Vyhláška HMP - č. 12/1999 Podmínky
pro žádost o svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy
dle čl. 12 této vyhlášky
1. Žádost městské části podepsaná starostou nebo jeho zástupcem
2. Usnesení příslušného orgánu městské části o rozhodnutí k podání žádosti vybavené podpisy dle zvláštního předpisu 1)
3. Seznam požadovaných věcí z vlastnictví hlavního města Prahy ke svěření (základní identifikační údaje - katastrální území, parc.č., č.pop., atd.)
4. Záměr, jak bude konkrétně se svěřenými věcmi z vlastnictví hlavního města Prahy dále naloženo, včetně podrobného ekonomického rozboru žádosti (ekonomické přínosy, životní prostředí atp.)
5. Doklady: výpis z Pozemkové knihy a Katastru nemovitostí, snímek pozemkové mapy s vyznačenými názvy ulic, geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem, atp.

Předložit: Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP