magda Janebova Michaela Nováková Miroslav Matlas
Tomáš Marek Michaela Šidáková Miroslav Čimbura Tereza Zachová
Dagmara Jarábková Dana Mašínová Stella Zítková Marek Charvát
Vladimíra Jeschkeová Anna Pelantová Serena Šmejcká Petra Justová
Katarína Trnková Jiří Novák Emilie Zítková Kateřina Pelnářová
Zuzana Jeschkeová Irena Filipová Jiří Vodička Luboš Vacek
marek valiček Karel Just Václav Ryšavý Michal Koláček
Simona Fišerová Jiří Pekař Jitka Hlavatá robert
eeyore Nikola Ježdíková Lucie Mixánová Jaroslav Suchanek
Dagmar Malinová Alice Severová Stanislav Setinský Lukáš Vosička
Pavel Manda Jan Váňa Marcela Pešková Daniela Ježdíková
Jitka Kraváková Martin Lokaj Tomáš Procházka Zbyněk Heřmánek
Vilém Čekajle Jana Yazbek Jiří Kinský Jitka Nováková
Karel Králíček Martina Hůlková Jan Hudeček Tomáš Mayer
Tomáš Daněk Denisa Zobačová Stanislava Trčková Jaroslava Svobodová
Kristýna Dytrychová Eliška Horáková Zita Václavíková Eva Štěbetáková
Eva Sprenarova Lenka Matoušková Tomáš Hanáček Kateřina Magrlová
Pavla Gabalcová Pavel Hrubeš Daniel Moravec Petr Šplíchal
Adéla Kolářová Petra Kučerová Michal Kafka Pavel Neuman
Romana Kempná Kateřina Trňáková Miloslava Karasová Ondřej Filípek
Tereza Kosmáková Lucie Šavlíková Vladislav Bauer Martina Kostelníková
Šárka Lavičková Lenka Čížková Michaela Kšírová Martina Zárubová
Tereza Novotná Martina Irglová Daniela Tužilová Tereza Auzká
Filip Otevřel Eliška Jaňourová Markéta Tolarová Ilona Marášková
Hana Nemcova Martin Plesnik Mgr. Martin Hůla Cyril Cuda
Kristýna Slomková Monika Švehláková David Kulík Jiří Waňka
Herbert Pavera Lucie Bankovská Motlová Daniela Návarová Jakub Riedl
Alena Vávrová Jiří Vávra Luboš Zmrhal Eva Štefániková
Lucie Vonková Pavla Tlapová Petr Tlapa Ivan Orel
Lubomír Vrána Gabriela Szederova Eva Zvolánková Vít Karas
Barbora Pozlerová Diana Zehetner Michal Holomý Kamila Jančíková
Tereza Adrian Michael Henzl Marie Tichá Markéta Ceháková
Lenka Mačková Dada Libanska Vít Novodomský Ilona Jindrová
Martina Markovičová Zdenka Jírová Daniel kropík Ludmila Valentová
Markéta Valentová Martina Hejlová Věra Mikšová Daniel Šolc
Miloš Sádecký Karel Havlík Pavel Olma Jiří Kopřiva
MIROSLAV SCHNEIDER Ilona Švecová Michaela Kracíková Kryštof Peňás
Alice Drábková Eliška Svobodová Sandra Vaňková Monika Veselá
Tomáš Pokorný Mgr. Veronika Mertova Jakub Franc Petr Ševčík
Martin Sedláček Marcela Jurčíková Lenka Purová Uchytilová Libor Dimitrov
Alena Brožková Tomáš Slavík Jan Šilhavý Dana Hrečínová
Jiří Glac Eva Prokopová Milan Kinac Daniela Prochazkova
Monika Zajacová Tomáš Charvát Jiří Císař Věra Birošová
Veronika Vetrichová Markéta Medřická Jaroslav Vítků Dominik Larssen
Dana Šilhavá Igor Glenda Daniel Balzer Helena Nováková
Jakub Ježek Bára Anna Stejskalová Alice Jirků Roman Brož
Pavel Veselský Aneta Vozábová Martin Kašpar Tereza Holmanová
Václav Stehlík Klára Beranová Martn Kafka Lucie Akrmanová
