Příloha č. 1
vyhlášky č. 32 z roku 1999
1. část


Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy


Oddíl 1
Cíl územního plánu

(1) Územní plán hlavního města Prahy je územním plánem sídelního útvaru podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném k 30.6.1998 na základě výjimky udělené Ministerstvem pro místní rozvoj pod č.j. 8845/98-31/766 ze dne 1.9.1998 ve smyslu čl. II, bod 1 zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

(2) Územní plán hlavního města Prahy řeší funkční využití a uspořádání ploch na území hlavního města Prahy jako celku, stanoví základní zásady organizace území a postup při jeho využití při naplňování cílů a daností, obsažených v územních a hospodářských zásadách, schválených usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/7 ze dne 21.10.1993:Oddíl 2
urbanistická koncepce

(1) Urbanistická koncepce hlavního města Prahy je založena na vyváženém využití a rozvoji tří historicky utvářených pásem: celoměstského centra, kompaktního města a vnějšího pásma.

(2) Celoměstské centrum je tvořeno severní částí historického jádra (Pražské památkové rezervace). Územní plán ho rozšiřuje do prostorů Bubny-Zátory, Smíchov, Pankrác a Karlín s cílem snížit dopravní zatížení historického jádra decentralizací komerčních aktivit.

(3) Kompaktní město zahrnuje původní pražská předměstí s blokovou zástavbou, zahradní města z období před 2. světovou válkou a zástavbu pražských sídlišť. Územní plán rozšiřuje kompaktní město o rozvojové plochy určené pro bytovou výstavbu městského charakteru a pro další funkce celoměstského i lokálního významu. V souladu se zásadou polycentrického řešení hlavního města Prahy jsou navržena významná centra, přebírající některé celoměstské funkce: Dejvice, Nové Butovice, Palmovka, Vršovice-Eden, Letňany, Černý Most, Hostivař, Jižní Město, Nové Dvory. Nejvýznamnější plochy rozšířeného kompaktní-ho města jsou v prostorech Barrandov, Západní Město, Letňany - Kbely, Horní Počernice - Černý Most, Dolní Počernice, Kunratice - Šeberov. V návaznosti na obytnou funkci jsou umístěny plochy pracovních příležitostí minimalizující dojížďku za prací. Restrukturalizace pražského průmyslu uvolňuje plochy původních průmyslových areálů situovaných uvnitř obytné zástavby a umožňuje jejich transformaci na plnohodnotné městské čtvrti s dosud chybějící vybaveností, bydlením a zelení.

(4) Vnější pásmo, jehož podstatou je příměstská krajina s původně venkovským osídlením, je v územním plánu doplněno o nízkopodlažní formy bydlení, navazující na zástavbu stávajících sídel. Podstatnými prvky tohoto pásma jsou zemědělský půdní fond, lesní porosty a pozemky určené k plnění funkce lesa, dále přírodní prvky zeleně, které přecházejí z volné krajiny do kompaktního města a celoměstského centra formou parků a parkově upravených ploch. Územní plán doplňuje uvedené stávající prvky v radiálních i tangenciálních směrech do spojitého systému zeleně. Součástí krajiny jsou vodní plochy a toky, které jsou spolu s přilehlým územím chráněny jako významná součást krajinného rázu, obohacení biodiverzity pro svou mikroklimatickou, hygienickou a estetickou hodnotu.

(5) Na území hlavního města Prahy bezprostředně navazuje pražský region, tvořený územím okresů Praha-východ, Praha-západ, převážnou částí okresu Beroun, Kladno, Mělník a malou částí okresů Kolín a Nymburk. Mezi jádrem regionu - hl. m. Prahou a ostatním územím regionu existuje vzájemná interakce, kdy Praha je pro region centrem pracovních příležitostí, vybavenosti a školství, region je pro hl. m. Prahu zdrojem pracovních sil, zázemím krátkodobé rekreace a nositelem nadřazené sítě dopravy a technické infrastruktury. Vzájemné vazby se nejsilněji projevují v tzv. kontaktním pásmu, vymezeném přibližně městy Beroun, Kladno, Kralupy n. Vlt., Neratovice, Bran-dýs n. L., Čelákovice, Úvaly, Říčany, Benešov.

(6) Prostorové uspořádání hlavního města Prahy je specifické:
a) proporcemi a obrazem historického jádra (Pražské památkové rezervace) s jeho uličními prostory, náměstími, historickými zahradami a parky, řekou Vltavou s ostrovy a nábřežími, architektonickými dominantami, utvářením terénu s dominantním meandrem Vltavy, údolími jejích přítoků i výraznými náhorními plošinami nad zachovanými přírodně hodnotnými svahy,
b) výsledkem pozitivní lidské činností při tvorbě krajiny i kultivovaného městského prostředí sestávající ze zakládání historických obor a zahrad, příměstských hájů a významných městských parků v centrální části,


(7) Uvedené prvky prostorového utváření hlavního města Prahy jsou měřítkem a limitem pro hodnocení nové výstavby v území a je nutno je chránit a rozvíjet při rozhodování v území a při pořizování navazující územně plánovací dokumentaci.

(8) Při povolování staveb a zařízení v územích a plochách, ve kterých je značkou definováno jiné funkční využití o rozloze menší než 2500 m2, je nezbytné zajistit podmínky pro lokalizaci funkčního využití vyznačeného značkou.

(9) Neoddělitelnou součástí urbanistické koncepce a závaznou částí funkčního uspořádání hlavního města Prahy je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Koncepce ÚSES vychází z nového územně technického podkladu “Nadregionální a regionální ÚSES ČR”, pořízeného v roce 1996 Ministerstvem pro místní rozvoj. Systém je doplněn o prvky lokálního (místního) významu a interakční prvky. ÚSES představuje vybranou část systému zeleně a vodních prvků se zcela specifickými požadavky na realizaci.

(10) Doprava se podílí na urbanistické koncepci hlavního města Prahy zejména:
a) řešením komunikační kostry města, která je tvořena dvěma okruhy, silničním a městským, a na ně navazujícími sedmi radiálami a dvěma spojkami.
a.1) silniční okruh slouží pro vedení dopravy, která je vůči městu tranzitní, a dále pro rozvádění vnější cílové či zdrojové dopravy a pro realizaci vnitroměstských jízd mezi jednotlivými částmi města,

b) městskou hromadnou dopravou, která je zajišťována tříprvkovým systémem, s metrem jako základním prostředkem, který se doplňuje o čtvrtou trasu. Doplňkovými systémy jsou tramvajová a autobusová doprava,
c) železničním uzlem Praha, který je tvořen soustavou deseti železničních tratí, radiálně zaústěných do Hlavního a Masarykova nádraží, doplněnou pražskými spojovacími tratěmi. Jsou vytvořeny podmínky pro možné zaústění železničních tratí vysokých rychlostí,
d) leteckou mezinárodní i vnitrostátní dopravou, která je soustředěna do letiště Praha-Ruzyně, v návrhovém období se zachovává současný dráhový systém 3 vzletových a přistávacích drah,
e) do roku 2010 se uvažuje s modernizací vltavské vodní cesty pro osobní i nákladní dopravu, limitovanou kapacitou plavebních komor Podbaba a Smíchov.

