At the Trade Licence Office

Hello
Dobrý den.
Dobree den

I would like to start a business.
Chtěl(a) bych zde začít podnikat.
Khtyel bikh zacheet podnyikat.

What papers do I need to do that?
Jaké doklady k tomu potřebuji?
Yakeh dokladi k tomu potrzhebuji?

I want to work with a trade license.
Chci pracovat na živnostenský list.
Khtsi pracovat na zhivnostenskee list.

I want to set up a company (Ltd).
Chci si založit firmu (s.r.o.)
Khtsi si zalozhit firmu (es er o)

What do I need to get a trade license (to set up a company)?
Co potřebuji k vyřízení živnostenského listu (založení firmy)?
Tso potrzhrebuji k vyrzhizenee zhivnostenskehho listu (zalozhenee firmi)?

How much does the trade licence cost?
Kolik mě bude vydání živnostenského listu stát?
Kolik mnye bude vidahnee zhivnostenskehho listu staht?

How much does it cost to set up a company? (Ltd)
Kolik mě bude stát založení firmy? (s.r.o.)
Kolik mnye bude staht zalozhenee firmi?

Do I have to have any initial capital?
Musím mít předem nějaký kapitál?
Museem meet przhedem nyeyakee kapitahl?

How and where can I find office facilities?
Jak a kde si mohu najít kancelářské prostory?
Yak a gde si mohu nayeet kancelarzhskeh prostori?

Do I have to be registered at the Register of Companies?
Musím být zapsán v obchodním rejstříku?
Museem beet zapsahn v opkhodneem reystrzheeku?

Where can I find the tax office?
Kde najdu svůj finanční úřad?
Gde naydu svooy financhnee oorzhat?

Do I have to have a permanent residency or are a residence permit and a work permit sufficient?
Musím zde mít trvalý pobyt nebo stačí povolení k pobytu a pracovní vízum?
Museem zde meet trvalee pobit nebo stachee povolenyee k pobitu a pracovnyee veezum?

Do I need a work permit?
Potřebuji pracovní vízum?
Potrzhebuyi pracovnee veezum?

Are there any professions that can’t be carried out by foreigners?
Existují nějaké profese, které jako cizinec nemohu vykonávat?
Egzistujee nyejakeh profese ktereh yako cizinec nemohoo vikonahvat?

Do I need a specific education or proven work experience for my entrepreneurship?
Potřebuji pro svoje podnikání nějaké konkrétní vzdělání nebo doloženou praxi?
Potryebuji pro svoye podnyikahnee nyeyakeh konkrehtnee vzdyelahnee nebo dolozyenou praxi?

What regulations and codes do I need to be aware of?
Jaké musím znát předpisy a zákony?
Yakeh museem znaht pryedpisi a zahkoni?

Are those regulations and codes written also in English or in my native language?
Existují tyto předpisy a zákony v anglickém nebo mém rodném jazyce?
Eqzistuyee tito przhetpisi a zahkoni v anglickehm nebo mehm rodnehm yazice?

Can I employ staff?
Mohu mít své zaměstnance?
Mohoo meet sveh zamnyesnantse?

Thank you.
Děkuji.
Dyekooyi.

Good by.
Na shledanou.
Na–skhledanow.

At the Tax Office

Hello
Dobrý den.
Dobree den.

I would like to register for income tax.
Chtěl(a) bych se přihlásit jako plátce daně z příjmu.
Khtyela bih se przhihlahsit yako plahtse danye s przheemoo.

Do I have to fill in any forms?
Musím vyplnit nějaký formulář?
Museem viplnyit nyeyakee formulahrzh?

What kind of paperwork do I need?
Jaké doklady k tomu potřebuji?
Yakeh dokladi k tomoo potrzhebuyi?

Do I also have to be registered for VAT (value added tax)?
Musím být současně plátce DPH (daň z přidané hodnoty)?
Museem beet sowchasnye plahtse Deh Peh Hah (danye z przhidaneh hodnoti)?

Do I pay tax even if I have just started business?
Platím daň i když teprve začínám podnikat?
Platyeem danj i gdish teprve zacheenahm podnyikat?

Do I have to pay tax for my employees? How?
Musím platit daně za zaměstnance? Jak?
Museem platyit danye za zamyestnance? Yak?

Do I have to pay the real estate tax on the property I have just bought?
Musím platit daň z nemovitosti, kterou jsem koupil?
Museem platyit danye z nemovitosti kterow sem kowpil?

How much and how often are taxes payable?
Jakým způsobem a jak často se daně platí? V jaké výši?
Yakeem spoosobem a yak chasto se danye platyee? V yakeh veeshi?

How and where can I pay the social and the medical insurance?
Jak a kde mohu platit sociální a zdravotní pojištění?
Yak a gde mohoo platyit sociahlnee a zdravotnyee poyishtyenyee?