Ladislav Valdman Petr Doležal Renata Pražáková petr svoboda
anna mudrová Jiří Bartůněk Klára Bartůňková Barbora Tatíčková
Hana Doudová Tereza Tišerová Ludvík Straka Darina Straková
Adéla Pařízková Martin Janošec Petr Hejl Renáta Sakmarová
Marie Hradečná Jan Arazim Lukáš Dvořák Zbyněk Buchal
Otakar Moučka Zdeněk Buchal Libuše Kortanová Libuše Štádlerová
Johana Kaskounová Kamila Malinová Monika Effenbergerová Aranka Bradová
Šárka Gašparová Matyáš Rybka Irena Holečková Jiří Brázdil
Ilona Zástěrová Jindřiška Kadlečková Ladislava Šandová Marcela Mrkvová
Markéta Krákorová Martina Příhodová Tomáš Ledvina Jan Stárek
Judita Kodlová Dagmar Livoncová Kája Hájků Jindřich Papay
Jana Hudečková Renáta Bartoňová Lucie Melenová Ivana Píšová
Milena Vrbová Bronislav Kajfosz Petra Čermáková Barbora Zemanová
Renata Hurtová Sebastian Dupkala Lenka Ticháčková Tomáš Bruder
Mirka Kunová Jitka Čermáková Jana Kšírová Zuzana Bilkova
Petr Prokeš Kateřina Macháčková Ivana Mergerová Miloš Latislav
Pavel Kaválek Veronika Vojáková Jiří Kulhánek Markéta Mandlíková
Alexandra Trusova Dagmar Mikolášková Lucie Vlčková Ariana Shameti
Markéta Kokinová Michaela Otýpková Miroslava Mascenikova Zdeňka Šídová
Klára Erlebachová Květa Vodičková Svatopluk Šída Marta Ptáčková
Magdaléna Ptáčková Markéta Polívková Jitka Valentová Eva Sloupová
Markéta Mlejnková Pavel Mlejnek Veronika Mlejnková Simona Bílková
Ivana Lišková Miroslav Fabiánek Vladimír Lexa Ing. Kateřina Studená
Michal Šustr Svatava Pudilová jana lastovickova Eliška Exnerová
Pavla Foltynová Dominika Čepilová Jitka Jakubíková Petra Bláhová
Lenka Štěpánková Ivana Vrbíková Silvestr Vandrovec Špaček Blanka Sudková
Rudolf Sudek Pavla Králová Šárka Závodská Renée Votíková
Eva Bezpalcová Richard Bergman Michaela Bôriková iveta medunova
Veronika Šmídová Martin Šalek Karolína Vítková Hana Blahová
Myrna Krajtlová MIRKA ENNY ŠINDELÁŘOVÁ Adam Granet Irena Kosinová
Iva Granetová Jana Haberzettlová Michal Krejčí Pavel Humpolec
Veronika Borloková Andrea Kašpírková Martin Rychlý Ivana Pánková
Veronika Lišková Michal Pánek Štěpánka Stříbrná Adéla Bruderová
Nikola Labská Pavel Novotný Michaela Háková martina krausová
RNDr. Miriam Dvořáková Eva Mrkvová Michala Lorethová Karel Žďárský
Anna Žďárská Jitka Bartáková Martin Čihák Lucie Králová
Kateřina Klusáková Tereza Richterová Petr Bárta Matěj Gloser
Petr Jirát Jana Jirátová Lea Dostálová Sluková Lenka
Markéta Svobodová Eva Mizerová Lea Jirovská Hana Sladkova
Martin Bauer Šárka Sedláčková Zuzana Rychlá Alžběta Bendová
MUDr.IvaFingerová MVD. Danuiela Vozková Renata Krejčí Jiří Lilek
Barbora Seidlová Vlaďka Vojáková Lucie Ježková Lucie Bidlová
Martin Opolecký Erika Sándor Lenka Zapletalová Jiří Novák
David Gruzevsky Linda Astrová Daniela Švalbová Martina Slabá
Veronika Léblová vojtech bulan jiří bulan Josef Voják