(11) Technické vybavení ovlivňuje urbanistickou koncepci hlavního města Prahy systémy zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, teplem, plynem, přenosu informací a soustavou vodních toků s výraznou městotvornou funkcí.
a) základem systému zásobování vodou jsou mimopražské zdroje Želivka a Káraný a úpravna vody v Podolí,
b) základem systému odkanalizování je ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově a její doplňková kapacita - 1. etapa nové ústřední čistírny mimo území hlavního města Prahy,
c) základem systému zásobování elektrickou energií jsou vstupní transformovny 400/110 kV Chodov, Řeporyje, Sever a napájecí body 110 kV,
d) zásobování centralizovaným teplem je z pravobřežní soustavy centralizovaného zásobování s hlavním zdrojem Elektrárny Mělník a ostrovních soustav,
e) základními články zásobování plynem jsou plynovody o velmi vysokém a vysokém tlaku s hlavními regulačními stanicemi VVTL/VTL Třeboradice a Dolní Měcho-lupy a sítí regulačních stanic VTL/STL,
f) základem přenosu informací jsou systémy telekomunikací a radioreléových spojů s příslušnými technologickými zařízeními,
g) využití ploch u vodních toků omezované povodňovými průtoky je umožňováno u Vltavy a Berounky protipovodňovými opatřeními, u ostatních toků retenčními nádržemi a poldry a vodohospodářskými opatřeními v jejich povodí.

Oddíl 3
struktura funkčního využití území

(1) Území města je rozděleno na polyfunkční území a monofunkční plochy.

(2) Polyfunkční území se dělí na kategorie: obytná území, smíšená území, území výroby a služeb, území sportu a rekreace a zvláštní území.

(3) Monofunkční plochy se dělí na kategorie: veřejné vybavení, doprava, technické vybavení, zeleň, vodní plochy, zemědělství a specifické plochy.

(4) Polyfunkční území:

obytná:
OC - čistě obytné
OV - všeobecně obytné
OMS - obytné malých sídel

smíšená:
SVM - smíšené městského typu
SVO - smíšené obchodu a služeb
SMJ - smíšené městského jádra
SMS - smíšené malých sídel

VN - služeb a nerušící výroby
VP - průmyslové výroby
SK - skladování a distribuce

sportu a rekreace:
SP - sloužící sportu
SO - sloužící oddechu

zvláštní:
ZOB - velké obchodní komplexy
ZUB - velké ubytovací komplexy

ZSP - velké sportovní areály
ZVS - vysoké školy a vysokoškolské koleje
ZKC - kultura a církev
ZSS - správa
ZAD - administrativní zařízení (5) Monofunkční plochy:

veřejné vybavení:

VVM - městská správa
VVA - armáda a bezpečnost
VVO - ostatní
VVX - bez bližší specifikace

doprava:

DZ1 - tratě a zařízení železnice
DZ2 - vlečky
- dopravní a vojenská letiště
- sportovní letiště
DG - garáže DPO - ostatní parkoviště
DB - čerpací stanice pohonných hmot - přístavy a přístaviště
DPK - plochy plavebních komor DCE - nákladní celnice - trasy a stanice metra
- lanovky

technické vybavení:
TV - zásobování vodou
TK - odkanalizování
TO - zařízení k zneškodňování komunálního odpadu

TR - zařízení k recyklaci odpadu
TS - skládky odpadu
TT - centrální zásobování teplem
TP - zásobování plynem
TE - zásobování elektrickou energií
TI - zařízení pro přenos informací

vodní plochy:
VOP - řeky, potoky, rybníky, vodní ná-drže, plavební kanály

příroda, krajina, zeleň:
LR - lesní porosty
- historické zahrady

- hřbitovy
ZN - přírodní nelesní plochy
NL - louky, pastviny
IZ - izolační zeleň
PSZ - sady a zahrady
- vinice
- zahrádky a zahrádkové osady
PZA - zahradnictví zemědělství:
ZV - zařízení a stavby sloužící inten-zivní zemědělské výrobě
OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny

specifické plochy:
SUP - suché poldry
DVP - veřejná prostranství

DNA - náplavky, hráze, snížená nábřeží
TEP - těžební plochy

(6) Při umísťování stavby na hranici funkčních ploch musí být vždy přihlédnuto k funkci navazující plochy.

(7) Stavby a zařízení, která funkčnímu využití území neodpovídají, nelze umístit a rovněž nelze povolit změny nebo změny užívání staveb v rozporu se stanoveným funkčním využitím.

(8) Regulativy pro umisťování staveb a činností v polyfunkčních územích a monofunkčních plochách jsou z hlediska funkčního, doplňkového a výjimečně přípustného využití specifikovány v čl. 6 a 7.

(9) Funkční využití je vymezeno ve výkresu č. 4 schváleného plánu. Doprava je vymezena ve výkresu č. 5, technické vybavení je vymezeno ve výkresech č. 9, 10 a 11 schváleného plánu.


Oddíl 4
polyfunkční území

(1) Obytná území

1a) OC - čistě obytné

Území sloužící pro bydlení.

Funkční využití: stavby pro bydlení.

Byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití), mimoškolní zařízení pro děti a mládež, jesle.

Mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy v rámci staveb pro bydlení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV).

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Lůžková zdravotnická zařízení, kostely a modlitebny, malá ubytovací zařízení, stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID).

Základní školy, kulturní zařízení, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby1 (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

1b) OV - všeobecně obytné

Území sloužící převážně pro bydlení s možností umísťování funkcí pro obsluhu obyvatel nad rámec území vymezeného danou funkcí.

Funkční využití: stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, jesle, lůžková zdravotnická zařízení, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba1, sběrny odpadů.

Školská zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sociální zařízení, sportovní zařízení, obchodní zařízení do 1500m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby jako nerušící provozy nelze v tomto případě povolit např. autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot; (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Vysoké školy a vysokoškolské koleje, stavby pro veřejnou správu města, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 15000m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví.

1c) OMS - obytné malých sídel

Území sloužící pro bydlení venkovského typu s užitkovými zahradami a možností chovu drobných hospodářských zvířat.

Funkční využití: stavby pro bydlení.

Byty v nebytových domech, mimoškolní zařízení pro děti a mládež.

Mateřské školy, jesle, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, doplňkové stavby pro chov drobných hospodářských zvířat, malé stavby pro skladování plodin (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Kostely a modlitebny, lůžková zdravotnická zařízení, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba1, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví.

Základní školy, kulturní zařízení, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení v rámci staveb pro bydlení, nerušící služby1 (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

(2) Smíšená

2a) SVM - smíšená městského typu

Území sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb se stanoveným minimálním podílem bydlení a s využitím parteru pro obchod a služby.