When and where do I have to pay road tax? What is it and how much does it cost?
Kdy a kde musím zaplatit silniční daň? Co to je a v jaké výši se platí?
Gdi a gde museem zaplatyit silnyichnee danj? Co to ye a v yiakeh veeshi se platyee?

Is it compulsory to have my book–keeping processed by an accountant?
Musím mít povinně zpracované účetnictví od účetního?
Museem meet povinye spratsovaneh oochetnyistvee ot oochetneeho?

At an Estate Agency

I wish to rent an office, a work–shop, storage space, a garage…
Chtěl (a) bych si pronajmout kancelář, dílnu, sklad, garáž...
Khtyel bih si pronaymowt kancelarzh, dyeelnu, sklat, gararzh..

How much does it cost?
Kolik to bude stát?
Kolik to bude staht?

What is your commission?
Jakou máte provizi?
Yakow mahte provizi?

Can you get something cheaper?
Můžete sehnat i něco levnějšího?
Moozhete sehnat nyetso levnyeysheeho?

How fast?
Jak rychle?
Yak rikhle?

Important Vocabulary

Trade license
Živnostenský list
Zhivnostenskee list

Passport or other proof of identity
Pas nebo jiný doklad totožnosti
Pas nebo yinee doklad totozhnosti

Driving license
Řidičský průkaz
Rzhidyichskee prookas

Work permit
Pracovní vízum
Pratsovnyee veezum

Tax (income, value added, road, property)
Daně (z příjmu, z přidané hodnoty, silniční, z nemovitosti)
Danye (z przheeymu, z przhidaneh hodnoti, silnyichnee, z nemovitosti)

Tax year (always from 1st April to 31st March)
Daňový rok (trvá vždy od 1. dubna do 31. března)
Danyovee rok (trvah vzhdi ot 1.dubna do 31.brhezna)

Health and social insurance
Zdravotní a sociální pojištění
Zdravotnyee a sociyahlnyee poyishtyenyee

Employer
Zaměstnanec
Zamnyesnanets

Business (to start business)
Podnikání (začít s podnikáním)
Podnyikahnee (zacheet s podnyikahneem)

OSVČ – Czech abbreviation for a self–employed person – who works with a trade license
OSVČ – zkratka – osoba samostatně výdělečně činná – pracuje na živnostenský list
OSVCH – skratka – osoba samostatnye veedyelechnye chinah – pratsuye na zhivnostenskee list

Ltd – an abbreviation – limited liability company – a firm that has to be registered in the Register of Companies
s. r. o. – zkratka – společnost s ručením omezeným – firma, musí být zapsána v obchodním rejstříku
es er o – skratka – spolechnost s rucheneem omezeneem – firma, musee beet zapsahna v opkhodneem reystrzheeku

VAT – value added tax (5% or 19%)
DPH – daň z přidané hodnoty (5% nebo 19%)
Deh Peh Hah – danj s przhidaneh hodnoti

Real estate register – here the owner is registered when he buys or sells a property
Katastr nemovitostí – zde se provádí zápis o vlastníkovi při koupi nebo prodeji nemovitostí
Katastr nemovitostyee – zde se provahdyee zahpis o vlastnyeekovi przhi kowpi nebo prodeyi nemovitostyee

Estate agency – assists with the rent of an office or other facilities
Realitní kancelář – pomůže s pronájmem kancelářských nebo jiných prostor
Realitnyee kanselahrzh – pomoozhe s pronahymem kancalahrzhskeekh nebo jineekh prostor

To rent a car, an office, a flat…
Pronajmout si automobil, kancelář, byt...
Pronaymowt si automobil, kanselahrzh, bit…

To buy a car, an office, a flat…
Koupit si automobil, kancelář, byt...
Kowpit si automobil, kanselahrzh, bit…

Accountant (does the book–keeping and prepares the income tax return)
Účetní (vede účetnictví a připravuje daňové přiznání)
Oochetnee (vede oochetnyitsvee a przhipravuye danyoveh przhiznahnyee

Tax adviser (advises on what can be included in allowable expenses and can also prepare an income tax return)
Daňový poradce (radí, co lze zahrnout do zákonných výdajů a může připravovat i daňové přiznání)
Danyovee poratce (radyee tso lze zahrnowt do zahkoneekh veedajoo a moozhe przhipravovat i danyoveh prziznahnee)

Tax return…. (Tax return – a form)…income, property, road, VAT
Přiznání k dani z ... (daňové přiznání – formulář) ...příjmů, nemovitosti, silniční daně, DPH
Przhiznahnyee g danyi z … (danyoveh przhiznahnyee – formularzh)…przheemoo, nemovitostyi, silnyichnee danye, Deh Peh Hah