Jiřina Jelenová Mgr. Lenka Pokorná Milota Sidorova Irena Hartmannová
Isabela Kočí Věra Rajchlová Marcela Pouzarová Petra Kejdanová
Anna Skryjová Jitka Novodomská Gbriela Bergmanová Věra Kocmanová
Blanka Škvorová MVDr.Pavel Hron Jana Grünová Michaela Končulová
Kamil Nádvorník Jana Pospíšilová Dana Kapitulčinová Jana Víšková
Karolina Granja Květa Sálusová Francesco Capolupo Tomáš Štampach
Katerina Mrkvova Helena Vysoká Blanka Šťastná Martin Ďoubalík
Romana Reznickova Jana Pravdová Matěj Ištvánek Zdeněk Čejka
Kateřina Berková Monika Hrdinová Josef Nosek Alexandra Macourková
Zdislava Nosková Olina Francová Lenka Prokešová Iva Fingerová
Kateřina Hudcová Miluše Ťoupková Monika Heigl Ivana Zvěřinová
Marie Svobodová MUDr. Yvona Kotroušová Dominika Hojdová Martin Churavý
Tereza Kloučková Eva Havlíková Hana Kašparová Mgr. Olga Krásová
Markéta Svobodová Renata Šporová Monika Bydžovská Marian Polák
Linda Matásková Kristýna Chudobová Hana Pánková Petra Štefanová
Jana Kubelková Jolana Prodancová Vadim Zorin Kateřina Kofroňová
Kamila Sirotná ota seifert Alena Zavadilová Eva Zkoumalová
Soňa Kikalová Tatiana Vasicova Lucie Ouvalská Kristýna Bieblová
Valentyna Vjatskych Jiří Rössler Tatana Malikova Šárka Blažková
Dagmar Bašusová Dana Jermanová Klára Černá Ondřej Bauer
Adéla Klepalová Radek Freisleben Martina Freislebenová Milena Pumerová
Kateřina Vondráková Jakub Žárský Luboš Mazanec Petr Reisner
Ivanka Karbanová Iva Simková Pavla Maršíková Jana Nechybova
Alžběta Stárková Ilona Nefová Věnceslava Šlechtová Marcela Kováříková
Alena Bugárová Štěpánka Svobodová Eliška Reisnerová Veronika Tvrdá
Andrea Karasová Jiří Schlesinger Lenka Boháčková Lenka Decina
Marek Ludvík Iva Mizerovská Martina Kořínková Milena Belajová
Jakub Štěpanovský Martina Horková Veronika Musilová Lukáš Novák
Lucie Bugárová Barbara Zemanová Pavel Hovorka Vladimíra Hovorková
Daniel Dvořák Marcela Kučerová Mikuláš Křepelka Vladimír Andrš
Mirka Švigová Lenka Venclovská Helena Černá Veronika Kamenická
Kateřina Janotová Karolína Drmlová Helena Popelová Martin Kasík
Jitka Tlustá Veronika Dvořáková Marek Parchanski Markéta Mikšovská
Dana Marečková Richard Davídek Michaela Blichová Gabriela Varodi
Dana Dufková Danechová Miriam Lucie Šašková Jakub Drulák
Lucie Černá Vojtěch Bilý Romana Vacková Petra Komárková
Lenka Procházková jaroslava lichková Zuzana Nedbálková Vladimíra Čištínová
Štefan Huďagi Martina Doubětová Iveta Chomátová Ivana Drábková
Alena Skálová Dalida Bínová Eva Krejsová Barbora Hynková
Lenka Hofmanová Irena Martinová Marie Larroa Michaela Tomanová
Lucie Kolouchová Pavel Vaněk David Binar Davídková Renata
Božena Hendrychová Jana Hrstková Anna Říhová Naďa Hamouzová
Vladana Slámová Jan Řezníček Jana Němcová Dana Smékalová
Dora Čejková Marie Novoselecká Tereza Hávová Jitka Peierova
Michal Potůček Tereza Machová Jakub Gottwald Ing. jiří Pejša, CSc.
Naďa Hrnčířová Pavlína Ráslová Ivana Burdová Martin Maiksnar
Michaela Pavlíková Sylva Zborovská Tereza Pečenková Marek Matěja
Jan Bidlas Michaela Stejskalová Kateřina Odložilová Sebastian Machat
Vladimír Hála Radek Šmejkal Veronika Kočová Nikola Žižková
marie kopecka Štěpán DAVID Jitka Kykalová Veronika Poličová
Julius Holovacký Barbora Jagerská Daniel Polič Pavel Fousek
Irena Picmausová Martina Pokorná Peter Varga Dominika Hejduková
Radek Horský Petra Ptáčková drahomíra horáková Linda Kadlečková
Hana Bauerová Jan Hrušovský Marta Hasmuková Michael van Vuuren
Martina Hedvíková Jan Bláha Jarmila Jetmarová Ilona Slušná
Petra Švábenská Jakub Zlesák Viktoria Vargová Kristina Vargová
Martina Soldánová Pavla Bechyňová Jan Kadlec Anežka Palmová
Věra Klemešová Milan Šrámek Selina Sazdova Monika Urbanová
Jana Lišková Prokop Janča Iva Loužecká Lucie Tylová
Pavla Holoušová Jiří Nováček Anna Chocholatá Ondřej Řezníček
Václav Bříza Bukovský Jiří Ljuba Kotásková David Očadlík
Klára Červinková Jan Sigmund Zuzana Sedláčková Ing. Milan Šrámek
Miroslav Šenk Petr Chramosta Pavel Ruda Natalie Jermolajeva
Petr Pilík Jana Vymětalová Magda Sandersová Hánová Tereza
Lucie Krejčířová Naděžda Dohnalová Jan Čermák Jiří Krákora
Věra Kubičková Božena Moudrá Tomáš Žák Jana Konupková
Daniela Vlachopulosová Jana Vlachopulu Petra Dittrichová Olga Horáčkova
Irena Křepelová Linda Luksa Pavlína Vránová Denisa Kirschnerová
Helena Čtveráková Magdalena Hovorková Michala Vaczulová Helena Štáchová
Marie Jůnová Barbora Pelantova Iva Dvořáková Pavla Soukupová
Michal Štůla Vít Fiala Jitka Ryšánková Jiří Šolc
Eva Johanidesová Pavlína Hublová ing. Luboš Chlouba Ilona Hambergerová
Jana Maršíčková Jiří Trauške Šárka Trauškeová Eva Havelková
Jaroslava Nováková Dušan Hejbal Petra Nováková Bára Havelková
Miroslav Hrončok Petra Staňková Daniel Vaňous Marta Heveryová
Lucie Bečvářová Jitka ryskova Jan Pospíšil Marcela Franková
Alexej Šimeček Zuzana Hájková Kamila Buriánková Hana Košťáková
Andrea Veselá Klára Mašková Semi Ennafaa Ivana Kuglerová
Markéta Koubová mirka svobodova Romana Sedláčková Michaele Kovandová
Milada Veselá Olga Kubečková Antonín Jaroslav Vlček Kristína Sukupová
Jan Krofta Jitka Havránková Vladislav Taubr Zuzana Chaloupková
Lenka Taubrová Jana Bašusová Jan Cinger Lenka Havránková
Dominika Takáčová Jan Rychnovský Lukáš Slabý Michael Mazanec
Daniel Mazanec Zdeněk Szobonya Ivana Vošahlíková Martin Čech
Ondřej Tichý Petra Hampejsová Lucie Charvátová Markéta Frysová
Kristina Maixnerová Věra Zrůstová Jiřina Kantorová Lukáš Vedral
Anna Kočíková Richard Cvach Dominika Prochová Lucie Pajerová
Alena Ferková Petra Tölgyesiová sonia ennafaa Leona Zieglerová
Zdeňka Kořenská Petra Vodehnalová Karel Peka Martin Gonda
Olga Suchomelová Radka Vandžurová Markéta Petrliková Ing. Lukáš Beránek
Ondřej Fogatoš Veronika Martínková Monika Brinarová Barbora LUPAČOVÁ
Michaela Diblíčková Markéta Krišandová Jana Baláková Ivana Rindošová
Petr Musil Iveta Ouředníčková Iva Sieberová Michaela Bradová
Jana Taubrova Veronika Vacková Simona Rinkova Alena Dobiášová
Jan Jelínek Ilona Bártová Alena Čeňková Michaela Jodlová
Jana Andrášková Kateřina Huráková Helena Vlasakova Jakub Kohn
Ladislav Tejml Adéla Soková Martina Havlikova Tomáš Kohout
Lenka Řezníčková Monika Topolová Simona Vlčková Veronika Maryníková
Jakub Loukota Miroslava Dlesková Irena Farníková Stela Krajčíková
Veronika Mokrošová Jana Havlíčková Vlasta Loukotová Martin Pucherna
David Král Tomáš Pártl Pavla Kohoutová Eliška Slámová
Týna Jiráková Kristýna Jiráková Markéta Čadková Lada Mačejovská
Jiřina Arnonová Kateřina Kolišová Karin Tolgyesiová Renata Vlčková
Jan Skokan Petra Chudobová Karel Hájek Tereza Oravcová
Alexandr Pošta Michal Tomek Olga Ušiaková Jana Flídrová
Zdeněk Hurák Svatava Punčochářová Kristýna Vedralová Daniela Veselá
Žofie Říhová Michal VOkrouhlík David Slunečko Kateřina Bizubová
Vladimíra Tichá Miroslava Slunečková Vendula Vrtalová Barbora Vaniščáková
Filip Korvas Alena Hošková Tomas Kleiner Jiří Jaštík
Veronika Darina Buraltová Adéla Krčková Marie Kadlečková Jiří Kadleček
Michaela Mazancová Ivana Kořínková Jaroslava Tichá Miloslava Klosová
Kristýna Molnárová Jaroslava Trnovská Jana Buchelová Barbora Ramesova
marcela mejstříková Michaela Vejnarová Věra Hrabovská Tereza Hrabovská
Silvie Hosnedlová Petra Prokopová Jana Jačjanská Radek Hušek
Jitka Karbanová Adéla Alexis Hájková Kristina Chourová Petr Stýblo
Jitka Zemanová Ivan Benda Alena Štaiglová Král Tomáš
Pavel Boček Michal Kvapil Vojtěch Bartoš Eva Chudíčková
Markéta Děkanová Martina Veselá Ladislav Kolář Martin Hundák
Veronika Kateřina Nováková Lucie Karásková Markéta Veselá Radka Tomašíková
Sandra Mikscheová Veronika Mlynarovicova marta novakova Vilem Hamtil
František Vycpálek Jan Navrátil Lucie Sátrová Jitka Mejstříková
Karolína Hamzová Dana Lainová Klára Vacková Petra Podsedníčková
Kristýna Navrátilová Tereza Pokorná Alena Fibichová Hanka Vévodová
Augustin Gora Martin Gora Šimona Větrovská Jan Vaněk
Nikola Vaňková Markéta Zmeškalová Tomáš Bouchner Alena Klímková
Júlia Kádárová Monika Vejdovská Žofie Hudečková Pavla Bláhová
Radek Kotrla Vojtěch Kaňkovský Adela Bělková Radka Kameníčková
Zuzana Štůlová Štěpánka Kolářová Petra Suková Ludmila Šimečková
Edita Valentová lenka zapletalova Andrea Vrtílková Tomáš Bernát
Petra Šatopletová Klára Knězů Jana Gigov Martina Konrádová
Vendula Kladivová Jakub Mach Dušan Kütner Petr Tíkal
Lucie Malá Vlastimila Doubravová Lucie Vráčková Helena Kotenová
Jana Šillerová Pavlína Klimentová Monika Bustová jana gosselova
Vlasta Procházková Anna Szabóová Jana Vargová Michaela Burdová
Kateřina Špringlová Alexandra Míková Zuzana Bartlová Kateřina Rousková
Šárka Maroušová Libuše Pechová Andrea Filip Špačková Michaela Povolná
Věra Laubová Jitka Tůmová Lucie Bartoňková Lukáš Trávníček
Tereza Králová Jan Pokorný Kateřina Vysoudilová Alena Kučerová
Markéta Pichlová Hana Jungmannová Antonia Simčišinová Jindra Tužilová
Aleš Otýpka petra kocmanova Ludvika Balounová Kateřina Kopecká
Marek Bojanovský Petra Nováková Tereza Sklenářová Jindřich Fibiger
Soňa Morawitzová Martin Černohous Jitka Vašáková Jarmila Maierova
Dana Černohousová Šárka Laštovičková Tereza Palečková Daniela Mostecká
Vlastníková Martina Petr Magnusek Jan Tranta Lucie Honzejková
David Vedra Karla Dostálová Lenka Hoangová Petr Kozlík MUDr.