Funkční využití: stavby pro bydlení, byty v nebytových domech, školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, stavby pro veřejnou správu, obchodní zařízení do 5000m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, nerušící služby2.

čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny odpadů, drobná nerušící výroba1, lůžková zdravotnická zařízení, jesle.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Vysoké školy a vysokoškolské koleje, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 15000m2 prodejní plochy, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven.

2b) SVO - smíšené obchodu a služeb

Území sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb s převažujícím využitím pro obchod a služby.

Funkční využití: obchodní zařízení do 15000m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, nerušící služby2.

Byty v nebytových domech, školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, církevní zařízení, jesle, ambulantní zdravotnická zařízení, lůžková zdravotnická zařízení, veterinární zařízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, stavby pro veřejnou správu, drobná nerušící výroba2, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny odpadů.

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

jimečně přípustné funkční využití:

Stavby pro bydlení, vysoké školy a vysokoškolské koleje, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví.

2c) SMJ - smíšené městského jádra

Území sloužící pro funkce soustředěné do centrálních částí města a městských čtvrtí se stanoveným minimálním podílem bydlení.

Funkční využití: stavby pro bydlení, byty v nebytových domech, obchodní zařízení do 15000m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, stavby pro veřejnou správu.

Sportovní zařízení, nerušící služby jako nerušící provozy nelze v tomto případě povolit např. autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území;, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, lůžková zdravotnická zařízení, jesle.

Zařízení pro výstavy a kongresy (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Vysoké školy a vysokoškolské koleje, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 40000m2 prodejní plochy, drobná nerušící výroba2, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů.

2d) SMS - smíšené malých sídel

Území sloužící pro bydlení venkovského typu, obchod, veřejné vybavení, nerušící výrobu2, nerušící služby2 a drobnou zemědělskou výrobu.

Funkční využití: stavby pro bydlení, byty v nebytových domech, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, církevní zařízení, obchodní zařízení do 500m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení, nerušící služby2, drobná nerušící výroba2, stavby pro chov hospodářských zvířat, stavby pro rostlinnou výrobu, malé stavby pro skladování plodin, provozy pro sběr a zpracování zemědělských a lesních produktů, zahradnictví.

Veterinární zařízení, sportovní zařízení, jesle, školská zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, lůžková zdravotnická zařízení, sociální zařízení, stavby pro veřejnou správu města, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny odpadů.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, nerušící výroba2, čerpací stanice pohonných hmot, sběrné dvory, malé stavby pro zpracování plodin.

(3) Výroby a služeb

3a) VN - služeb a nerušící výroby

Území sloužící pro umístění zařízení služeb a nerušící výroby2 všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru.

Funkční využití: služby, nerušící výroba2, plochy a zařízení pro skladování, dvory pro údržbu pozemních komunikací.

Veterinární zařízení, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, stavby pro administrativu, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrné dvory, manipulační plochy.

Služební byty ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn;, ambulantní zdravotnická zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Odborná učiliště a školy, zařízení pro výzkum (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Archivy a depozitáře, stavby pro zpracování plodin, sklady hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství.

Kulturní zařízení, církevní zařízení, lůžková zdravotnická zařízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

3b) VP - průmyslové výroby

Území sloužící pro umístění výroby a služeb všeho druhu.

Funkční využití: stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, opravárenská a údržbářská zařízení, dopravní areály, plochy a zařízení pro skladování, stavební dvory, dvory pro údržbu pozemních komunikací, zařízení pro výzkum.

Hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrné dvory, manipulační plochy.

Ambulantní zdravotnická zařízení, administrativní zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Odborná učiliště a školy (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služební byty3, kulturní zařízení, církevní, zdravotnická, sociální a lůžková zdravotnická zařízení, sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

3c) SK - skladování a distribuce

Území sloužící pro umístění specializovaných zařízení pro skladování, velkoobchodní prodej a distribuci.

Funkční využití: plochy a zařízení pro skladování, skladové areály, sila, nádrže, zařízení pro velkoobchodní prodej a distribuci.

Opravárenská a údržbářská zařízení, garáže, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny odpadů, manipulační plochy.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Odborná učiliště a školy, archivy a depozitáře, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení, sběrné dvory.

(4) Sportu a rekreace

4a) SP - sloužící sportu

Území sloužící pro sport a tělovýchovu.

Funkční využití: sportovní zařízení.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí a zároveň do souhrnného rozsahu 10% plochy pozemku).

Klubová zařízení, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení do 50 lůžek, administrativní zařízení (to vše související s vymezeným funkčním využitím a zároveň to vše do souhrnného rozsahu 10% plochy pozemku).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Kulturní zařízení, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, (to vše do souhrnného rozsahu 10% plochy pozemku).

Služby (související s vymezeným funkčním využitím a zároveň do souhrnného rozsahu 10% plochy pozemku).

4b) SO - sloužící oddechu

Území sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí funkce je zeleň.

V každé ploše je následujícími kódy vyznačeno možné využití kódy v plochách SO jsou vyznačeny ve výkresu č. 4 schváleného plánu;:
SO1 - přírodní rekreační plochy
SO2 - golfová hřiště
SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy
SO4 - zařízení turistického ruchu
SO5 - zvláštní rekreační aktivity
SO6 - naučné a poznávací aktivity
SO7 - zařízení pro organizovaný pobyt dětí v přírodě

SO1 - přírodní rekreační plochy


Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, přírodní krajinná zeleň, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Dětská hřiště.

SO2 - golfová hřiště

Zeleň, přírodní krajinná zeleň, trvalé travní porosty.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Klubová zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Dětská hřiště.
Služební byty3, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Služby (související s vymezeným funkčním využitím).

SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy
Funkční využití: zeleň, areály zdraví, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, pobytové louky.
Nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, přírodní krajinná zeleň.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Dětská hřiště, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Služební byty3, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Klubová zařízení a služby (související s vymezeným funkčním využitím).

SO4 - zařízení turistického ruchu
Funkční využití: zeleň, autokempy a tábořiště pro caravany, přírodní tábořiště.
Nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, pobytové louky, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, přírodní krajinná zeleň.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Dětská hřiště, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Služební byty3, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Klubová zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

SO5 - zvláštní rekreační aktivity
Funkční využití: zeleň, kynologická cvičiště, jezdecké areály, parkury apod. včetně kotců a stájí (vyjma závodišť) a obdobná zařízení.
Nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, zeleň, přírodní krajinná zeleň, trvalé travní porosty.
Stavby a zřízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Klubová zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Dětská hřiště.
Služební byty3, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Veterinární zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

SO6 - naučné a poznávací aktivity
Funkční využití: zeleň, zoologické a botanické zahrady, ekologická centra, archeologické parky.
Přírodní krajinná zeleň, pobytové louky.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Klubová zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Služební byty3, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Kulturní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

SO7 - zařízení pro organizovaný pobyt dětí v přírodě
Funkční využití: zeleň, dětské tábory, skautské základny.
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, přírodní krajinná zeleň, pobytové louky.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Klubová zařízení, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Dětská hřiště, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Služební byty3, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovacího zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Služby (související s vymezeným funkčním využitím).

