Vyhláška HMP - č. 12/1999

Činnosti, které vykonávají městské části jako podíl na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy nad rozsah stanovený zákonem o hlavním městě Praze

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti
1. zákon č.
93/1963 Sb.
326
odst. 1
účast zástupce orgánu městské části při provádění soupisu movitých věcí, které by mohly být prodány při výkonu rozhodnutí
2. 341
odst. 1
účast zástupce orgánu městské části při provádění vyklizení při výkonu rozhodnutí
3. 341
odst. 2
přijímání vyrozumění předsedy senátu o tom, kdy bude přestěhování provedeno
4. 342
odst. 3
přijímání vyrozumění předsedy senátu o tom, kdy bude vyklizení provedeno
5. 343
odst. 2
úschova věcí odstraněných z vyklizovaného objektu, není-li přítomen nikdo, kdo by mohl věci převzít nebo je-li převzetí věci odmítnuto
6. 344
odst. 1
navrhování prodeje uschovaných věcí, nevyzvedl-li si je povinný do 6 měsíců ode dne, kdy byly uschovány
7. 345
odst. 3
účast zástupce orgánu městské části při provádění odebrání věci při výkonu rozhodnutí
8. 349
odst. 1
účast zástupce orgánu městské části při provádění výkonu rozhodnutí rozdělením společné věci jinak než prodejem
9. zákon ČNR
č. 114/1988 Sb.
14
odst. 2
možnost poskytnout občanům, kteří se ocitli v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách, jednorázový příspěvek
10. 15
odst. 1
písm. b
rozhodování o přijetí dítěte do stanic pečovatelské služby pro děti, kterou spravují a o úhradě za služby v ní poskytované
11. 32
odst. 1
písm. b
zabezpečování účasti těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování
12. 32
odst. 1
písm. c
napomáhání zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života
13. 32
odst. 1
písm. d
podíl na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů
14. 37
odst. 1
písm. b
zabezpečování účasti starých občanů na společném stravování
15. 37
odst. 1
písm. c
napomáhání zapojení starých občanů do kulturního a společenského života
Pol. Předpis § Předmět působnosti
16. zákon ČNR
č. 114/1988 Sb.
37
odst. 1
písm. d
podíl na řešení otázek bydlení starých občanů
17. 40
písm. a
působení k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc
18. 40
písm. b
poskytování občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc, zejména dětem a mládeži, systematické výchovné a poradenské péče v zařízeních sociální péče, která spravují
19. 42
písm. a
poskytování podle svých možností občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají v městské části trvalý pobyt, pomoci při překonání jejich obtížných životních poměrů
20. 42
písm. b
poskytování podle svých možností občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají v městské části trvalý pobyt, ubytování, popřípadě další péče v zařízeních sociální péče, která spravují
21. zákon ČNR č. 418/1990 Sb. 17 možnost ukládat pokutu do 100 000 Kč právnické osobě a podnikateli, kteří při podnikatelské činnosti poruší obecně závaznou vyhlášku hlavního města Prahy
22. zákon ČNR č. 564/1990 Sb. 14 a násl. plnění působnosti obce při výkonu samosprávy ve školství
23. zákon ČNR č. 565/1990 Sb. 14 správa místních poplatků v rozsahu stanoveném vyhláškami hlavního města Prahy o místních poplatcích
24. zákon ČNR č. 244/1992 Sb. 2
odst. 2
písm. b
podávání podnětu k posuzování vlivů na životní prostředí staveb, činností a technologií podle přílohy 1 a 2 zákona nedosahujících limitních hodnot, pokud mají být prováděny v územích chráněných podle zvláštních předpisů
25. 5
odst. 5
zveřejňování informace, že stavba, činnost nebo technologie bude posuzována podle zákona
26. 7
odst. 1
oznamování veřejnosti kdy a kde lze do dokumentace nahlédnout a umožňování veřejného nahlédnutí do dokumentace
27. 7
odst. 3
odesílání vyjádření veřejnosti a městské části

Poznámka:

Vzhledem k nedostatku prostoru jsou v tabulce uváděna pouze čísla původních znění právních předpisů. Všechny uvedené předpisy je samozřejmě nutno používat v platném znění, tj. ve znění všech jejich změn a doplnění.