Hello
Dobrý den.
Dobree den

I would like to start a business.
Chtěl(a) bych zde začít podnikat.
Khtyel bikh zacheet podnyikat.

What papers do I need to do that?
Jaké doklady k tomu potřebuji?
Yakeh dokladi k tomu potrzhebuji?

I want to work with a trade license.
Chci pracovat na živnostenský list.
Khtsi pracovat na zhivnostenskee list.

I want to set up a company (Ltd).
Chci si založit firmu (s.r.o.)
Khtsi si zalozhit firmu (es er o)

What do I need to get a trade license (to set up a company)?
Co potřebuji k vyřízení živnostenského listu (založení firmy)?
Tso potrzhrebuji k vyrzhizenee zhivnostenskehho listu (zalozhenee firmi)?

How much does the trade licence cost?
Kolik mě bude vydání živnostenského listu stát?
Kolik mnye bude vidahnee zhivnostenskehho listu staht?

How much does it cost to set up a company? (Ltd)
Kolik mě bude stát založení firmy? (s.r.o.)
Kolik mnye bude staht zalozhenee firmi?

Do I have to have any initial capital?
Musím mít předem nějaký kapitál?
Museem meet przhedem nyeyakee kapitahl?

How and where can I find office facilities?
Jak a kde si mohu najít kancelářské prostory?
Yak a gde si mohu nayeet kancelarzhskeh prostori?

Do I have to be registered at the Register of Companies?
Musím být zapsán v obchodním rejstříku?
Museem beet zapsahn v opkhodneem reystrzheeku?

Where can I find the tax office?
Kde najdu svůj finanční úřad?
Gde naydu svooy financhnee oorzhat?

Do I have to have a permanent residency or are a residence permit and a work permit sufficient?
Musím zde mít trvalý pobyt nebo stačí povolení k pobytu a pracovní vízum?
Museem zde meet trvalee pobit nebo stachee povolenyee k pobitu a pracovnyee veezum?

Do I need a work permit?
Potřebuji pracovní vízum?
Potrzhebuyi pracovnee veezum?

Are there any professions that can’t be carried out by foreigners?
Existují nějaké profese, které jako cizinec nemohu vykonávat?
Egzistujee nyejakeh profese ktereh yako cizinec nemohoo vikonahvat?

Do I need a specific education or proven work experience for my entrepreneurship?
Potřebuji pro svoje podnikání nějaké konkrétní vzdělání nebo doloženou praxi?
Potryebuji pro svoye podnyikahnee nyeyakeh konkrehtnee vzdyelahnee nebo dolozyenou praxi?

What regulations and codes do I need to be aware of?
Jaké musím znát předpisy a zákony?
Yakeh museem znaht pryedpisi a zahkoni?

Are those regulations and codes written also in English or in my native language?
Existují tyto předpisy a zákony v anglickém nebo mém rodném jazyce?
Eqzistuyee tito przhetpisi a zahkoni v anglickehm nebo mehm rodnehm yazice?

Can I employ staff?
Mohu mít své zaměstnance?
Mohoo meet sveh zamnyesnantse?

Thank you.
Děkuji.
Dyekooyi.

Good by.
Na shledanou.
Na–skhledanow.