(5) Zvláštní

Území sloužící samostatně pro některou z hlavních funkcí dle použitého kódu.

5a) ZOB - velké obchodní komplexy

Území sloužící pro samostatně vymezitelná maloobchodní a velkoobchodní zařízení nadmístního významu.

Funkční využití: maloobchodní zařízení nadmístního významu, zařízení pro velkoobchodní prodej a distribuci.

Kulturní zařízení, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení, služby, plochy a zařízení pro skladování, manipulační plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Odborná učiliště a školy (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Sportovní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Služební byty3, (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

5b) ZUB - velké ubytovací komplexy

Území sloužící pro umístění hotelových a jiných ubytovacích komplexů.

Funkční využití: ubytovací zařízení.

Obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, služby.

Služební byty3, ambulantní zdravotnická zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Odborná učiliště a školy, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zařízení pro výstavy a kongresy, administrativní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

5c) ZVK - veletržní, výstavní a kongresové areály

Území sloužící pro umístění veletržních a výstavních areálů a kongresových komplexů.

Funkční využití: veletržní a výstavní areály, kongresové komplexy.

Kulturní zařízení, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, obchodní zařízení do 500m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Ambulantní zdravotnická zařízení, sportovní zařízení, ubytovací zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

5d) ZSP - velké sportovní areály

Území sloužící pro umístění velkých sportovních areálů a zařízení s vysokou nárazovou návštěvností diváků.

Funkční využití: velké sportovní areály, sportovní zařízení.

Víceúčelová zařízení pro kulturu a sport.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí a zároveň to vše do souhrnného rozsahu 15% plochy pozemku).

Klubová zařízení, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení do 200 lůžek, administrativní zařízení (to vše související s vymezeným funkčním využitím a zároveň to vše do souhrnného rozsahu 15% plochy pozemku).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Kulturní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, (to vše do souhrnného rozsahu 15% plochy pozemku).

Služby (související s vymezeným funkčním využitím a zároveň do souhrnného rozsahu 15% plochy pozemku).

5e) ZVS - vysoké školy a vysokoškolské koleje

Území sloužící pro umístění výukových, stravovacích, ubytovacích, sportovních a správních zařízení vysokých škol, vědu a výzkum.

Funkční využití: vysoké školy a vysokoškolské koleje.

Klubová zařízení, sportovní zařízení, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení veřejného stravování, zařízení pro výzkum, administrativní zařízení, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Zařízení pro výstavy a kongresy, služby (související s vymezeným funkčním využitím).

5f) ZKC - kultura a církev

Území sloužící pro umístění kulturních a církevních zařízení všech typů.

Funkční využití: kulturní zařízení, muzea, galerie, divadla, koncertní síně, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, archivy a depozitáře, církevní zařízení.

Zařízení pro neorganizovaný sport.

Služební byty3, školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, lůžková zdravotnická zařízení, sociální zařízení, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Ambulantní zdravotnická zařízení, administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Ubytovací zařízení do 100 lůžek, služby, drobná nerušící výroba1, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

5g) ZSS - správa

Území sloužící pro umístění objektů státní správy a samosprávy.

Funkční využití: stavby pro veřejnou správu.

Služební byty3, kulturní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Kostely a modlitebny, věznice, stavby pro administrativu, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

5h) ZAD - administrativní zařízení

Funkční využití: velké administrativní budovy a komplexy.

Stavby pro veřejnou správu, zařízení veřejného stravování.

Služební byty3, kulturní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Odborná učiliště a školy (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Kostely a modlitebny, sportovní zařízení, ubytovací zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Zařízení pro výstavy a kongresy (související s vymezeným funkčním využitím).

5i) ZOS - ostatní bez specifikace funkční náplně

Území sloužící pro kombinaci dvou nebo více hlavních funkcí zvláštních území ZOB - velké obchodní komplexy, ZUB - velké ubytovací komplexy, ZVK - veletržní, výstavní a kongresové areály, ZSP - velké sportovní areály, ZVS - vysoké školy a vysokoškolské koleje, ZKC - kultura a církev, ZSS - správa, ZAD - administrativní zařízení;, nebo pro aktivity neuvedené ve zvláštních územích. Tento druh území nelze zaměnit za některý z taxativně vyjmenovaných druhů zvláštních území, včetně funkcí, které jsou přípustné pro tato zvláštních území.

Funkční využití:

Obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, velké sportovní areály, sportovní zařízení, vysoké školy a vysokoškolské koleje, kulturní zařízení, muzea, galerie, divadla, koncertní síně, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, archivy a depozitáře, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, stavby pro administrativu, technologické a vědecké parky, inovační centra, školská zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, lůžková zdravotnická zařízení, veterinární zařízení, sociální zařízení, nerušící služby2.

Služební byty3, zařízení pro výstavy a kongresy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Veletržní zařízení, zařízení pro výstavy a kongresy, drobná nerušící výroba2, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Plochy a zařízení pro skladování (související s vymezeným funkčním využitím).


Oddíl 5
monofunkční plochy

(1) Veřejné vybavení

1a) VVS – mateřské, základní a střední školy

Funkční využití: školská zařízení.

Klubová zařízení.

Služební byty3, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Ambulantní zdravotnická zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Kostely a modlitebny (související s vymezeným funkčním využitím).

1b) VVZ - zdravotní a sociální péče

Funkční využití: lůžková zdravotnická zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, jesle.

Služební byty3, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, služby pro potřeby funkčního využití, zařízení veřejného stravování (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Odborná učiliště a školy (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Kulturní zařízení, kostely a modlitebny, sportovní zařízení, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, cyklistické stezky.

1c) VVM - městská správa

Funkční využití: stavby pro veřejnou správu města.

Kulturní zařízení.

Služební byty3, zařízení veřejného stravování (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Kostely a modlitebny.

Obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, administrativní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

1d) VVA - armáda a bezpečnost

Funkční využití: zařízení armády, policie a bezpečnostních složek, věznice.

Služební byty3, kulturní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, lůžková zdravotnická zařízení, sportovní zařízení, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Čerpací stanice pohonných hmot pro potřeby funkčního využití.

Kostely a modlitebny (související s vymezeným funkčním využitím).

1e) VVO - ostatní

Plochy sloužící pro umístění veřejného vybavení pro zajištění záchranné služby, činnosti hasičského sboru a dalšího veřejného vybavení nezařazeného do VVS, VVZ, VVM, VVA.

Funkční využití: hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, hygienické stanice, krematoria a obřadní síně.

Služební byty3, zařízení veřejného stravování (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Čerpací stanice pohonných hmot související s vymezeným funkčním využitím.

1f) VVX - bez bližší specifikace

Plochy sloužící pro navrhované veřejné vybavení v rozsahu kategorie veřejné vybavení.

Funkční využití:

Školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kostely a modlitebny, ambulantní zdravotnická zařízení, lůžková zdravotnická zařízení, sociální zařízení, stavby pro veřejnou správu města.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Kulturní zařízení, sportovní zařízení, věznice, zařízení armády, police a bezpečnostních složek, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, krematoria a obřadní síně.

Obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení, služby (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

(2) Doprava

2a) SD – dálnice, rychlostní komunikace, silniční okruh

Slouží pro provoz automobilové dopravy.

Funkční využití: dálnice a rychlostní silnice dle ČSN 736101 projektování silnic a dálnic;, místní rychlostní komunikace A1 dle ČSN 736110 projektování místních komunikací;.

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.

2b) S1 - nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu

Slouží pro provoz automobilové dopravy.

Funkční využití: komunikace celoměstského významu B17, silnice I.třídy.

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.

2c) S2 - sběrné komunikace městského významu

Slouží pro provoz automobilové a městské hromadné dopravy.

Funkční využití: sběrné komunikace B2, obslužné komunikace C17.

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

2d) S4 - ostatní dopravně významné komunikace

Slouží pro provoz automobilové a městské hromadné dopravy.

Funkční využití: ostatní komunikace funkční třídy B2, C1 a C27 zařazené do vybrané komunikační sítě, cyklistické stezky.

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

2e) DZ 1 - tratě a zařízení železnice

Funkční využití: území, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu.

Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Služební byty3, klubová zařízení, obchodní zařízení, administrativní zařízení, služby, plochy a zařízení pro skladování (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, parkoviště P+R, garáže, cyklistické stezky.

Kulturní zařízení (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

2f) DZ 2 - vlečky

Funkční využití: území, stavby a zařízení sloužící vlečkovému provozu mimo areály.

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.

2g) - dopravní a vojenská letiště

Funkční využití: území a zařízení sloužící civilnímu letovému provozu, území a zařízení sloužící vojenskému letovému provozu.

Klubová zařízení, administrativní zařízení související s vymezeným funkčním využitím, plochy a zařízení pro skladování, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Obchodní zařízení, ubytovací zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím a platí jen pro civilní letiště).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, komunikace účelové.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Čerpací stanice pohonných hmot, cyklistické stezky (platí jen pro civilní letiště).

2h) - sportovní letiště

Funkční využití: území a zařízení sloužící sportovnímu letovému provozu.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, klubová zařízení.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (související s vymezeným funkčním využitím).

2i) DG - garáže

Funkční využití: garáže.

Parkoviště P+R.

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustná funkce:

Služby a čerpací stanice pohonných hmot (související s vymezeným funkčním využitím).

2j) DPZ - záchytná parkoviště v systému P+R

Funkční využití: parkoviště P+R.

Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služby (související s vymezeným funkčním využitím).

2k) DPO - ostatní parkoviště

Funkční využití: parkoviště a odstavné plochy.

Parkoviště P+R.

Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služby (související s vymezeným funkčním využitím).

2l) DB - čerpací stanice pohonných hmot

Funkční využití: čerpací stanice pohonných hmot.

Obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy.

Služby, manipulační plochy (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky.

2m) DM - zařízení a plochy pro hromadnou dopravu osob

Funkční využití: stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, autobusová nádraží.

Obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, manipulační plochy.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Parkoviště P+R.

Čerpací stanice pohonných hmot (související s vymezeným funkčním využitím).

2n) - přístavy a přístaviště

Funkční využití: území sloužící pro přístavy a zařízení sloužící lodní dopravě, stavby a zařízení pro provoz a údržbu.

Stavby a zařízení pro skladování a deponování zboží a materiálu, čerpací stanice pohonných hmot pro lodě.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, služby, manipulační plochy (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy (související s vymezeným funkčním využitím).

2o) DPK - plochy plavebních komor

Funkční využití: plavební komory.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

2p) DDN - překladiště, kontejnerové terminály, nákladové obvody

Funkční využití: stavby a zařízení pro skladování a deponování zboží a materiálu, území sloužící k překládání nákladů mezi různými druhy doprav.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, manipulační plochy, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Garáže, čerpací stanice pohonných hmot (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

2q) DCE - nákladní celnice

Funkční využití: stavby a zařízení pro skladování a deponování zboží a materiálu, území sloužící pro celní odbavování nákladů.

Garáže, manipulační plochy, stavby a zařízení pro provoz a údržbu.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustná funkce:

Služby, čerpací stanice pohonných hmot (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

(3) Technické vybavení

3a) TV - zásobování vodou

Funkční využití: území sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování vodou.

Služební byty3, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, plochy a zařízení pro skladování (související s vymezeným funkčním územím).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nebytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustná funkce:

Cyklistické stezky.

3b) TK - odkanalizování

Funkční využití: území sloužící pro stavby a zařízení pro odkanalizování a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV).

Služební byty3, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, plochy a zařízení pro skladování (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky.

3c) TO - zařízení k zneškodňování komunálního odpadu

Funkční využití: území sloužící pro stavby a zařízení na zneškodňování komunálního odpadu.

Plochy a zařízení pro skladování, zařízení pro zneškodňování rostlinného odpadu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

3d) TOR - zařízení k zneškodňování rostlinného odpadu

Funkční využití: území sloužící pro stavby a zařízení na zneškodňování rostlinného odpadu (kompostárny).

Plochy a zařízení pro skladování, zařízení na zneškodňování komunálního odpadu, zařízení na recyklaci odpadu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

3e) TR - zařízení k recyklaci stavebního odpadu

Funkční využití: území sloužící pro stavby a zařízení na recyklaci stavebního odpadu.

Plochy a zařízení pro skladování, zařízení pro zneškodňování rostlinného odpadu, zařízení na zneškodňování komunálního odpadu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

3f) TS - skládky odpadu

Funkční využití území sloužící pro stavby a zařízení pro ukládání odpadu (skládky).

Služební byty3, plochy a zařízení pro skladování, zařízení pro zneškodňování rostlinného odpadu, zařízení na zneškodňování komunálního odpadu, zařízení na recyklaci odpadu, zařízení na jímání a využívání skládkového plynu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využití).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

3g) TT - centrální zásobování teplem

Funkční využití: území sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování teplem.

Služební byty3, plochy a zařízení pro skladování, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky.

3h) TP - zásobování plynem

Funkční využití: území sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování teplem.

Služební byty3, plochy a zařízení pro skladování, stavby a zařízení pro provoz a údržbu

(to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky.

3i) TE - zásobování elektrickou energií

Funkční využití: území sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování elektrickou energií.

Služební byty3, plochy a zařízení pro skladování, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Stavby pro administrativu (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

3j) TI - zařízení pro přenos informací

Funkční využití: území sloužící pro stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace.

Služební byty3, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky.

(4) vodní plochy

4a) VOP - řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže, plavební kanály

Funkční využití: vodní plochy, přístaviště.

Drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch.

Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Zařízení sloužící pro provozování vodních sportů, plovoucí restaurace.