Věra Prokůpková Mario Banoczay Petra Šenkýřová miroslav zeman
Šárka Šustová Martina Czeizelová Ivana Tlapáková Petr Honzejk
Sára Königová Barbora Dušková Olga Pohlová Mikoláš Choura
Alena Bačová Jan Hrubes Nikola Keyřová Zuzana Stádníková
Anna Vondrášková Zuzana Sklenářová Barbora Štůlová Michal Šašek
Nikola Stejskalová Jarmila Triskova Kamil Egermajer Jana Hamanová
Michaela Řezníčková Karolína Hájková Vendula Urbanová Mgr. Vendula Diblíková
Jana Nešporová Soňa Hájek Bartková Kateřina Švihovcová Pavel Kříž
Lenka Lupková zlatuše meyerová Kamil Štverák Zuzana Urie
Kateřina Škodová Kamila Hosprová Nikola Meyerová Marcel Jansa
Lucie Beránková Alena Barešová Zuzana Kopecká Jana Vítků
Jakub Beran Milena Tomsová Tomáš Plass Libuše Dufková
Jindra Hermannová René Volfík Alena Sadílková Věra Dvořáková
Jana Hnídková Pavla Ortová Marcela Martínková Tomáš Čech
Jakub Drábek Eva Melzerová Jiří Vyhnalík Jan Vebr
Eva Fischerová Miroslav Vlach Petra Eretová Iveta Hajlichová
Vilém Jáchym Eva Königsmarková Pavlína Žipková Petr Hadaščok
Lucie Látalová Andrea Foryova Helena Hejkalová Hana Sečkárová
Věra Rysová Jakub Kos Dominika Ečerová Antonín Sečkár
věra skoupilová Aleš Zemene Pavel Mánek Eva Křečková
Alena Velišová Radana Jenkinsová Monika Rossi Radek Přepiora
Ester Kaplánková Lucie Zubková Jiří Pacovský Dana Karlická
Jindřich Douša Jindřich Kavina Tadeáš Holub Kateřina Matrasová
Anna Valecká Blanka Lauterbachová Monika Sládková Roman Škorpil
Dagmar Götzová Eva Šoršová Jitka Rejnová Anton Sečkár
Roman Malach Monika Haberzettlová Tomáš Mráz Petr Nestarec
Nela Relichová Zuzana Škapová Linda Nováčková Ivor Stupčuk
Tomáš Mikula Petr Kočí Hana Všelichová Markéta Špičková
Jan Paluska Hana Filípková Alois Sečkár Ivana Olišarová
Petr Podrazil Michaela Voborská Sylva Mušková Martin Klouda
Filip čermák Kateřina Šolcová Pavla Vosáhlová Marie Hodinářová
Roman Mikula Johana Pouzarová Michal Novák Zuzana Švecová
Monika Schusserová Lucie Buzková Markéta Pucová Eva Hriňová
Jiřina Urbanová Radmila Königová Aleš Hildebrand Tereza Doležalová
Magdalena Mičaníková Zdena Škapová Štěpánka Stříbrná Pavel Květoň
Frederick Rooks Emília Karisná Magdalena Němcová Zuzana TíkALOVÁ
Robert Vágner Arnošt Chaloupka Michaela Spiruová Dominika Lésková
Vendula Lavická Jan Vetešník Ondřej PETR jana rosenbergová
Jaroslava Vosátková Kateřina Štěpánová Marie Mračková Radek Aubrecht
Dana Benešová Petr Beneš Jana Bednarikova Klára Hyská
Klára Vogeltanzová Anna Platzerová Ivana šuntilová Jana Pressová
Jana Karaová Radka Nováková Dagmar Květoňová Bukáčková Jiří Rousek