(5) Příroda, krajina, zeleň

1) Na území města je vymezen a chráněn celoměstský systém zeleně. V plochách zeleně je přípustné umísťovat pouze stavby a zařízení související s provozem a údržbou těchto ploch. Nová výstavba a změny funkčního využití nesmějí být prováděny na úkor zvlášť chráněných území přírody.

2) U stávajících staveb zahrnutých do ploch zeleně mohou být úpravy prováděny za předpokladu, že nedojde ke zvětšení zastavěné plochy ani objemu stavby a při nově navrženém funkčním využití nedojde k narušení funkce zeleně.

3) Výjimečně přípustné jsou nástavby 1 podlaží, zvětšení stávajícího půdorysu stavby (max. o 15%) oproti stavu kolaudovanému ke dni nabytí účinnosti tohoto schváleného plánu. Změny v užívání jsou výjimečně přípustné, jestliže nedojde ke zvýšení hladiny hluku nebo zhoršení čistoty ovzduší a vod v dané lokalitě, znehodnocení nebo ohrožení navazujících ploch a funkcí zeleně.

4) Značka PP umístěná v rámci jiné stávající funkční plochy vyjadřuje ochranu stávající veřejně přístupné plochy zeleně, která je z hlediska urbanistické struktury významná.
5) V návrhových polyfunkčních územích je značkou PP vyjádřen požadavek umístit souvislou parkovou plochu uvnitř jiné funkční plochy. Takto umístěná plocha se stává monofunkční plochou PP:
5.1) do rozlohy 3 ha polyfunkčního území není plocha PP požadována,
5.2) při rozloze 3 - 6 ha je požadována plocha 400 m2 při poměru stran plochy max. 1:2,
5.3) při rozloze 6 - 9 ha je požadována plocha 1600 m2 při poměru stran max. plochy 1:2,
5.4) při rozloze 9 - 12 ha je požadována plocha 3600 m2, kterou je přípustné rozdělit do dvou

5.5) při rozloze nad 12 ha je požadována plocha 6400 m2, kterou je přípustné rozdělit maximálně do
tří lokalit vzájemně provázaných parkovými pásy či stromořadími při poměru stran plochy max.
1:2.
6) Značka “hodnotná zeleň vyžadující zvláštní ochranu” () upozorňuje na souvislé plochy kvalitní vzrostlé a perspektivní zeleně ve stávající zástavbě, které je nutno zachovat.

7) V izolační zeleni je výjimečně přípustná výstavba čerpacích stanic pohonných hmot a umístění parkovacích stání při zachování dominantního podílu zeleně na pozemku.

8) Značka jiného funkčního využití v plochách zeleně znamená existenci stávajícího zařízení menšího než 0,25ha, nebo umístění jiné funkce, jejíž přesná lokalizace dosud není specifikována.

9) Celoměstský systém zeleně je vymezen ve výkresu č. 30 územního plánu.

5a) LR - lesní porosty

Funkční využití: lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní školky, trvalé travní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory.

Komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Areály zdraví.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5b) - historické zahrady

Funkční využití: památkově chráněné plochy zahradní architektury.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, komunikace účelové,zahradní restaurace.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5c) PP - parky a parkově upravené plochy

Parky:

Funkční využití: záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně, sady, vinice.

Doplňkové funkční využití:


Výjimečně přípustné funkční využití:

Parkově upravené plochy:

Funkční využití: záměrně založené plochy zeleně menší než 0,5ha a zelené pásy.

Doplňkové funkční využití:


Výjimečně přípustné funkční využití:

Komunikace účelové, liniová vedení technického vybavení.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5d) - hřbitovy

Funkční využití: Plochy určené pro pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky, plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích chovech.

Trvalé stromové a travní porosty, krematoria a obřadní síně, kostely a modlitebny.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory.

Komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služební byty3, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, nerušící služby1, stavby a zařízení pro provoz údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

5e) ZN - přírodní nelesní plochy

Funkční využití: trvalé travní porosty, rozptýlené liniové porosty dřevin a bylin.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Drobná zařízení sloužící pro obsluhu vodních ploch, komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5f) NL - louky, pastviny

Funkční využití: trvalé travnaté kultury, soliterní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5g) PSZ - sady a zahrady

Funkční využití: výsadby ovocných dřevin, s užitkové a okrasné zahrady.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, malé stavby pro skladování plodin.

Malé stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5h) PZA - zahradnictví

Funkční využití: plochy a stavby pro pěstování rostlin, okrasné a ovocné školky.

Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy se zelení, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

5i) - vinice

Funkční využití: výsadby vinné révy.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky, malé stavby pro skladování plodin, stavby.

Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

5j) - zahrádky a zahrádkové osady

Funkční využití: plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, klubová zařízení, zahrádkářské chaty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Parkovací a odstavné plochy se zelení (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, liniová vedení technického vybavení, malé stavby pro skladování plodin, malé stavby pro zpracování plodin.

5k) IZ - izolační zeleň

Funkční využití: výsadby dřevin a trvalé travní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, liniová

vedení technického vybavení.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, komunikace vozidlové,

stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Malé stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

(6) ZEMĚDĚLSTVÍ

6a) ZV - zařízení a stavby sloužící inten-zivní zemědělské výrobě

Funkční využití: stavby pro chov hospodářských zvířat, stavby pro rostlinnou výrobu.

Stavby pro skladování plodin, provozy pro sběr a zpracování zemědělských a lesních produktů, plochy, zařízení a stavby sloužící zemědělské výrobě, sklady hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, manipulační plochy, stavby a zařízení pro provoz a údržbu, veterinární zařízení.

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Garáže (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Nerušící výroba2, zařízení pro chov kožešinových zvířat, hnojiště a silážní jámy.

Obchodní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

6b) OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny

Funkční využití: orná půda, intenzívní zelinářské a květinářské kultury.

Louky a pastviny.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nadřazená plošná zařízení a liniová zařízení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Hnojiště a silážní jámy, stavby pro skladování plodin.

(7) SPECIFICKÉ PLOCHY

7a) SUP - suché poldry

Funkční využití: zeleň, trvalé travní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky.

7b) DVP - veřejná prostranství

Území zahrnující vybraná náměstí, návsi a shromažďovací prostory.

Funkční využití: náměstí, shromažďovací prostory.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a

liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území

vymezeného danou funkcí).

Zeleň (související s vymezeným funkčním využitím).

7c) S3 - urbanisticky významné komunikace a pěší lávky

Funkční využití: obslužné a nemotoristické komunikace funkční třídy C3, D17, cyklistické stezky,

pěší komunikace a prostory.

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, drobné vodní plochy, zeleň, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení

TV.

7d) DNA - náplavky, hráze, snížená nábřeží

Funkční využití: Upravené zpevněné plochy podél vodních ploch a tělesa hrází.

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, parkovací a odstavné plochy,

liniová vedení technického vybavení, nezbytná zařízení související s provozováním vodních ploch.

7e) TEP - těžební plochy

Funkční využití: území určená pro těžbu nerostných surovin.

Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.


Oddíl 6
prostorové uspořádání

(1) K ochraně výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby hlavního města Prahy a relativně dochovaného panoramatu jádra města se stanovuje území se zákazem výškových staveb v těsném kontaktu s Pražskou památkovou rezervací.

(2) Stávající výšková hladina může být v tomto území překročena pouze drobnými výškovými dominantami, jejichž přípustnost musí posoudit příslušný orgán v územním řízení.

(3) Území zákazu výškových staveb je vymezeno ve výkrese č. 4 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

(4) Uvnitř ochranného pásma památkové rezervace je nutno každou výškovou stavbu posuzovat v územním řízení vždy jednotlivě zejména vůči vltavské kotlině a vlastnímu historickému jádru, v charakteristických panoramatických pohledech, určených stavebním úřadem a orgánem ochrany památek.

(5) Všechny výškové stavby vně ochranného pásma památkové rezervace musí být vždy posuzovány jednotlivě v územním řízení v charakteristických panoramatických pohledech určených stavebním úřadem.

(6) Pro dochovaná historická jádra bývalých samostatných obcí je stanovena jednotná výšková regulace maximálně dvě nadzemní podlaží a šikmá střecha s možností využití podkroví.Tento výškový regulativ je platný do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace pro předmětná území.

(7) Území historických jader je vymezeno ve výkrese č. 35 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.

(8) Pro centrální část města je stanoven minimální podíl bydlení. U nových staveb neklesne podíl bytových ploch pod předepsaný limit. U nových staveb vzniklých po demolicích objektů, u stavebních úprav, nástaveb a přístaveb bude zachován původní nebo stávající rozsah bytových ploch, případně bude navýšen tak, aby neklesl pod předepsaný limit.

(9) Stanovené minimální podíly bydlení v centrální části města jsou zobrazeny ve výkresu č. 36 schváleného plánu.


Oddíl 7
územní systém ekologické stability

(1) Na území města se nacházejí chráněné prvky nadregionálního, regionálního a lokálního (místního) územního systému ekologické stability (ÚSES).

(2) Plochy pro ÚSES mohou být využívány pouze jako plochy zeleně a vodní plochy.

(3) Umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na příčné přechody inženýrských a dopravních staveb.

(4) Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresu č. 19 územního plánu hlavního města Prahy.


Oddíl 8
ochranná pásma, chráněná území a bezpečnostní pásma

(1) Ochranná pásma a chráněná území, včetně podmínek jejich vzniku a pravidel chování v nich, jsou vymezena v jiných obecně závazných předpisech zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 110 /1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č.
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, Nařízení vlády ČSSR č. 66/1971Sb., o památkové reservaci v hlavního města Praze, výnos ministerstva kultury ČSSR č. 4947/72-II/2, o zřízení chráněné krajinné oblasti Český kras, vyhlášky č. 3/1984 Sb., NVP, č. 8/1990 Sb.NVP, č. 3/1991 Sb., NVP a č.7/1993 Sb.,HMP, o zřízení přírodních parků a jejich rozsah je vyznačen ve výkrese č. 38 schváleného územního plánu hlavního města Prahy.


Oddíl 9
zátopová území

(1) Na vodních tocích jsou vymezena zátopová území stanovená vodohospodářským orgánem.

(2) Zátopová území se dělí na tři kategorie:

(3) V zátopovém území neprůtočném chráněném: lze umisťovat všechny stavby v souladu s funkčním využitím ve smyslu legendy schváleného plánu.
(4) V zátopovém území neprůtočném nechráněném: (5) V zátopovém území průtočném : (6) Vodní toky, plochy a zátopová území jsou vymezena ve výkresech č. 4 a 9, kategorie zátopových území ve výkrese č. 33 územního plánu hlavního města Prahy.


Oddíl 10
Ochrana zemědělského půdního fondu a lesa

(1) Veškeré lesní porosty a pozemky určené k plnění funkce lesa a pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, určené ke změně využití, zejména pro účely výstavby, jsou v souladu s obecně závaznými předpisy označeny ve výkrese č. 20 územního plánu hlavního města Prahy.


Oddíl 11
vymezení zastavitelných a nezastavitelných území

(1) Zastavitelné území je takové území, které může být zastavěno trvalými stavbami všeho druhu, odpovídajícími funkčnímu určení, jež je stanoveno územním plánem. Do zastavitelného území jsou zahrnuta všechna polyfunkční území s výjimkou území sloužících oddechu, která musí mít převážně přírodní charakter. Dále zahrnuje plochy veřejného vybavení, dopravní plochy, dopravní liniové stavby, plochy technického vybavení a plochy pro zařízení a stavby sloužící intenzivní zemědělské výrobě.

(2) Nezastavitelné území je takové území, které nelze zastavět trvalými ani dočasnými stavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních staveb, liniových a plošných staveb technického vybavení, účelových staveb sloužících provozu a údržbě příslušného funkčního využití a ostatních staveb uvedených v legendě jednotlivých funkčních ploch územního plánu. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území. Do nezastavitelného území jsou zahrnuta území sloužící oddechu, plochy zeleně, vodní plochy, suché poldry, plochy orných půd, plochy deponií a těžby a veřejná prostranství uvedená ve výkresu funkčního využití.

(3) Zastavitelné a nezastavitelné území je vymezeno ve výkrese č. 37 územního plánu hlavního města Prahy.


Oddíl 12
hranice funkčních ploch


(1) Hranice polyfunkčních území jsou závazné s výjimkou hranic uvnitř kategorie obytná území a kategorie smíšená území.

(2) Hranice monofunkčních ploch jsou závazné s výjimkou hranic uvnitř kategorie zeleň.

(3) Závazné hranice funkčních ploch, s výjimkou hranic mezi zastavitelným a nezastavitelným územím a trasy technického vybavení se po schválení podrobnější územně plánovací dokumentace stávají směrnými.

(4) Hranice funkčních ploch jsou vymezeny ve výkrese č. 4 územního plánu hlavního města Prahy.


Oddíl 13
podmíněnost staveb

(1) Výtoňský most: výstavba je podmíněna realizací městského okruhu v jihozápadní části od Strahovského tunelu po Barrandovský most. Výtoňský most bude nízkovodní, se zapojením do stávající uliční sítě obou nábřeží. Most nebude přímo napojen na nadřazenou komunikační síť.

(2) Další výstavba Barrandov - Holyně: další rozvoj a výstavba v uvedeném území jsou možné až po realizaci tramvajové tratě v úseku Hlubočepy - Barrandov a následně Holyně.

(3) Výstavba Bubny-Zátory: další rozvoj a výstavba v uvedeném území jsou možné až po realizaci městského okruhu v úseku Strahovský tunel – Pelc-Tyrolka.

(4) Most Zlíchov - Dvorce: most je realizovatelný až po dokončení městského okruhu v úseku Radlická - Strakonická.

(5) Komunikační propojení Zbraslav - Radotín přes Berounku: výstavba komunikačního propojení je podmíněna předchozí realizací silničního okruhu hlavního města Prahy v úseku Slivenec - Písnice a komunikačního propojení Lipence - Černošice.