Jindra Hermannová Dana Zlatohlávková Ing. Alice Urbánková Jaroslava Tonova
Vojtěch Žák Sirova Pavlina Kristýna Myslivcová Eliška Brabcova
Markéta Dušková Vlastimil Vavrla Petra Friedrichová Jakub Krob
Marketa machackova Mašek Karel Helena Habová Veronika Winklerová
Karolína Jelínková Lucie Smolova Jana Pavlíková Tom Kačmáry
Lucie Kolbabová Klára Durčáková Ondřej Krejčí Jan Paleček
David Litvák Vera Brejchová Jan Troják Markéta Pivodová
Veronika Lászlová Jiří Janda Vendula Hausnerová Renata Höllgeová
Petra neomillnerová Eva Zárubová Jaroslav Hrubý Waxy Cooper
Lucie Bohuslavova Tereza Kuželová Jan Kolínský Vendula Nováková
Martin Žižka Šimon Kapic Martin Hrbek Petra Zmátlová
Václav Medek Tereza Šulcová Jana Jezkova Barbora Uksový
Alena Skákalová Nela Pospíšilová Jana Žáčková Petr Ješke
Jana Matoušková Eva Treschelová Martin Schloger iva Burianova
Otakar Daliba Miloslava Chrpová Naděžda Dvořáková Markéta Králová
Stanislav Čeřovský Renáta Stuchlíková Jan Procházka Adéla Mojžíšová
Martina Valihrachová Martin Šafus Radek Haugvic Martin Dolejsi
Pavel Hanuška Ludvík Vopálenský Marie Drahošová Anna Marie Vinařická
Martina Urbanová Magdalena Bendová Václav Štěpán Robert Goldwein
Michal Šolc Vilém Matyáš Martina Schulhofová Jana Tichá
Miroslava Houšková Blanka Jílková Erika Pechová Jakub Moravec
Kateřina Pokorná Zuzana Brodová Diana Vyskočilová Soňa Hyská
Kristýna Vokrouhlíková Ivana Beděrková Kristýna Sůsová Jitka Eichlerová
Helena Stránská Michal A. Valášek Kateřina Libenská Martina Dvořáková
Lucie Svobodová Jitka Dědinová Vlasta Majzlikova Klára Dušičková
Marek Dudáš Oldrich Reinberk Kateřina Lerlová Simona Skybská
Eliška Toušová Ing.Jiří Formánek Kateřina Funková Androniki Andreadu
Václav Pudil Vladimír Hyský Alena Roztočilová Gabriela Vlčková
Zuzana Landová Ladislava Doležalová Tereza Dvořáková David Dvořák
Jindřiška Nohelová Radouan Ifrah Michaela Králíčková Mgr. Monika Lankašová
Kamila Bolfová Jana Vodrážková Ing. Líza Alžběta Švejdová Andrea Štěpánková
Jana Časarová Jan Suchánek Irena Ducháčková Irena Ducháčková
Jana Degens Michal Kunc Květa Maříková Eva Zachová
Veronika Kolářová Lucie Jetmarová Klara Maternova Alena Vyslouzilova
Tereza Vandrovcová Jan Kubát Eliška Pešková Monik Stejskalová
Klára Flasarová lubor andrlik Martina Bilíková Anna Stahoňová
Barbora Polanská Dana Kánská Tereza Čejková Amálie Turzová
Michala Mošničková Eva Tvrdíková Alena Kučerová Lenka Němečková
Ivana Šmídová Hana Arazimová Jana Fridrichová Eva Borská
Nikola Múčková Lukáš Debnár Jana Zíková Lenka Holíková
Petra Caltová Jana Artýszková Věra Veverková Alexandra Janáčková
Hana Nossbergrová Katarína Péterová Krinecka Jana Petra Segeťová
Jaroslav Hejlek Milena Bustová Romana Pašková Pavel Mach
Andrea Kmentová Josef Kudláček Kateřina Seidlová Patrik Lelič
Denisa Havlíčková Ladislav Mareš Adéla Šmejkalová Lucie Koptová
Eva Štemberová Patricie Kohnova Bltová Martina Řeháková Božena Hronová
Michaela Němcová Tomáš Murňák Anna Bártová Antonin Kovacs
Kristýna Rychlovská Milena Bečičková Romana Kaclíková Jitka Kubištová
Ivana Čížková Jana Adámková Simona Radová Michaela Čejková
Šárka Hájková Martin Čermák Tomáš Andrejsek Jana Pichova
Martin Záruba Aneta Klasová Eliška Hotovcová Milan Šmolík
Lenka Zíková Tereza Šafránková Pavla Marková Marie Lizanová
Štěpánka Jarešová Tomáš Langer Hana Uhýrková Pavel Mašek
Věra Pejšová Veronika Šerá Velevová Hana Tesařová Radmila Staňková
Eva Feistauerová Barbora Nemcova Alena Maresova Veronika Kianičková
Lenka Frková Julie Šubíková Ladislav Bláha Veronika Dostalova
Rudolf Desenský Nikola Kočková Klára Štěpánková Barbora Pánková
Lenka Svobodová Lucie Spáčilová Lenka Boušková Jana Bartáková
Lucie Kovářová Václav Tomášek Nikola Černá Kateřina Rezková
Helena Zelenková Jan Skála Hana Halfarová Martin Preněk
Jitka Jarošová Helena Kotasová Klára Berková Dana Přenosilová
Viktor Zpěvák Jana Vlasáková Magdalena Zpěváková Jana Štěpničková
Olga Šolcová Ivana Hájková Veronika Matějková Libuše Kolinská
Vojen Benda Lucie Šolc Čambálová Zdenka Karpíšková Viktor Limr
Barbora Pražanová Denisa Ryšková Otakar Černý Tomas Obermajer
Jaroslav Šolc Judita Arnoštová Pavel Králik Alena Kaftanová
Blanka Fröhlichová Vladimír Otevřel Eva Cerná Iva Vilišová
Lucie Procházková Jiří Přenosil Irena Procházková Naďa Klírová
Martina Frimlová Vlasta Mošničková Filip Holmann Lucie Götzová
Kateřina Faltusová Nela Čech Revendová Adam Novotný Eva Podbrdská
Petra ČErvinková Veronika Veselá Dana Fialova Andrea Zavadilová
Barbora Konečná Gabriela Soprová Olga Suchomelová Bohuslav Počta
Alois Mikulášek Olga Drážďanská Anna Polanská Lucie Volfova
Josef Šimák Petr Tomíšek Marcela krečmerová Kateřina Grušová
Svatava Hyská Ondřej Maršálek Monika Lenerová Petr Valenta
Lenka Kováčiková Petra Otevřelová    

Přidat

Přidat hlas – souhlas s připomínkou

Pole označená hvězdičkou () jsou povinná. Antispamová otázka slouží k obraně proti nedovoleným zásahům.

Na zadanou emailovou adresu vám bude doručena zpráva s potvrzovacím odkazem. Teprve po jeho otevření systém hlas započítá!

Vyplněním celého jména odesláním formuláře souhlasíte se zobrazením svého jména v seznamu podpisů i připomínky.