(6) Víceúčelová hala Hagibor: výstavba haly je podmíněna realizací druhého vestibulu stanice Želivského na trase metra A.

(7) Rozvoj přístavu Radotín: je možný až po přesunu odběrného místa pro vodárnu Podolí do Komořan.

(8) Výstavba Západního Města je možná až po vybudování komunikace Jinočanské.
(9) Uvedení do provozu křižovatky na dálnici D1 v prostoru Újezd/Šeberov a uvedení do provozu komunikace mezi touto křižovatkou a Jesenicí je možné až po uvedení do provozu úseku silničního okruhu mezi Lahovicemi a Jesenicí nebo po uvedení do provozu dálnice D 3 v prostoru Jesenice.
(10) Grafické znázornění podmíněnosti staveb je uvedeno v zákresech na konci této přílohy.


Oddíl 14

Velká rozvojová území


(1) Pro velká rozvojová území bude pořízena podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovací podklad v rozsahu celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené části, vymezené pořizovatelem územního plánu.

(2) Uspořádání funkčního využití ve velkých rozvojových územích je směrné, s výjimkou nadřazených celoměstských systémů (zahrnující územní systém ekologické stability, celoměstský systém zeleně, stavby systému dopravy a technického vybavení), jejichž trasy mohou být podrobnější územně plánovací dokumentací nebo územně plánovacím podkladem upřesněny. Procentuelní podíl jednotlivých funkčních ploch ve vymezeném území je závazný.
(3) Velká rozvojová území jsou uvedena ve výkrese č. 4 územního plánu hlavního města Prahy.


Oddíl 15
civilní ochrana
(1)Ve všech územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, které rozpracovávají územní plán hlavního města Prahy, musí být řešeny požadavky civilní ochrany, a to textově i graficky v samostatné doložce CO nebo samostatné části dokumentace označené jako “řešení CO”. Tato dokumentace musí obsahovat řešení problematiky CO ve vymezeném území, a to vždy se zakreslením stávajících a nově navrhovaných opatření CO v souladu s doložkou CO územního plánu hlavního města Prahy.

Oddíl 16
vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

(1) Doplňkové funkční využití jsou samostatně nezobrazitelné nezbytné funkce prorůstající všemi typy funkčních ploch a tvořící jejich doplněk nezbytný pro fungování území.

(2) Funkční plocha je plocha vymezená na výkrese č. 4 (plán využití ploch) jedním typem funkce, znázorněným příslušným barevným odstínem, popř. označená kódem.

(3) Malá ubytovací zařízení jsou stavby pro přechodné ubytování do 20 lůžek.

(4) Maloobchodní zařízení je prodejní jednotka sloužící k přímému prodeji spotřebiteli.

(5) Monofunkční plocha je plocha určená pro stanovenou funkci, která vylučuje využití pro jiný typ funkcí s výjimkou doplňkových a výjimečně přípustných, které je možno v daném území umisťovat, povolovat jejich změny a změny v jejich užívání.

(6) Nebytový dům je stavba, v níž převažují jiné funkce nad funkcí bytovou.

(7) Nerušící výroba ve smyslu znění zák. č. 17/1992 Sb. o životním prostředí je výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru.


(8) Nerušící služby9 jsou služby, které svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušují negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru.

(9) Nezbytné plochy pro technické vybavení jsou nespecifikované plochy nepřesahující 0,25 ha uvnitř jiné funkční plochy, které slouží k umístění nezbytných plošných zařízení technické infrastruktury s příslušnými liniovými vedeními.

(10) Pobytová louka je plocha s trvalým travním porostem určená pro rekreační aktivity, které nevyžadují speciální zázemí.

(11) Podíl bydlení je procento stanovené z celkových hrubých podlažních ploch všech nadzemních podlaží stavby.

(12) Polyfunkční objekt je stavba sdružující dvě nebo více funkcí, z nichž žádná nemá výrazně převažující charakter.

(13) Polyfunkční území je území určené pro více funkcí. Jeho funkční, doplňkové a výjimečně přípustné využití určuje funkce, které je možno v území umisťovat, povolovat jejich změny a změny v jejich užívání.

(14) Rostlý terén je plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která umožňuje zdárný růst vegetace a přirozený vsak srážkových vod.

(15) Sběrny odpadů jsou pomocná zařízení doplňující základní kostru systému sběrných dvorů, sloužící k odkládání odpadů v omezeném množství i sortimentu fyzickými osobami. Sběrny odpadů mohou být umístěny v jiných budovách a nahrazují funkci bývalých Sběrných surovin.

(16) Související s vymezeným funkčním využitím území:
Stavby či zařízení související s vymezeným funkčním využitím území jsou stavby a zařízení sloužící pouze pro příslušné definované funkční využití ve spojité ploše s jednou funkcí stanovenou barevným odlišením a kódem dle výkresu č. 4 (plánu využití ploch).

(17) Území vymezené danou funkcí je spojitá plocha s jednou funkcí stanovenou barevným odlišením a kódem dle výkresu č. 4 (plánu využití ploch).

(18) Územní plán je pro potřeby této vyhlášky zjednodušený termín pro označení územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

(19) Vědeckotechnologický park je samostatně vymezitelný komplex zařízení pro vědeckou, výzkumnou a vzdělávací činnost podporující rozvoj nových technologií a nových forem podnikání s částečně integrovanými souvisejícími službami a doplňkovými funkcemi, rozvolněného charakteru zástavby s významným podílem parkově upravených ploch.

(20) Velké administrativní komplexy jsou samostatně vymezitelné plochy pro administrativní stavby umísťované mimo smíšená území všeobecná a smíšené území městského jádra.

(21) Velké skladovací areály jsou samostatně vymezitelné plochy pro specializovaná skladovací a distribuční velkoplošná zařízení bez přímé územní vazby na výrobní podniky, zahrnující stavby i skladovací plochy, sila a nádrže.

(22) Velké sportovní areály jsou komplexy sportovních staveb a otevřených sportovních ploch, jejichž provoz vyvolává hromadné nárazové zatížení území.

(23) Výšková hladina je dána převládající výškou hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě.

(24) Výšková dominanta drobná nebo místní je část stavby, vystupující nad výškovou hladinu okolní zástavby i objektu vlastního, nepřesahující zpravidla výšku dalšího podlaží. Zdůrazňuje pozici objektu v urbanistické struktuře (např. nároží, zdůraznění vstupu, schodiště apod.).

(25) Výšková stavba je taková stavba, která svou výškou překračuje výškovou hladinu dané lokality.

(26) Zařízení pro neorganizovaný sport jsou volně přístupné otevřené sportovní plochy, obvykle bez doplňkových staveb.

(27) Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých budov. Zastavěná plocha jednotlivé budovy je plocha půdorysného řezu budovy vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí v 1. nadzemním podlaží zvětšená o plochu všech vykonzolovaných prvků umístěných níže než 3 m nad terénem nebo přesahující přes vnější obvod svislé konstrukce více než 1,2 m.